Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Tarihî Hikâyeler

Sultan Ahmed Câmii'nin Adını Değiştiren Hadise

Şeyhül-islâm Hoca Saadeddin Efendi ve Vâlidesi (annesi) Safiye Sultan'ın teşvikiyle, (Eğri Fâtihi) Sultan III. Mehmed Hân; Haçova Meydan Muharebesi dönüşünde, bu zaferin şükrânesi olarak güzel bir Câmi yapılmasını ferman eyledi... İstedik ki Müslümanlar, bu mübârek yerde hergün 5 vakit cemaat olsunlar, şükretsinler, dağılmasınlar... Yıl 1598.

En Ağır Suç

Sultan Ahmed Câmii'nin inşa edildiği yıllarda birgün, ''Pâyitaht'ı Cihan'' olan İstanbul halkı, çok garib bir haberle uyandı... Sözde Rus Kazakları, Sinop'u basmışlar ve birçok esir ve ganimetle memleketlerine dönmüşler!... O zamanlar Karadeniz kapalı bir Türk Gölü olduğu için olay, herkeste şok tesiri meydana getirmişti.

Hoca Saaded'din Efendi'nin Vefatı

Yavuz Sultan Selim'in Has nedimi, HASAN CAN'ın oğludur.

Üçüncü MURAD ve Üçüncü Mehmed Hân'ların Baş Hocası'dır. Şeyhülislam da olduktan sonra ''Câmi'ur Riyâseteyn'' ünvanını kazanmıştır.

Kendisi hocaları: ''Müfti'üs Sakaleyn: İnsanların ve cinlerin müftisi Ebussuud Efendi ve Karamani Mehmed Efendi'dir.

Hoca Efendinin Dûası

Sultan III. Mehmed, babasınında Hocası olan Saadeddin Efendiyi, ''Şeyhül'islâm'' yaptı.

Mübârekler ''Kâtip Çelebinin yazdığına göre'', her Cum'a günü Ayasofya'da sorulan sualleri; Türkçe, Arabça, Farsça cevaplandırırdı. Bâzen nesir, bâzen nazım kullanırdı...

Saaded'din Efendi "Eğri" Seferinde

Sultan III. Mehmed Hân, ''Eğri'' Seferi Hümâyûnu üzerinedir. Bu sırada Hoca Saaded'din Efendi, ''hummaya'' tutulmuştur.

HAÇOVA'da düşman beklemektedir...

Toplanan ''Harp Divanında'' muhtelif fikirler serdedilir. Padişahın katıldığı bir muharebenin ''Allah korusun'' kaybı hâlinde; herşeyin biteceğini, beyan edenler mevcuttur. Anlaşma yolu isteyenler, başka yerde karşılaşalım diyenler... ve sayire... arasında, Hoca Efendi söz alır;

Kuşandığım Kılıç Hakkı İçün

Şerefi, Hoca SAADEDDİN EFENDİ'ye ait olan meşhur, EĞRİ Sefer-i Hümâyûnu başlamak üzeredir. Kanuni vefat ettiğinden beri (30 yıl) hiçbir Osmanlı padişahı, bizzat sefere çıkmamıştı...

20 Haziran 1596 Çarşamba günü III. Sultan Mehmed Hân, Davutpaşa Ordugâhına geçti. Yanlarında Veziriâzâm, anadolu ve Rumeli Kazaskerleri, Yeniçeri Ağası, Vezirler ve Şeyhül'islâm Hoca Saadeddin Efendi ile İngiliz Elçisi Sir Edward da bulunuyordu.

At Üstünde Uyku

25 Ekim 1596 Cuma gecesi Sultan III. Mehmed Hân, otağı Hümâyûna Şeyhül'islâm ve Müftü'is Sakaleyn Hoca saâded'din Efendi'yi dâvet etti. Son bir meşveretle bulunmak istiyordu. Hâce-i Sultânı, girer girmez sordu:

- Hayırdır İnşa'Allah Devletlum!...

- Hayırdır Hocam, hayırdır... Bir noktada vuzûha varamadıkda...

- Mesele nedir acep?

Dünyanın Birinci Devleti

29 Ocak 1590 tarihinde Cihan padişahı III. MEHMED, kalabalık İranlı Sulh Elçilerini kabul etti. Aslında 600 kişilik bu heyetle, Safevi Şahı'nın veliahtı olan tek Şehzadesi Haydar Mirza da, rehine olarak getirilmiş idi.

12 yıl süren kanlı Türk- İran savaşına son vermek isteyen Safeviler, kesin sulh teklifinde bulundular. Çünkü Doğu ve Batıdan Sünni Müslümanların arasında sıkışmışlardı...

Hoca Saaded'din Efendi'nin Serveti

Saaded'din Efendi çok zengindi. Tıpkı ''İmâm-ı Azâm'' gibi.

Beşiktaş halkından, bir kısmı müracaatla:

- Hocam! Bizim şu fakir mahallesine, bir ''Ekmek Fırını'' ile, bir ''Hamam'' yaptırılmasına delâlet buyurmanızı...

diye rica etmişler...

Hoca Saadded'din Efendi'nin Nâmı

Hoca Saaded'din Efendi, bütün Ulemâ'nın âdeta ''Kutbu'' hâline gelmişti. Nâmını zikr için ''Hoca Efendi'' demek kâfi idi.

Artık o'nun talebeleri de ''meşhur'' olmaya başlamışlardı. Hepsi de o'nun, ''irfan halkasından'' olmakla övünüyorlardı.

Mevlâna Aliyyü'n Nakib, Molla Ali, Seyyid Kasım Gubari, Azmi-zâde, bunlardan birkaçıdır.

Bilhassa Seyyid Kasım dikkati çekmiştir. Kâtib Çelebi'ye göre:

Hoca Saaded'din Efendi ve 3. Murad Hân

Müslüman Türk (Osmanlı) hâkimiyetini yayan, iki büyük kuvvet mevcuttur.

1) Mücâhid, Gâziler ORDUSU

2) Ulemâ (Âlimler) ORDUSU...

Âlimler arasında ''Hoca Saadded'din Efendi'' parlak bir mevki işgâl ederç

Bilindiği gibi babası, HASAN CAN'dır. O'nun babası Hâfız Mehmed, O'nun babası Hâfız Cemâleddin Efendilerdir. Cümlesi, Yavuz Selim Hân ''Cennet mekân) tarafından, Çaldıran Zaferinden sonra, İran'dan getirilmişlerdir.

İngilizlere Kolaylık Gösteren Âlim

''Eğri Fâtihi'' Sultan III. Mehmed Hân'ın bu ''Seferi Hümâyûnuna'' birçok Elçi de katılmıştı...

Bunlar arasında Fransız Elçisi François Savari ile İngiliz Elçisi Kont Barton, bilhassa dikkati çekerler.

Elçi Barton itibar sahibi idi. Çünkü meşhur ''Hoca Saadeddin Efendi''nin dostluluğunu kazanmıştı. Bu yüzden halk ve ''Bâbıâli'' mensuplarınca seviliyordu.

Bu elçinin çalışmaları sâyesinde, İngiltere Kraliçesi Elizabet'e gönderilen, 1596 tarihli ''Nâme-i Hümâyûn''da şunlar yazılıydı:

3. Murad Hân'ın Bir Bayram Sabahı

1586 yılının Bayramı kutlanıyor. Sultanlar Sultanı Murad Hân, sabah namazını Haremde edâ ettiler. Sonra Muayede (bayramlaşmak) için, Bâb-üs Saade (İ. Saray Kapısı) önüne kurulan (TAHT-I CİHÂNA) geçtiler. Bu taht, geçen yıl Vezir İbrahim Paşa tarafından, Mısır armağanı olarak takdim edilmiş idi. Bugün bile Topkapı Sarayında görüldüğü gibi, etrafı 80.000 miskal altınla kaplanmıştır... Tahtta bulunan mücevherler arasında bilhassa yeşil zümrütler, gök yâkutlar ve mavi firûzeler, göz kamaştırmaktadır.

Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Vefâtı

Mühim anlarda, mühim adamlar iş başına getirilir. Zaten onlar, ancak böyle zamanlarda görev kabul ederler. Vazifelerini yaptıktan sonra, tekrar köşelerine çekilirler.

Osman Paşa, pek kıymetli bir Devlet adamıydı. Babası Özdemir Paşa, SAN'A Fâtihi; anası ise, Halife soyundan geliyordu.

Orduyu Hümâyûn'la birlikte 29 Ekim 1585'de Tebriz'den İstanbul'a hareket etti.

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

  • Konu Anlatım Videoları
  • Tarih ve Coğrafya Haritaları
  • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
  • Soru Bankası
  • Soru Çözümleri
  • Ders Notları
  • Dokümanlar
  • Proje ve Performans Ödevleri
  • Özel Dersler
  • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net