Müslüman Türk (Osmanlı) hâkimiyetini yayan, iki büyük kuvvet mevcuttur.

1) Mücâhid, Gâziler ORDUSU

2) Ulemâ (Âlimler) ORDUSU...

Âlimler arasında ''Hoca Saadded'din Efendi'' parlak bir mevki işgâl ederç

Bilindiği gibi babası, HASAN CAN'dır. O'nun babası Hâfız Mehmed, O'nun babası Hâfız Cemâleddin Efendilerdir. Cümlesi, Yavuz Selim Hân ''Cennet mekân) tarafından, Çaldıran Zaferinden sonra, İran'dan getirilmişlerdir.

''Harem-i Muhterem''e giren Hasan CAN, büyük Sultânın ''Can yoldaşı'' oldu. Altı yıl hizmetlerinden, bir an bile ayrılmazdı.

Uzun bir ömür sürdü...

Babasının ''Osmanlı Hânedânına'' hizmeti, oğlunun çabuk yükselmesine mümkün kıldı. Tabii kendi dehâ ve ilmini de unutmamak gerekir.

Gençliğinde, önce meşhûr allâme, Karamani Mehmed Efendiye; sonra Müftiyül- enâm EBUSSUUD Efendiye talebelik etti.

20 yaşında, hocalarına yetişti...

Sultan II. Selim devrinde, büyük şöhrete erdi.

Şehzâde Murad'a ''Hoca'' tâyin olundu. Manisa'ya gitti.

Hayatının en güzel günlerinden birini, 22 Aralık 1574'te yaşadı.

Çünkü o gün, Sultan III. Murad Hân, Osmanlı Tahtı'na geçti. Kendisi de ''Padişah hocası'' sıfatını kazandı.

Osmanlı protokolunda, Şeyhül'islâm ''Ulemânın reisi'' padişah Hocası da ''Ulemânın Serdârı'' sayılırdı. Veziriâzâm bile onları, ''edeben'' üst köşeye oturturdu...

Manisa'dan İstanbul'a gelirken Murad Hân, yanındaki Tiryâki Hasan Paşaya, Hocasını sordu;

- Atları biraz rahvan olmağla, geride kalmışlardır!...

''Sultan'' hemen, yedeklerinden birini ''atın eğerle'' donatıp gönderdi. Hocası yanlarına gelinceue değin, beklediler...