Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf SBS Deneme Sınavı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF SBS DENEME SINAVI

1- Konuştuğumuz kişiyi anlamamız ve de kendimi­zi ona doğru bir şekilde ifade edebilmemiz "din­lemek" ve "söylemek" gibi iki unsuru doğru za­manda ve doğru yerde kullanmamızla sağlanır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a)    Dinlemek ve söylemek yer ve zaman kavramlarından bağımsızdır.

b)    İnsanlar arası iletişimin en temel öğeleri "dinlemek" ve "söylemek"tir.

c)     Dinlemek kendimizi doğru ifade edebilmemiz için ilk şarttır.

d)    İnsanları ve hayatı anlamlandırmamız ileti­şim araçlarıyla sağlanır.

2- Gazeteci, basılmış yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

a)    Gazetecinin farklı kaynaklardan yararlandığına

b)    Gazetecinin farklı şekillerde baskı gördüğüne

c)     Gazetecinin cevap hakkına saygılı olduğuna

d)    Gazetecinin kendi menfaatlerini hiçe saydığına

3- Günümüzde toplumsal var oluşu gerçekleştire­rek ortaklık yaratmak, bu var oluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine; dolayısıyla kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır.

Bu bilgilerde, kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin vurgulan­dığı söylenebilir?

a)    Toplumsal birlik ve bütünlüğü sağladığı

b)    Toplumdan topluma farklılık gösterdiği

c)     Kültürel ayrılıkları güçlendirdiği

d)    Toplumsal değer yargılarını değiştirdiği

4- Gerek ailemizle, gerekse çevremizdeki diğer insanlarla konuşurken iletişimimizi engelleyen ba­zı unsurlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar arasın­da gösterilemez?

a)    Yargılamak

b)    Öğüt vermek

c)     Çok soru sormak

d)    Empati kurmak

5- Ana babaların çocukları ile birlikte televizyon izlemelerinin, izledikleri programlar hakkında tar­tışmalarının, bu programlardaki davranışların olumlu ve olumsuz yönlerini konuşmalarının, ço­cukların televizyondan olumsuz yönde etkilen­melerini azalttığı saptanmıştır.

Buna göre;

 1. I.        Ailenin, çocuğun kişisel gelişiminde rol oyna­dığı
 2. II.        Televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı
 3. III.        Çocukların olumlu ve olumsuz davranışları tek başlarına ayırt edemedikleri

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

a)    Yalnız I

b)    I ve II

c)     I ve III

d)    II ve III

6- Karşımızdaki insanı yönlendirmeye çalışmak da öğüt vermek, bizimle sorunlarını paylaşmak isteyen kişide baskı ve suçluluk duygusu uyandırır ve çatışma yaratır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma olarak gösterilebilir?

a)    Karnene üzülmeyi bırakıp, adam gibi çalışmalısın.

b)    Bu şekilde davranmandan çok sıkıldım.

c)     Bu konulardan konuşmayalım artık.

d)    Bütün bu olanların sebebi sensin.

7- Orhan Bey döneminde Balkanlara geçilmesinden sonra bu bölgede fethedilen yerlere doğudan gelen Türkmenlerin yerleştirilmesi politikasına iskân siyaseti denir.
Aşağıdakilerden hangisinin iskan siyasetinin amaçlarından olduğu söylenemez?

a)    Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak.

b)       Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak.

c)        Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak.

d)       Haçlı seferlerinin düzenlenmesini engellemek.

8- Haçlı seferlerinin dini, ekonomik, siyasi birçok nedenleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenlerindendir?

a)    Kluni tarikatının çalışmaları

b)       Kudüs'ün Müslümanların elinde olması

c)        Doğudaki ticaret yollarının Müslümanların elinde olması

d)       Senyör ve şövalyelerin macera arzusu

9-

 • Düzensiz kentleşme
 • Nüfus dağılımında dengesizlik
 • Yatırımlarda verimsizlik
 • Kent içi ulaşımda güçlük
 • Konut sıkıntısı

Yukarıda verilen problemler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkar?

a)    Tarım alanlarının daralması

b)    Devlet ekonomisinin bozulması

c)     Kırsal kesimden kentlere göçün artması

d)    Devletin halkın temel ihtiyaçlarını giderememesi

10- Bizans imparatorunun yardım istemesi üzerine İstanbul'a gelen Haçlılar şehri işgal ettiler. Burada bir Latin krallığı kurdular. Böylece Haçlılar IV. Haçlı seferinde Anadolu'ya girmediler.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a)    Bizans imparatorluğu yıkılmıştır

b)    Haçlıların İslâm dünyasına düzenledikleri son seferdir

c)     Haçlı seferi amacından sapmıştır

d)    Haçlılar İstanbul'u imar ederek eskisinden daha güzel hale getirmişlerdir.

11- Anadolu Selçuklularındaki Ahi teşkilatının işlevlerinden bazıları şunlardır:

 • Üretimde kaliteyi yükseltmek
 • Aynı meslekten olan üyeler arasında dayanışmayı sağlamak
 • Mesleki eğitim vermek

Buna göre Ahi teşkilatı aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

a)    Yönetim

b)    Bilim ve sanat

c)     Ordu

d)    Ekonomi

12- XIII. yüzyılda Anadolu'dan geçen bir seyyahın anlattıklarına göre:

 • Türkmenlerin başlıca geçim kaynakları hayvancılıktır.
 • Burada Turki denilen eşsiz atlar yetiştirilir.
 • Halkın diğer kesimleri, kentlerde oturan, ticaret ve el sanatlarıyla uğraşan Rumlar ve Ermenilerdir."

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)    En önemli geçim kaynağı hayvancılıktır.

b)    Gayrimüslimler ticaret ve el sanatları ile uğraşmaktadırlar.

c)     Tarıma gereken önem verilmemektedir.

d)    Anadolu'da birden çok millet yaşa maktadır.

13- Osmanlı Devleti Rumeli'yi fethettikten sonra yerli halkla iyi geçinme siyaseti uygulamış, böylece halkın kendisine yakınlık duymasını sağlamıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a)    Osmanlıların batıdaki ilerlemesi kolay olmuştur.

b)    Osmanlı uyguladığı siyasetle Balkanlarda uzun süre kalmıştır.

c)     Balkanların tamamı İslâmiyeti kabul etmiştir.

d)    Rumeli halkı Osmanlı yönetiminden memnundur.

14- Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki
limanları ele geçirmesi ve güvenliği sağla­ması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

a)    Ticaret hayatını geliştirmek

b)    Anadolu'yu Türkleştirmek

c)     Denizlere hâkim olmak

d)    Kültürel gelişmeyi sağlamak

15- Türkiye Selçuklu Devleti daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak illere gönderdikleri meliklerin yetkilerini kısıtlamışlardır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Taht kavgalarını sona erdirmek

b)    Veraset sistemini değiştirmek

c)     Meliklerin tahta çıkmasını engellemek

d)    Merkezî otoriteyi güçlendirmek

16- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yer alan sosyal güvenlik kurumlarından biri değildir?

a)    Tabipler odası

b)    SSK

c)     Emekli Sandığı

d)    Bağ-Kur

17- Türkiye Selçukluları zamanında Anadolu bir ticaret merkezi haline getirilmeye çalışılmıştır.

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin daha çok bu amaca yönelik olarak yapıldığı söylenebilir?

a)    Kaleler

b)    Medreseler

c)     Kervansaraylar

d)    Türbeler

18- Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfusu artıran nedenlerden biri değildir?

a)      Doğumların artması

b)      Köyden kente göç

c)       Ölümlerin azalması

d)      Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

19- İlk uygarlıklar, iklimi ılıman, tarım yapmaya elverişli, yeraltı ve yerüstündeki doğal kaynaklar bakımından zengin bölgelerde ortaya çıkmıştır. Bu durum bilim ve teknoloji alanlarında gelişmeler yaşanmasına katkıda bulunmuştur.

Bu bilgilerde, bilim ve teknolojinin gelişmesine aşağıdakilerden hangisinin etkisi vurgulanmıştır?

a)    Dini inançların

b)    Doğa koşullarının

c)     İnsanların ihtiyaçlarının

d)    Ekonomik faaliyetleri kolaylaştırma düşüncesinin

20- 18. Yüzyıl sonlarında başlayan Sanayi İnkılâbı Avrupa’da birçok sanayi kentinin ortaya çıkmasına neden oldu. Fabrikalarda çalışmak üzere kırsal kesimlerden sanayi kentlerine yoğun göçler yaşandı. Şehirlerde nüfus arttı.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

a)    Üretimin azalmasına

b)    İnsan gücüne duyulan ihtiyacın artmasına

c)     Şehirlerde barınma ve altyapı sorunlarının yaşanmasına

d)    Tarımsal ürünlere duyulan ihtiyacın azalmasına

Test Bitti. Cevaplarını kontrol et!..

Yücel Kesen

Ders Öğretmeni

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN