T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf SBS Deneme Sınavı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF DENEME SORULARI

1-

I.        Tekke ve zaviyelerin kapatılması

II.        Halifeliğin kaldırılması

III.        Medreselerin kapatılması

Gibi inkılâp hareketlerinin temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)    Misak- ı Milli sınırlarını genişletmek

B)    Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştir­mek

C)    Laik devlet anlayışını uygulamak

D)    Uluslararası hukukun üstünlüğünü kabul etmek

2- Mustafa Kemal tarafından kurulan CHP'nin özellikleri arasında aşağıdaki­lerden hangisinin olduğu söylenemez?

A)    Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi­dir.

B)    26 yıl boyunca ülkeyi idare etmiştir.

C)    Parti programında Atatürk ilkeleri yer alır.

D)    Menemen Olayı'nın çıkmasıyla kapatılmıştır.

3- “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.”

Mustafa Kemal'in açıklamalarının aşağı­daki gelişmelerden hangisiyle ilgili oldu­ğu söylenebilir?

A)    Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B)    Soyadı Kanunu'nun çıkarılması

C)    Cumhuriyetin ilan edilmesi

D)    Türk Tarih Kurumu'nun kurulması

4-

I.        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması

II.        Genelkurmay Başkanlığı'nın oluşturulması

III.        Medreselerin kapatılması

IV.        Latin Alfabesi'nin kabul edilmesi

Gibi inkılâp hareketlerinden hangilerinin lâik devlet anlayışıyla doğrudan ilgili ol­duğu söylenebilir?

A)    I ve III

B)    II ve III

C)    III ve IV

D)    I ve II

5-

I.        Medreselerin kapatılması

II.        Şeyh Sait İsyanı'nın çıkması

III.        Tekke ve zaviyelerin kaldırılması

Durumlarından hangilerinin çok partili hayata geçiş denemelerini olumsuz yön­de etkilediği söylenebilir?

A)    Yalnız I

B)    Yalnız II

C)    I ve III

D)    I, II ve III

6- 1925'te Piran'da başlayan Şeyh Sait İsyanı ile 1930'da Menemen'de ortaya çıkan Der­viş Mehmet Ayaklanması Cumhuriyet Dö­nemi iç ve dış politikasında büyük olumsuz­luklara neden olmuştur.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi iç meselelerin dış politikaya etki ettiğinin göstergesi olabilir?

A)    Musul'un Irak'a bırakılması

B)    Milletler Cemiyeti'ne üye olunması

C)    Tehcir Kanunu'nun çıkarılması

D)    Lozan Barış Antlaşması'nın imzalan­ması

7- Türkiye Cumhuriyeti’nin içerisinde yaşayan farklı din ve milletten olan insanların kendi din ve millî yapılarına göre kıyafet giymeleri ulus devlet anlayışına ters düşüyordu.

Bu durumun, ortadan kaldırılması ama­cıyla aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebi­lir?

A)    Soyadı Kanunu'nun çıkarılması

B)    Takrir-i Sükun Yasası'nın hazırlanması

C)    Şapka, Kılık ve Kıyafet Kanunu'nun uy­gulanmaya başlanması

D)    Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarıl­ması

8- Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından;

I.        Cumhuriyet Halk Partisi

II.        Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası

III.        Hürriyet ve İtilaf Partisi

Gibi partilerden hangilerinin uzun yıllar ülke yönetiminde etkili olduğu söylene­bilir?

A)    Yalnız I

B)    I ve II

C)    Yalnız II

D)    I ve III

9- I.TBMM tarafından 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." maddesi yer al­mıştır. Aynı madde 1924 Anayasası'nda da yer almıştır.

Buna göre, aşağıdaki inkılâp hareketle­rinden hangisinin halk egemenliğini ka­yıtsız, şartsız sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

A)    Medreseleri kapatılması

B)    Cumhuriyetin ilan edilmesi

C)    Kredi kooperatiflerinin kurulması

D)    Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nın hazır­lanması

10- Amasya Genelgesiyle yapılması istenen Sivas Kongresi'ne katılacak olan temsilcilerin (dele­gelerin) kimliklerini gizlemeleri kararlaştırılmış­tır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kimlik­leri gizli tutmanın nedeni olarak gösterilebi­lir?

A)    Ulusal cemiyetlerin birbiriyle çekişmelerinin önlenmek istenmesi

B)    İstanbul Hükümeti'nin temsilcileri engelle­yerek kongrenin toplanması çalışmalarını önleyebilecek olması

C)    Sivas Kongresi'ne ulusal kongre niteliği ka­zandırılmak istenmesi

D)    Temsil Kurulu'nun etkili olduğunun çevreye gösterilmek istenmesi

11- Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı sırasında "Va­tanın her karış toprağı, vatandaşların kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" demiştir.

Mustafa Kemal, bu anlamlı sözlerle, aşağı­dakilerden hangisini vurgulamıştır?

I.             Bu konuda kararlılığını

II.            Ulusal bağımsızlık yolundaki zorlukları

III.           Vatan için her şeyi feda etmek gerektiğini

A)    Yalnız I

B)       I ve II

C)    II ve III

D)    I, II ve III

12- “Sevr Antlaşması pek insafsızdı. Türkiye'yi, en zengin illerini ilhak eden devletlerin ve ulusların insafına dayanarak yaşayabilecek; çaresiz ve gölge bir devlet halinde bırakacaktı.”

(Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu - S. 247)

Bu alıntıya dayanılarak Sevr Antlaşması'nın aşağıdakilerden hangisini yok etmeye yö­nelik olduğu söylenebilir?

A)    Bağımsızlığımızı

B)    Halifeliği

C)    Lâikliği

D)    Azınlık haklarını

13- Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra TBMM'nin yetkilerini üzerine alan Mustafa Ke­mal;

  • Tekâlif-i Milliye Emirleri (Ulusal Vergi Buyrukları) Yasası'nı çıkartmıştır.
  • Bu yasaya uymayanların yargılanıp cezalandırmaları için İstiklal Mahkemeleri oluştu­rulmuştur.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Mustafa Kemal, yasama görevini yerine getirmiştir.

B)    Ordunun silah, araç-gereç ve gıda maddelerine ihtiyacı vardır.

C)    Orduya yardım yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

D)    TBMM etkisiz hale getirilmiştir.

14- TBMM kurulduktan sonra ilk ilişki kurduğu ülke Sovyetler Birliği olmuştur. TBMM'nin amacı Sovyetler Birliği'nden silah ve parasal yardım sağlamaktır.

Buna göre, TBMM'nin Sovyetler Birliği'yle ilişki kurması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)    Kurtuluş Savaşı için, ekonomik durumunun yeterli olmamasıyla

B)    Sovyetler Birliği ile sınır komşusu olmasıy­la

C)    Sovyetler Birliği'nin İtilaf Devletleri'ne karşı olmasıyla

D)    Sovyetler Birliği egemenliği altında yaşa­yan Türklerin olmasıyla

15- I. İnönü Savaşı sonunda düzenlenen Londra Konferansı'na TBMM adına Bekir Sami Bey, İs­tanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa katılmıştır. Tevfik Paşa daha ilk gün Türk ulusunu temsil hakkının Bekir Sami Bey'de olduğunu söyleye­rek görüşmeleri izlemekle yetinmiştir.

Tevfik Paşa'nın bu tutumuna ve davranışına bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­bilir?

A)    İtilaf Devletleri'nin düşünceleri doğrultusun­da hareket etmiştir.

B)    TBMM'nin Türk ulusunun temsilcisi olduğu­nu kabul etmiştir.

C)    TBMM ile uzlaşmanın mümkün olmadığı düşüncesindedir.

D)    Ulusal Mücadele'nin kazanılacağına inan­mıştır.

16- Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasından sonra halk kendi bölgelerini korumak ve düşmanın ilerleyişini durdurmak amacı ile örgütlenmiş ve "Kuvay-ı milliye" oluşturulmuştur. Ancak TBMM düzenli orduyu kurarak Ulusal Mücadeleyi yü­rütmüş, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı İtilaf Devletleri'ne imzalatarak Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştırmıştır.

Buna göre, Ulusal Mücadele'nin kazanılma­sında aşağıdakilerden hangisinin etkisin­den söz edilemez?

A)    Mebuslar Meclisi'nin

B)    TBMM'nin

C)    Düzenli ordunun

D)    Kuvay-ı Milliye'nin

17- Atatürk, "Atatürk İnkılâpları" sözünü reddede­rek "Türk inkılâpları" sözünün kullanılmasını uygun bulmuştur.

Atatürk'ün böyle düşünmesi, aşağıdakiler­den hangisinin bir göstergesidir?

A)    İnkılâpların hızlanması gerektiğinin

B)    İnkılâpların halka mal etmek istediğinin

C)    İnkılâpların sayısının artacağının

D)    Bazı İnkılâpların Türk halkı için yapıldığının

18- Atatürk'ün en büyük ideallerinden birisi de mil­letler arasında, milletlerin eşitliği ilkesi içinde kardeşçe, barış içinde yaşamaktı.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu ide­aline örnek olarak gösterilemez?

A)    Balkan Antantı'nın imzalanması

B)    Sâdâbat Paktı'nın imzalanması

C)    Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

D)    TBMM'nin Londra Konferansı'na katılması

19- İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan çalışmalardan birisi de hukuku laikleş­tirme uygulamasının devamı olarak 1924 Ana­yasasının dilinin değiştirilmesi, anayasadaki Arapça, Farsça kökenli sözcüklerin yerine Türkçe sözcüklerinin getirilerek Anayasanın ta­mamen Türkçeleştirilmesidir.

Bu gelişmelere bakılarak, aşağıdaki yargı­lardan hangilerine ulaşılabilir?

I.             İnkılâplar devam ettirilmiştir.

II.            Ulusalcılık doğrultusunda dil sadeleştirilmiş­tir.

III.           Devletçilik ilkesi uygulanmıştır.

A)    Yalnız I

B)    I ve II

C)    II ve III

D)    I, II ve III

20- Atatürk 10. Yıl Nutku'nda "Çünkü Türk mille­ti, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesi­ni bilmiştir." Sözleriyle Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında, aşağıdakilerden hangisi­nin öneminden söz etmiştir?

A)    Otoritenin

B)    Dayanışmanın

C)    Liderlerin

D)    Düzenli ordunun

Test Bitti.Cevaplarını kontrol et!..

 

Yücel Kesen

Ders Öğretmeni

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN