9. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 2. Sınav Soruları

Adı Soyadı        :

Sınıf                 :

No                    :

 

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ........................................................................... LİSESİ

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

1- Matematik konumları farklı üç ayrı yörede de kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?

A) Yer yapısı

B) İklimleri

C) Yer şekilleri

D) Yağış miktarı

E) Maden yatakları

2- Yeryüzünde deprem ve volkanizma olaylarının olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Yeryüzünde iklimin soğuması

B) Yeryüzünün tamamının sularla kaplanması

C) Yer’in iç ısısını kaybetmesi

D) Yeryüzünde iklimin daha fazla ısınması

E) Güneş enerjisinin yeryüzünde eşit dağılmasının

3- Türkiye’deki yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde batıdan doğuya doğru gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi akarsular üzerinde görülebilecek bir değişme olabilir?

A) Akış hızlarının artması

B) Yatak eğimlerinin azalması

C) Rejimlerinin daha düzenli olması

D) Taşımacılığa daha elverişli olmaları

E) Debilerinin azalması

4- Akarsuyun taşıdığı malzemeyi biriktirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Debisinin artması

B) Rejiminin düzenli olması

C) Belli bir dönemde kuruması

D) Yeraltından beslenmesi

E) Yatak eğiminin azalması

5- Aşağıdaki havzaların hangisinin akarsularında erimiş halde kireç oranının daha çok olması beklenir?

A) Konya Havzası

B) Tuz Gölü Havzası

C) Van Gölü Havzası

D) Aras Havzası

E) Göller Yöresi Havzası

6- Çok kısa süre içinde birden bire kabararak coşkun şekilde akan, daha sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli akarsular” denir. Verilen tanımdaki gibi bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sağanak yağışların kontrolünde olduğuna

B) Düzensiz rejimli olduğuna

C) Kurak ve yarı kurak bölgede bulunduklarına

D) Taşımacılığa elverişsiz olduklarına

E) Boylarının çok uzun olduğuna

7- Kıyı tiplerinin oluşmasında; buzullaşma, dalga hareketleri ve kıyı gerisindeki yer şekilleri gibi faktörler etkilidir. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşabilmesi için dağların kıyıya paralel uzanması gereklidir?

A) Enine kıyıların

B) Ria tipi kıyıların

C) Boyuna kıyıların

D) Haliçli kıyıların

E) Deltalı kıyıların

8- Ay’ın ve Güneş’in çekim gücüne bağlı olarak yeryüzündeki suların yükselip-alçalması olayına gel-git denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kıyılarında bu olayın etkili olmadığının bir kanıtıdır?

A) Kıyıların sığ olması

B) Kıyılarımızda koy ve körfez sayısının fazla olması

C) Kıyılarımızda falezlerin bulunması

D) Kıyılarımızda delta ovalarının bulunması

E) Doğal limanların fazla olması

9- Okyanus ve deniz tabanlarında oluşan kalın tortul tabakalara, kıtaların birbirine yaklaşması sonucunda uyguladığı yan basınçların etkisiyle kıvrılma ve kırılmalar oluşabilir. Aşağıdaki yer yapılarından hangisinin oluşumunda bu durumun etkisi yoktur?

A) Horst

B) Graben

C) Krater

D) Senklinal

E) Antiklinal

10- Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez?

A) Volkan konilerinin

B) Delta ovalarının

C) Metal maden yataklarının

D) Depremlerin

E) Sıradağların

11-

  • Kıyı kordonu
  • Kıyı oku
  • Tombolo
  • Lagün (Denizkulağı)

Yukarıdaki kıyı şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Akarsular

B) Rüzgârlar

C) Buzullar

D) Dalgalar

E) Yeraltı suları

2- Aşağıdakilerden hangisinde rüzgâr, dalga ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri birlikte verilmiştir?

Rüzgâr Dalga Buzul

A) Barkan                  Falez           Haliç

B) Kırgıbayır              Sirk             Tekne vadi

C) Mantar kaya          Lagün          Hamada

D) Mantar kaya          Tombolo      Hörgüç kaya

E) Dev kazan             Delta           Fiyort

13- Aşağıdakilerden hangisi karstik aşınım şekillerinden biri değildir?

A) Lapya

B) Dolin

C) Obruk

D) Polye

E) Sarkıt

14- Aşağıda yağış oluşum şekilleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki yağış oluşum şekillerinin en fazla görüldüğü iklim tipleri doğru olarak eşleştirilmiştir?

I II III

A) Ekvatoral              İç Anadolu      Ilıman Okyanusal

B) Ilıman Okyanusal   Karadeniz       Akdeniz

C) Ekvatoral               Muson       Ilıman Okyanusal

D) Akdeniz                 Karasal           Step iklimi

E) Sert karasal          Ekvatoral             Muson

15-

Yukarıdaki harita Türkiye'de yıllık sıcaklık farklarının dağılışını göstermektedir.

Ege Bölgesi'nden Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe sıcaklık farklarının artmasında;

I. Enlem

II. Karasallık

III. Denize uzaklık

Etmenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilemez?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) Yalnız III

E) I ve III

16-

  • Yağış rejimi düzenlidir.
  • En fazla yağış sonbaharda düşer.
  • Bulutlu gün sayısı fazladır.

Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi

B) Karadeniz iklimi

C) Erzurum-Kars iklimi

D) Marmara iklimi

E) İç Anadolu iklimi

17- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzulların oluşturduğu yer şekillerine daha çok rastlanır?

A) Türkiye

B) Almanya

C) İngiltere

D) A.B.D.

E) Norveç

18- Yağan karların erimeden ertesi yıla kalan kısmına “kalıcı kar” denir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kalıcı kar sınırının daha yüksek olduğu söylenebilir?

A) Kanada

B) Almanya

C) Norveç

D) Brezilya

E) Türkiye

19- Aşağıdaki dağların hangisi orojeneze bağlı olarak oluşmamıştır?

A) Süphan Dağı

B) Aydın Dağları

C) Nur Dağları

D) Kaçkar Dağları

E) Canik Dağları

20- Sularını denize ulaştırabilen akarsu havzalarına………………………………,ulaştıramayan akarsu havzalarına ………………………………………denir.

21- Akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yerde salınımlar yaparak akmasına ……………………… denir.

22- Yan basınçlara uğrayan sert tabakaların kırılarak blok halinde yüksekte kalan kısmına …………………, blok halinde çöken kısmına …………………… Denir.

23- Dağlardaki çukur veya çanaklara yerleşen buzullara …………………, iklimin ısınması ile buradaki buz tabakasının erimesi ile oluşan göllere ise ……………………… Denir.

24- Eğimli toprak tabakalarının ana kaya ile bitlikte kütle halinde yer değiştirmesi olayına denir. ……………………

25- Koy veya körfezlerin önünün kıyı oku ile kapanması ile oluşan göllere denir. ……………………

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

  • Her soru için tek bir seçeneği işaretleyiniz. Aksi takdirde cevabınız geçersiz sayılacaktır.
  • Her sorunun tam doğru cevabı 4’er puandır.
  • Sınav süresi toplam bir ders saatidir.

 

 

 

 

 

 

“Hiçbir başarı tesadüf değildir.

Yücel Kesen

Ders Öğretmeni

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN