İslâm Tarihi Konusu İle İlgili Test Soruları

İslâm Tarihi Konusu İle İlgili Test Soruları

1- İslamiyet'in eşitlik anlayışı içerisinde köleliği yasak­laması, kadınlara değer verip kız çocuklarının gö­mülmesi olayını kaldırması, fakirlerin ezilmesini önle­mesi, putperestliği yasaklaması Mekkeli müşriklerin hoşuna gitmemiş ve İslamiyet'e karşı set tavır almış­lardır. İslamiyet'in yayılmasını önlemek istemişler ve Müslümanlara kötü davranmışlardır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar ni­teliktedir?

A)   Yahudiler müşrikleri desteklemiştir.

B)     İslamiyet önce Medine'de yayılmıştır.

C)   İslamiyet müşriklerin çıkarlarını zedelemiştir.

D)     Araplar arasında siyasi birlik yoktur.

2- İslamiyet'ten önce Arabistan yarımadasında köleci­lik yaygındı ve kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görmekteydi.

Bu bilgilerden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarı­labilir?

A)     İslamiyet'ten önce Arabistan'da kültürel birlik yoktur.

B)     İslamiyet'ten önce Arabistan'da sosyal adalet yoktur.

C)     Arabistan yarımadasının temel geçim kaynağı ti­carettir.

D)     İslamiyet öncesi Arabistan'da sosyal eşitlik var­dır.

3-

 

Sebep

Sonuç

I.

Güzel konuşma ve şiir sanatına önem vermeleri

Edebiyat gelişmiştir.

II.

Putperestlik

Heykelcilik sanatı ilerlemiştir.

III.

Göçebe yaşam

Dokumacılık alanında gelişme sağlanmıştır.

IV.

Suk-ı Ukaz panayırları

Siyasi birlik sağlanmıştır.

V.

Kabe

Mekke'yi dini merkez konumuna getirmiştir.

Yukarıda verilen sebep-sonuç ilişkilerinden han­gileri yanlıştır?

A) Yalnız IV                    B) Yalnız V

C) I ve II   D) II ve III

4- Hicret'ten sonra;

-    Hz. Muhammed'in Müslümanların peygamberi olmasının yanı sıra, askeri ve siyasi lider konumu­na gelmesi

-    Hz. Muhammed'in Medine'deki Yahudiler ve Müslüman olmayan Araplarla Vatandaşlık Antlaş­ması (Medine sözleşmesi) imzalaması

aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)     Yeni bir devletin temelleri atılmıştır.

B)     Laik devlet anlayışı başlamıştır.

C)     Yahudi ve Müslüman olmayan Araplar din değiş­tirmişlerdir.

D)     Dini ve siyasi işler birbirinden ayrılmıştır.

5- Mekkeliler ile Medine İslam Devleti, aralarında bitip tükenmeyen mücadelelere; "iki taraf arasında on yıl savaş yapılmayacak" maddesini içeren Hudeybiye Barış Antlaşması ile ara vermişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargı­lardan hangisi söylenebilir?

A)      Müslümanların siyasi varlığı tanınmıştır.

B)      Islamiyetin yayılışı durmuştur.

C)   Gaza ve cihad anlayışı son bulmuştur.

D)     Şam ticaret yolu güvenlik altına alınmıştır.

6- Hz. Ebubekir döneminde dinden dönen ve zekat vermeyen kabileler ile yalancı peygamberler ortaya çıkmıştır. Bu durum Arap yarımadasında büyük bir kargaşaya neden olmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabi­lir?

A)     Mısır'ın fethi tamamlanmıştır.

B)     İslamiyet Arap yarımadası dışında da yayılmıştır.

C)     İslam devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

D)     Arap yarımadasında birlik bozulmuştur.

7- Hz. Ömer'in ülkeyi illere ayırması ve başlarına valiler tayin etmesi, mali ve askeri işler için divan teşkilatını kurdurması, aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?

A)     Ülke yönetiminin kolaylaştırılmak istendiğini

B)     Ülke sınırlarının genişlediğini

C)     Siyasi bütünlüğün bozulduğunu

D)    Devletin kurumsallaşmaya başladığını

8- Hz. Ömer devrinde valilerin bölge halkının şikayet etmesi üzerine görevden alınmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)    Kurumsallaşmanın gerçekleştiğinin
B)    Halkın istek ve görüşlerinin dikkate alındığı
C)    Sınırların genişlediğinin
D)    İç karışıklıkların arttığının
9- Hz. Osman döneminde İslam ordusunun ilk donanması oluşturularak Bizans'la Zatü-s Savari adı verilen savaş yapılmış ve kazanılan bu ilk zafer akabinde Kıbrıs, Rodos ve Girit adaları alınmıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda islam devleti hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)    Bizans'ı egemenliği altına aldığına
B)    Akdeniz'in en güçlü donanmasına sahip olduğu¬na
C)    Doğu Akdeniz'e hakim olduğuna
D)    Tarihteki ilk denizcilik faaliyetini başlattığına
10- Hz. Ali döneminde, iç karışıklıklar yaşanmış, fetih hareketleri durmuş ve Hz. Ali'nin halifeliğide tartışılmaya başlanmıştır.
Bu bilgilere göre, Hz. Ali dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)    İslam toplumu arasında birlik ve beraberliğin za-yıfladığına
B)    Cihad anlayışının güçlendiğine
C)    Arap yarımadasında siyasi birliğin sağlandığına
D)    Kuran'ı Kerim'in çoğaltıldığına
11- Dört halife döneminde halifeler seçimle işbaşına gelmişlerdir. Hz. Muhammed'in bıraktığı mirası korumak ve yaymak için önemli mücadeleler verilmiştir. Toplumda huzur ve adalet sağlanarak İslam devleti korunmuştur.
Buna göre;
I.    Halifenin seçimle belirlenmesi
II.    İslamiyet'i yaymak için savaşmaları
III.    Huzur ve adaletin sağlanması
IV.    Sınırların genişlemesi
gibi maddelerden hangileri demokratik bir yöne¬timin uygulandığına kanıttır?
A) I ve II    B) II ve IV
C) I ve III    D) II ve III
12- Emeviler döneminde; ilk Arap parasının basılması, Arap müslümanların diğerlerinden üstün tutulması ve Arapçanın resmi dil ilan edilmesi gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
A)    İslamiyet'in yayılmasının durduğuna
B)    İslamiyet'in ulusal bir din durumuna geldiğine
C)    Arap olmayanların Islamiyetten ayrıldığına
D)    Milliyetçi anlayış ile hareket edildiğine

13- İslam Tarihi incelendiğinde, Hz. Muhammed döneminde savaşlarda gönüllülerin yer aldığı, Hz. Ömer döneminde ilk düzenli İslam ordusunun kurulduğu, Hz. Osman dönemi'nde ilk İslam donanmasının oluşturulduğu görülür.
Bu durum değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)    Ülke sınırlarının genişlemesine paralel olarak or-du güçlendirilmiştir.
B)    Dört Halife Devri'nde savunma masrafları azal-mıştır.
C)    İlk İslam fetihlerinde deniz gücünden yararlanıl-mamıştır.
D)    Askeri yapı giderek gelişme kaydetmiştir.

14- Abbasiler, Bağdat şehrinde kütüphane ile tercüme bürosu kurdular. Yunan ve Hellen eserlerini Arapça'ya tercüme ettiler. Müslüman olmayan halkı, devlete vergi ödediği ve kanunlara uyduğu sürece her türlü işlerinde serbest bıraktılar. Bizans sınırlarında "Avasım" denilen askeri şehirler kurdular. Bu şehirlerde Türklere de görev verdiler.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)    Bilim ve kültürün geliştiğine
B)    Milliyetçilik politikasının izlendiğine
C)    Abbasilerin halka eşit ve hoşgörülü davrandığına
D)    Savunma amaçlı şehirler kurduklarına
15-

-Dört Halife döneminde devletin başına geçen halifeler seçim yolu ile belirlendiğinden bu döneme Cumhuriyet devri de denir.
-Emeviler döneminde ise halifelik babadan oğula geçen saltanat haline gelmiştir.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)    Zamanla veraset sisteminde değişikliklerin mey-dana geldiğine
B)    Peygamberden sonra başa geçen halifelerin se-çimle belirlendiğine
C)    Dört Halife döneminin demokratik nitelikler taşı-dığına
D)    Hz. Ebubekir'in seçim sonucu başa geçen ilk halife olduğuna
16- İslam dünyasının bilim alanında elde ettiği büyük gelişmeler, Endülüs (İspanya) ve Sicilya Müslümanları tarafından Avrupa'ya tanıtıldı. Bilim alanında sağlanan bu gelişmeler.gelecek yüzyıllarda Avrupa'da Rönesans hareketlerinin başlamasında önemli rol oynadı.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    İslam dünyasının Avrupa'yı kültürel açıdan etkilediği
B)    Pozitif bilimlerin ilk defa İslam dünyasında ortaya çıktığı
C)    Uygarlıklar arası etkileşimin yaşandığı
D)    Bilimin evrensel olduğu

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN