İslâmiyetten Önceki Türk Tarihi Konusu İle İlgili Test Soruları

İslâmiyetten Önceki Türk Tarihi Konusu İle İlgili Test Soruları

1. Orta Asya Türklerinde kemer tokaları, kılıç, hançer kabzası, süs eşyaları, at koşum takımı gibi kullandık­ları araç ve gereçler üzerine pars, kaplan, kurt, yırtı­cı kuş, geyik, at, koyun gibi hayvanları ve bunların birbirleriyle mücadelelerini gösteren motifler çizdik­leri görülmüştür.

Buna göre, Orta Asya Türk devletleriyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)     Madeni eşyalar kullandıklarına

B)   Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğuna

C)   Göçebe yaşam tarzının terkedildiğine

D)     Doğal yaşamın sanatı etkilediğine

2- Türkler anayurtları olan Orta Asya'dan M.Ö. 2500 yıllarından itibaren değişik yerlere göç ettiler. Bu göçleri kolaylaştıran, uzak yerlere gidebilme­lerini sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisi­dir?

A)     Çin'in baskıları

B)     Federal devlet şeklinde örgütlenmeleri

C)   Atı evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları

D)     Hayvancılık yapmaları

3-

 • Maniheizm
 • Tarım
 • Yerleşik hayat
 • Kültürel ilerleme
 • Matbaa
 • Kâğıt imalathaneleri

Uygurlarda Mani dininin benimsenmesiyle başla­yan yukarıdaki gelişmeler hakkında aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?

A)     Mani dininin et yemeyi yasaklaması tarım yapıl­masını kolaylaştırmıştır.

B)     Mani dininin benimsenmesi madenciliğin öğre­nilmesini sağlamıştır.

C)   Yerleşik hayata geçmelerinde dinleri etkili ol­muştur.

D)     Yerleşik hayata geçilmesi kültürel gelişmeleri hızlandırmıştır.

4- Kavimler göçünün aşağıda verilen sonuçlarından hangisi bu olayın evrensel bir nitelik taşıdığını göstermektedir.

A)      Kilisenin ve Papanın güçlenmesi

B)   Bugünkü Avrupalı devlet ve milletlerin ortaya çıkması

C)   Avrupalıların Hun kültür ve medeniyeti ile tanış­maları

D)     Avrupa'da feodalitenin ortaya çıkması

5- Teoman'ın büyük oğlu Mete Han, babasının ölü­münden sonra Hunların başına geçti. Devlet içinde düzeni sağladıktan sonra ülkesinin sınırlarını geniş­letmek üzere faaliyetlerde bulundu. Çin İmparatorlu­ğunu vergiye bağlayarak Asya'da bütün Türk toplu­luklarını kendi idaresinde tek bayrak altında topladı.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A)     Mete Han'ın kardeşleriyle taht mücadelesine gir­diği

B)     Devlet içinde düzeni sağlamakta büyük sorun­larla karşılaşıldığı

C)   Asya'da Türk siyasi birliğinin sağlandığı

D)     Çin'in, Hun Devleti'nin sınırları içine alındığı

6- Eski Türklerde ülkenin hükümdar ailesinin ortak ma­lı olması ve tahta kimin çıkacağına dair belirsizlik, taht kavgalarının yaşanmasına neden olmuştu. Ku­rulan devletlerinde boylar federasyonu şeklinde ör­gütlenmesi merkezi otoritenin sağlanmasını engelle­miştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)      Devletin yönetim merkezinin güçlü olmasına

B)      Kurulan devletlerin kısa ömürlü olmasına

C)   Federal devlet yapısının oluşmasına

D)     Kısa sürede devletlerin kurulmasına

7- Eski Türk toplumlarında en ağır suçlar, insan öldür­mek, savaştan kaçmak, hırsızlık, tecavüz ve devlete ihanet etmekti. Töreye göre bu suçlar en ağır şekil­de yani idamla cezalandırılırdı. Hapis cezaları ise on günü geçmezdi. Bu bilgilere göre;

 1. Göçebe yaşam sürmüşlerdir.
 2. Devlete ihanet etmek ağır suçlar arasında sayıl­mıştır.
 3. Veraset anlayışı değişmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnızl                       B) Yalnız II
C) Yalnız III                    D) I ve II

8- I. Göktürk Devleti 630 yılında yıkılmasından sonra uzun süre fetret devri yaşadı. Kutluk Kağan'ın ön­derliğinde toplandıktan sonra Çin esaretinden kurtu­larak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kapkan Kağan za­manında ise, bütün Türk boyları bir bayrak altında toplandı.

Yukarıda verilen bilgilere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)     İç karışıklıkların yaşandığı

B)     Göçebe olarak yaşadıkları

C)   Bağımsızlık mücadelesi yaptıkları

D)     Türk siyasi birliğini sağladıkları

9- Orta Asya'da Y,ap.dan kazılarda. cjkarL kucaklarda, hayvan mücadelelerini sahneleyen resimlere, demir silahlara, hayvan koşumlarına rastlanmıştır.

Buna göre bölgede yaşayan insanlar için;

 1. Maden işlemeyi bilmektedirler.
 2. Ölümden sonraki hayata inanmışlardır.
 3. Savaşçı özelliğe sahiptirler.
 4. Ticaret başlıca geçim kaynaklarıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II    B) II ve IV       C) I, II ve III          D) II, III ve IV

10- Orta Asya Türk göçlerinin sebeplerinden bazıları şunlardır:

 1. Boylar arası mücadele
 2. Salgın hastalıklar
 3. Yeni yerler edinme arzusu
 4. Nüfus artışı

Bunlardan hangisi ya da hangileri, göçlerin hem siyasi hem de ekonomik sebeplerindendir?

A) Yalnız II                     B) Yalnız III       C) I ve III               D) II ve III

11- Göktürk Hükümdarı Işbara Kağan Çin İmparatoruna yazdığı mektubunda "Size bağlı kalacak, vergi vere­ceğim. Ancak dilimizi değiştiremem, halkıma Çin giysilerini giydiremem, gelenek ve göreneklerinizi, kanunlarınızı almama imkan yok. Çünkü bu yönler­den bütün millet hassasiyetle çarpan tek bir kalptir." demiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi­ne ulaşılamaz?

A)      Ulusal kimlik özellikleri korunmak istenmiştir.

B)      Göktürk Hükümdarı halkına karşı sorumludur.

C)   Göktürk-Çin ittifakı oluşmuştur.

D)     Göktürk Devleti Çin hakimiyetine girmiştir.

12- Hazarlarda yöneticilerin Musevi olmalarına karşın, halk arasında İslamiyet ve Hıristiyanlığı benimseyen­ler de vardı. Bu karma dinli toplumda karışıklıkların önlenmesi için mahkemelerde farklı dinlerden yar­gıçlar bulunmaktaydı.

Bu bilgiye dayanarak Hazarlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)   Geniş topraklara hakim oldukları

B)   Yöneticilerin demokratik bir anlayışa sahip oldu­ğu

C)      Herkesin kendi dinine göre yargılandığı

D)     Din ve mezhep özgürlüğünün sağlandığı

13- İslamiyet öncesinde Türkler, ülkeyi yönetme yetkisi­nin hükümdarlara Gök-Tanrı tarafından verildiğine ve Tanrı'nın hükümdarı; açları doyurmak, çıplakları giydirmek ve çiftede adaleti sağlamak için göreve getirdiğine inanıyorlardı.

Buna göre, eski Türklerle ilgili;

 1. Hükümdarın otoritesi din ile arttırılmıştır.
 2. Sosyal devlet anlayışı hakim olmuştur.
 3. Yönetimde din adamları etkili olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II                 B) I ve III        C) II ve III                D) I, II ve III

14- Göktürkler;

 1. İlk kez Türk adıyla devlet kurmuşlardır.
 2. Göktürk alfabesini kullanmışlardır.
 3. İlk yazılı belgeleri Göktürkler bırakmışlardır.
 4. I. ve II.Göktürk devletlerini kurmuşlardır.

Bu bilgilerden hangileri Göktürklerin ulusçu bir devlet olduğunu gösterir?

A) I ve II              B) II ve III       C) I, II ve III          D) II, III ve IV

15- Hun siyasi birliğini sağlayan Mete, Çin'i hakimiyet altına almasına rağmen, Türklerin bölgeye yerleşme­sine karşı çıktı.

Mete'nin böyle bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Göçebe hayat yaşamaları

B)   Milli benliklerini kaybetme korkusu

C)   Boylar halinde yaşamaları

D)     Dış baskılar

16- Mete Çin imparatoruna yazdığı bir mektupta "eli ok ve yay tutabilen kavimler tek bir aile halinde birleşti­ler." demektedir.

Mete'nin bu ifadesi ile aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)     Ekonomik durumun güçlendiği

B)   Türk ordusunun silahlandığı

C)   Türk siyasi birliğinin kurulduğu

D)     Çin'in vergiye bağlandığı

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN