''Eğri Fâtihi'' Sultan III. Mehmed Hân'ın bu ''Seferi Hümâyûnuna'' birçok Elçi de katılmıştı...

Bunlar arasında Fransız Elçisi François Savari ile İngiliz Elçisi Kont Barton, bilhassa dikkati çekerler.

Elçi Barton itibar sahibi idi. Çünkü meşhur ''Hoca Saadeddin Efendi''nin dostluluğunu kazanmıştı. Bu yüzden halk ve ''Bâbıâli'' mensuplarınca seviliyordu.

Bu elçinin çalışmaları sâyesinde, İngiltere Kraliçesi Elizabet'e gönderilen, 1596 tarihli ''Nâme-i Hümâyûn''da şunlar yazılıydı:

''-... Kadim (eski) dostluk ve ahd-ü emân muktezâsınca (verilen söz icâbı)... muâvenet ve müzâharet (yardım ve kolaylık) bâbında Fermân...''

Sultan III. Mehmed'in bu fermânı; İngiltere ve Hollanda'ya daha önce Fransızlara verilen imtiyaz ve kolaylıkları ''bahşediyor''du.

O devre ''Mührünü basan'' şüphesiz, ''Hoca Saadeddin Efendi'' idi.

Yanlız dini sahada değil, ''Siyasi'' alanda da tek otorite; bu ''Allâme'' dir. Haçova'da, Osmanlılara zafer kazandırdığı gibi; politik hareketleri de daima kontrolunda tutmuştur. Meselâ İngiliz Sefiri ''Barton'' ile samimiyeti, sebepsiz değildir... Büyük İslâm düşmanı İspanyollara karşı denizci İngilizlere kolaylık gösterilmesini temin etmiştir. Böylece Atlantik ve Pasifikteki İspanyol hâkimiyeti, tamamen denecek derecede yok edilmiştir...