İlkçağ'da Anadolu ve Çevresinde Kurulan Uygarlıklar Konusu İle İlgili Test Soruları

İlkçağ'da Anadolu ve Çevresinde Kurulan Uygarlıklar Konusu İle İlgili Test Soruları

1- Urartular ile ilgili yapılan kazılarda bulunan kemer tokalarının üzerinde, hayvanlar üzerinde oturmuş tanrı tasvirleri ve birkaç varlıktan oluşan karışık mito­lojik yaratık tasvirlerinin işlendiği görülmüştür. Buna göre, Urartularla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisine ulaşılamaz?

A)   Yaşantılarının, sanat faaliyetlerini etkilediğine

B)     Madenleri işlemeyi bildikleri

C)   Çok tanrılı inanışı benimsedikleri

D)     Yerleşik hayata geçtikleri

2- Büyük İskender, Asya Seferi'ne çıkarak, önce Ana­dolu'da Pers ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmış sonra Mısır topraklarına girmiştir. Mezopotomya, Iran, Maveraünnehir ve Kuzey Hindistan'ı ele geçi­ren İskender Hellenizm Uygarlığı'nın kurucusu ol­muştur.

Buna göre, Büyük iskender ile ilgili olarak aşağı-dakilerden hangisi söylenemez?

A)     Egemenlik alanını genişlettiği

B)     Yayılmacı politikasını sürdürdüğü

C)   Güçlü bir devlet kurduğu

D)     Laik bir yönetim anlayışı oluşturduğu

3- Sınıf farklılığının olduğu Roma'da kölelik çok yaygın­dır. Halk patrici ve plep adıyla iki gruba ayrılmıştı. Sı­nıf çatışmasını engellemek, toplumda huzur ve barı­şı sağlamak için hukuk fikri ortaya çıkmış ve On İki Lehva Kanunları hazırlanmıştı. Romalılara ait yukarıdaki gelişmelerin günümüze yansıyan en önemli katkısı aşağıdakilerden han­gisidir?

A)     İlkçağın en gelişmiş uygarlığı olması

B)   Roma medeniyetinde insanların özgür düşünce­ye sahip olması

C)   Günümüz çağdaş Avrupa hukukunun temellerini oluşturması

D)     Sınıf farklılığına temel oluşturması

4- Mezopotamya verimli bir bölge olduğu için istilalara açıktır. Ayrıca göç ve ticaret yolları üzerinde bulun­maktadır.

Yukarıdaki bilgilere göre, Mezopotamya bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)     Tarih Devirleri'ne geçmişlerdir.

B)     Kültürel etkileşime açıktır.

C)   Tarih Devirleri sırasıyla yaşanmıştır.

D)     Yerleşik yaşam tarzı vardır.

5- Frig uygarlığında tabiat ve toprak kutsal sayılmıştır. Doğaya zarar verecek herhangi bir eylem ölümle ce­zalandırılmıştır.

Buna göre;

 1. Frigler tarımla uğraşmışlardır.
 2. Tarım, yasaların yapılmasında etkili olmuştur.
 3. insancıl yasalar yapılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnızl          B) Yalnız III C) I ve II        D) II ve III

6- llkçağ'da Persler;

-    Kralın emirlerini uzak bölgelere iletmek amacıyla posta teşkilatı kurmuş

-    Ülkeyi "Satraplık" adı verilen eyaletlere ayırmıştır.

Bu iki duruma bağlı olarak Perslerin ulaşmak is­tedikleri amaçlar arasında aşağıdakilerden han­gisi gösterilebilir?

A)     Ülke yönetimini kolaylaştırmak

B)   Prenslere yönetme yetkisi tanımak

C)   Üretim faaliyetlerini yaygınlaştırmak

D)     Yönetim alanında değişiklikler getirmek

7- İyon şehirleri önceleri krallar, M.Ö. 500'den itibaren asiller, daha sonra halk tarafından belirlenen kişiler tarafından yönetildi.

Buna göre, İyon şehirleri sırasıyla aşağıdaki yö­netim şekillerinden hangisiyle yönetilmiştir?

A)     Monarşi, oligarşi, demokrasi

B)   Oligarşi, monarşi, demokrasi

C)   Demokrasi, oligarşi, monarşi

D)     Demokrasi, monarşi, oligarşi

8-

 1. Frigya'da dokumacılığın gelişmesi
 2. Lidyalıların zengin bir tüccar topluluğu olması
 3. İyonların, denizcilik ve deniz ticareti ile uğraşma­ları
 4. Urartularda madenciliğin gelişmesi

Eskiçağ toplumlarının değişik alanlarda uğraş vermelerinin nedeni öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A)Siyasi olaylar

B)      Dini inançlar

C)   İklim ve bitki örtüleri

D)     Coğrafi koşullar

9- Mısır Medeniyeti -» Bilimsel gelişmelere katkı sağla­mış; tıp, anatomi ve astronomi gibi alanlarda geliş­me göstermiştir.

Hitit Medeniyeti -»Anal adı verilen yıllıkları ile ilk ta­rafsız tarih yazıcılığını başlatmıştır.

Bu iki uygarlığın uğraş alanlarını belirleyen ortak etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik ihtiyaçları   B) Coğrafi şartları

C) Dini inanışları             D) İlgi odakları

10- Yazı kullanımı;

-Anadolu'da                M.Ö. 2000

-Mısır'da                     M.Ö. 3500

-Mezopotamya'da    M.Ö. 4000 yıllarında başlamıştır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru olur?

A)     Mezopotamya Uygarlığı yazıyı Mısır'dan öğren­miştir.

B)   Anadolu'da Tarih Devirleri'ne geçiş daha erken olmuştur.

C)   Tarih Devirleri'ne geçiş farklı dönemlerde ger­çekleşmiştir.

D)     Mezopotamya, uygarlığın ana merkezi olmuştur.

11- Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin Anadolu'da si­yasi birliği sağlama çalışmalarına yönelik faali­yetlerine örnek gösterilebilir?

A)     Babil'i ele geçirmeye çalışmaları

B)     Anadolu'daki bazı krallıkları hakimiyetleri altına almaları

C)     Mısır ile Kuzey Suriye toprakları için Kadeş Sa-vaşı'nı yapmaları

D)     Bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşma-sı'nı imzalamaları

12- Lidyalılar,

-    Parayı icad ederek takas usulüne son vermişler­dir.

-    Bankacılık, tefecilik ve serbest piyasa ekonomisi­ni başlatmışlardır.

-    Zengin bir devlet olan Lidyalılar ordularını paralı askerlerden oluşturmuşlardır.

Buna göre,

 1. Diğer kavimler gibi çok tanrılı dinlere inanmışlar­dır.
 2. Ekonomik açıdan gelişmiş güçlü bir devlettir.
 3. Ticari faaliyetlere önem vermişlerdir.
 4. Özgür düşünce ortamına sahiptirler.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve III                       B) I ve IV

C) II ve III                      D) II ve IV

13- Çivi Yazısı, Sümerler tarafından bulunmuş ve Mezo­potamya'da Tarih Çağları başlamıştır. Bölgede ya­şayan Asurlar ticari faaliyetleri sırasında Anadolu'da yazılı belgeler bırakmışlardır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi­ne ulaşılamaz?

A)     Ticaret, kültürel etkileşimi sağlayan önemli bir faktördür.

B)     Yazının kullanılmaya başlanması, Tarih Öncesi Devirler'i sona erdirmiştir.

C)   Anadolu, Tarih Çağları'na Mezopotamya'dan önce geçmiştir.

D)     Sümerler, başka uygarlıkları da etkilemiştir.

14- Ön Asya'nın en eski anayasası olan Hammurabi Kanunları'na göre; mabedden bir şey çalmanın veya çalınan malı satın almanın, iftira atmanın, yalancı şa­hitliğin cezası ölümdür. Ayrıca eğer bir adam hür bi­rinin gözünü kör ederse, onunda gözü kör edilir, kö­le, sahibine karşı gelirse cezalandırılır.

Buna göre, Hammurabi Kanunları hakkında aşğıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Toplumsal düzeni korumayı amaçladığı

B)     Dönemin en ileri kanunları olduğu

C)   İnsancıl olmadığı

D)     Kısas usulünü esas aldığı

15- Sümerler, göktanrı inancının sonucu olarak yaptıkları ziggurat adlı tapınaklarda ay yılı esaslı tak­vimi, - Mısırlılar, tarım faaliyetleri sonucu güneş yılı esas­lı takvimi jcat etmişlerdir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ula­şılabilir?

A)     Bilimsel çalışmalar, maddi ve manevi ihtiyaçlar­dan ortaya çıkmıştır.

B)     Mısır ve Sümer uygarlıkları birbirinden etkilen­miştir.

C)   Güneş ve ay yılı esaslı takvimler aynı ihtiyaçlar­dan ortaya çıkmıştır.

D)     llkçağ'da bilimsel çalışmaların izlerine rastlan­mamıştır.

16- Anadolu'da ilk uygarlık olan Hititlerin; Mısırlılara ait hiyeroglif yazıyı Kadeş Savaşı'nda, Sümerlere ait Çivi yazısını ise Asurlarla yapılan ticaret esna­sında öğrenmiş olmaları Hititlerle ilgili olarak aşağıdaki bilglerden hangisini doğrulamaktadır?

A)     Yazılı kurallarda geliştiklerini

B)   Merkezi yönetime önem verdiklerini

C)   Mısır ve Asur medeniyetlerinden daha az geliş­me gösterdiklerini

D)     Mısır ve Asur medeniyetleriyle etkileşim yaşadık­larını

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN