Tarihi Kavrama Konusu İle İlgili Test Soruları

Tarihi Kavrama Konusu İle İlgili Test Soruları

1- Tarih, insan topluluklarının zaman içinde siyasi, sos­yal, ekonomik ve dini faaliyetlerini, kültür ve uygar­lıklarını savaş ve barışlarını sebep ve sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yar­gılardan hangisine ulaşılamaz?

A)     Tarih, geçmişte yaşanan olayları inceler.

B)     Tarihi olaylar aynı coğrafi mekanda meydana ge­lir.

C)   Tarihi olaylar belgelere dayanır.

D)     Olaylar tek bir nedene bağlı açıklanamaz.

2- Tarih bilimi toplumların sosyal, siyasi, dini ve kültü­rel alanlardaki gelişmelerini inceler.

Yalnızca yukarıdaki bilgilere bağlı kalınarak aşa-ğıdakilerden hangisinin tarihin inceleme alanın­da yer aldığı söylenemez?

A)     Toplumların ırk özelliklerinin

B)   Toplumlar arası etkileşimin

C)   Toplumların sanatsal çalışmalarının

D)     Toplumlar arası savaşların

3- "Her tarihi olay, yaşandığı çevre ve zamanın bir ürü­nüdür." diyen bir tarihçi, tarihin aşağıdaki bilim­sellik özelliklerinden hangisinin önemini vurgula­dığı savunulabilir?

A)     Sebep-sonuç ilişkisinin

B)     Belgelere dayanmasının

C)   Objektif olmasının

D)     Kronoloji ve Coğrafya'dan yararlanmasının

4- Tarihi olayları araştıran bir araştırmacının birbiri­ni izleyen olaylar arasında neden-sonuç bağlan­tısı araması bu araştırmacının tarihi olayların hangi özelliğini dikkate aldığını gösterir?

A)     Tarihi olayların bir bütün olduğu

B)   Deney ve gözlemin yapılamadığı

C)   Kronolojiye önem verdiği

D)     Belgelere dayandırılması gerektiği

5- İki olay arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak için hangi olayın önce hangisinin sonra meydana geldi­ğini bilmek zorunludur. Önceki olayı sonraya, sonra­ki olayı önceye almak tarihi konularda bütünlüğü bo­zar ve Tarih bilimsel olmaktan çıkar.

Yukarıdaki anlatıma göre olaylar arasında bütülük kurmak ve bilimsel tarih yazmak için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi zorunludur?

A) Zaman                      B) Kaynaklar

C) Yer                          D) Konu

6- "İklim ve coğrafya insan topluluklarının yaşam biçi­mini ve kültürünü etkiler." diyen bir tarihçi, aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak göstere­mez?

A)     Mezopotamya'da sanat eserlerinin Fırat ve Diclenin taşması sonucunda çamurdan elde edilen tuğladan yapılması

B)   Orta Asya'lıların daha verimli olan Çin'e göç et­mesi

C)   Yunanistan'ın güneyinde ekonominin tarıma da­yanması

D)     Lidyalıların monarşik yönetim anlayışını benim­semesi

7- Geçmişe ait bilgilerimizin güvenilmez ya da şüpheli kanıtlara dayalı olduğunu, milli ve dini duygularına hakim olamayan yazarların tarihlerine bakılarak yo­rumlandığını söyleyen bir kişinin;

Tarih biliminin hangi özelliğine önem verdiği sölenebilir?

A)Objektiflik

B)     Neden-sonuç ilişkisi kurma

C)   Yaşandığı günün koşullarını dikkate alma

D)     Tekrarlanamama

8- Yazılı kaynaklar yazısız kaynaklardan daha net bilgi­ler içerir. Bugünden geriye doğru gidildikçe, geçmi­şe ait yazılı kaynaklar azalmaktadır. Bu da geçmişin tanınmasını güçleştirmektedir. Tarih öncesi dönem­lerle ilgili bilgiler varsayıma dayalıdır.

Buna göre, Tarih Bilimi'nin kaynakları için aşağı­daki düşüncelerden hangisi en doğru yargıdır?

A)     Yazısız belgeler yanıltıcıdır.

B)     Sadece yazılı belgelere başvurulmalıdır.

C)   Taş ve Maden Devri'nin araştırılması için yazılı belge kullanılmalıdır.

D)     Tarih güvenilir kaynaklar kullanmak zorundadır.

9- Tarih Öncesi dönemlerde; herhangi bir bölgedeki toplumun maden dönemini yaşarken başka bir böl­gedeki toplumun taş dönemini yaşadığı görülmüş­tür.

Toplumların aynı zamanda farklı dönemleri yaşması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A)     Birbirine düşman olmalarına

B)     Milli benliklerini korumak istemelerine „

C)   İletişim ve etkileşimin zayıf olmasına

D)     Özgün kültürlerini bozmak istememelerine

10- Tarih Öncesi Devirler'de insanların;

-    Taş aletleri daha düzgün yapmaya başladıkları döneme Cilalı Taş,

-    Madenden eşyalar yapmaya başladıkları döneme de Maden Devri denilmektedir.

Bu bilgilere göre Tarih Öncesi dönemlerin adlan­dırılmasında;

  1. Mülkiyet anlayışının değişmesinin
  2. Eşya yapımındaki gelişmelerin
  3. İklimde görülen değişmelerin

gibi özelliklerden hangilerinin temel alındığı sölenebilir?

A) Yalnızl                      B) Yalnız II

C) Yalnızlll                     D) I ve III

11- Yontmataş Çağı'nda havanın soğuması, şiddetli rüzgârlar ve buzulların güneye doğru yayılması yü­zünden insanlar mağaralara ve kuytu yerlere sığın­mak zorunda kaldılar.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden han­gisi söylenebilir?

A)      Kamıştan ve ağaçtan kulübeler yapıldığı

B)      İklim olaylarının insanların yaşamını etkilediği

C)   Bitki liflerinden elbiseler örüldüğü

D)     İç savaşların başladığı

12- Yontma Taş Devri'nde insanlar; yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılık ile elde etmişler, taştan baltalar, kesi­ci, delici aletler yapmışlar, mağara duvarlarını, hay­van resimleri ile süslemişlerdir.

Cilalı Taş Devri'nde ise; tarımsal faaliyetler ile uğraş­mışlar, hayvan kemiklerinden süs eşyası ve silah ya­pıp kullanmışlardır.

Bu bilgilere bakarak, iki devir ile ilgili olarak ula­şılabilecek ortak özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)     Tüketici yapıya sahip olmaları

B)     Güvenlikleri için silah yapmaları

C)   Sanat eserleri bırakmaları

D)     Yazılı belge bırakmamış olmaları

13- Bir bölgede yapılan arkeolojik kazıda ev kalıntılarına
ve kömürleşmiş buğday tanelerine rastlanılmıştır.

Bu buluntulara göre, aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılabilir?

A)     Yerleşik yaşam egemendir.

B)     Madenler işlenmiştir.

C)   Kültürel etkileşim hızlanmıştır.

D)     Topraktan araç-gereç yapılmıştır.

14- Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile in­sanlık, Tarih Öncesi Devirlerden Tarih Devirleri'ne geçmiştir?

A)     Sümerler tarafından ilk çivi yazısının kullanımı ile

B)   Avcılık ve toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş­le

C)   Taş ve seramik araçlardan maden araçlara ge­çişle

D)     Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı ilâhi dinlere geçiş­le

15- Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede tarihi çağla­ra geçildiğini gösteren bir kanıt olamaz?

A)     Ticari antlaşmalar

B)     Diplomatik metinler

C)   Madeni paralar

D)     Altından yapılmış süs eşyaları

16- İnsanlar, tarihin akışı içinde, zaman ölçüsü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. Yaptıkları astrono­mik gözlemler sonucunda yıldızların, ayın ve güne­şin hareketlerine dayanan takvim sistemleri meyda­na getirilmiş ve geliştirilmiş, ayrıca takvime başlan­gıç olarak bazı olaylar belirlenmiştir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılamaz?

A)     Takvimlerin ortaya çıkışında din adamlarının et­kili olduğuna

B)     İnsanların Gök bilimiyle ilgilendiğine

C)   Takvimin insan yaşamında önemli bir yeri oldu­ğuna

D)     Değişik takvimlerin kullanıldığına

17- On İki Hayvanlı Türk Takvimi İslamiyet öncesi Türk­lerin kullandığı takvimdir. 12 yıllık dönemler halinde düzenlenmiştir. Her yıla bir hayvan ismi verilmekte­dir.

Takvimin hazırlanması;

  1. ekonomik,
  2. coğrafi,
  3. idari

nedenlerden hangilerine bağlı olabilir?

A) Yalnızl                      B) Yalnız II

C)  I ve III                     D) II ve III

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN