III. Murad'ın Tâbutu, Topkapı Sarayı ''bâbüs- Sââde'' önündedir. Yeni padişah, Ulemâ, Vüzerâ, Şürefâ, Sülehâ Gurabâ, Fukarâ ve Devlet Erkânı...

Cenâze namazı kılmak üzere hazırdırlar.

Hoca Saaded'din Efendi: - son hizmetimdir. Kendilerinin ''Hocası'' olduğum için, namazını da kıldırmak isterim...

demiş, Yeni Sultan III. Mehmed'den ''muvafakat'' almıştır.

Herkes safları düzeltirken, Şeyhül'islâm ''Boztanzâde'' Tabut'un önüne geçiverir.

Errr kişi Şeyhül'islâm, ''Namaza'' başlar.

Huzurda hadise çıkmaması için, saaded'din Efendi susar. Fakat sapsarı kesilir.

''Fâtiha''dan sonra, Bostanzâde'nin yanına yaklaşır:

- Merhum padişah, bize izin vermişlerdi. Namazın tekrârı gerekir...

Be şer'i arzuya, Şeyhül'islâm da şer'i cevap verir:

''Padişahı Cihân'' hazretleri bizzat, namaza iktidâ etmişlerdir. (uymuşlardır). Bu ''Kat'i izin'' sayılır...

Derin bir sessizlik içinde, merhum Sultan defnedilir...