Coğrafyacıların Pir'i, PİRİ REİS'tir. Onun meşhur (Amerika Haritası) bütün dünya Üniversite ve Deniz Komutanlıklarında, baş köşeyi süsler. ''Kitâbı Bahriye'' adlı eseri ise, Coğrafya kürsülerinde ''Ders Kitâbı'' dır...
Piri Reis, büyük Denizci Kemal Reis'in yeğenidir.
Akdenizi (Müslüman-Türk gölü) haline getiren, Deniz Kurdlarımızın öncüsü odur.

Asıl adı Ahmed olup, babası ''Karamanlı'' Ali Efendidir. Fâtih, Bâyezid ve Yavuz zamanlarında, büyük işler ifa etmiştir.
1470 Ağrıboz Seferinde, ''Azep Askeri'' Deniz Piyadesi olarak görev aldı. Fetihden sonra (Ağrıboz Azepleri Reisi) oldu. Donattığı teknelerle, Venedik ve İspanyolların korkulu rüyası haline geldi. O kadar ki, kendisine sorulmadan hiçbir gemi, Akdenizde seyredemezdi.
Kemal Reis bütün faaliyetlerini, Divanı Hümâyûn'un emir ve malumatı tahtında icra ediyordu. O'nun kendi namına korsanlık ettiği iftirası, düşmanların uydurmasıdır. Bu meyânda 1492'de Gelibolu'ya gelmiş ve Kaptânı Deryâ ''Güveği'' Sinan paşa vasıtasıyla, padişah hazretlerine malûmat arzetmiştir. Mukabilinde birçok hediye ve yövmeyesi ''50 akçaya'' çıkarılarak taltif edilmiştir.
Denizlerde başardığı işler yüzünden, tıpkı Barbaros'a verilen ''Hayreddin'' lakabı gibi, O'na da ''Kemâleddin'' denilmiştir. Bu sıfat, padişah tarafından tevcih edilmiştir.