Yavuz Sultan Selim'in Has nedimi, HASAN CAN'ın oğludur.

Üçüncü MURAD ve Üçüncü Mehmed Hân'ların Baş Hocası'dır. Şeyhülislam da olduktan sonra ''Câmi'ur Riyâseteyn'' ünvanını kazanmıştır.

Kendisi hocaları: ''Müfti'üs Sakaleyn: İnsanların ve cinlerin müftisi Ebussuud Efendi ve Karamani Mehmed Efendi'dir.

Gördüğü tahsil, terbiye ve fevkâlede meziyetleri sâyesinde, hızla yükselmiş ve padişahların birinci Müşaviri olmuştur. Din, tarih, edebiyat, hat ve siyaset dallarında, en yüksek mertebelere ulaşmıştır.

Atalarımızın kazandığı en büyük meydan muharebelerinden biri olan HAÇOVA'da zafer kazanılması, kat'i olarak o'nun eseridir.

''Tâcü't- Tevarih'' adlı 5 ciltlik eseri, Almanca, İngilizce, Fransızca, Macarca, Lehce, Latince ve İtalyanca'ya çevrilmiştir.

Üçüncü Murad Hân'ın vefatının 4. yılı dolayısıyla Ayasofya Câmii şerifinde Hatim ve Mevlid duası toplanacaktı. Hoca Saadeddin Efendi, abdest tazelerken fenalaştı. Fakat Câmi'e gitti. Dûa biterken, ruhu teslim eyledi. Tâbutu, sonradan Şeyhülislam ve Kadıaskerliğe yükselecek olan, 4 âlim oğlu taşıdı... 12 Rebiül'evvel 1599 senesinde ve 63 yaşında idi.

Sevgili Peygamberimizin vefat gün ve yaşlarında, o da Hak'kın rahmetine kavuşmuştu...