Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf SBS Deneme Sınavı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF DENEME SINAVI

1- Bir tüketici satın aldığı malın bozuk ya da eksik çıkması durumunda haklarını yasal yollardan korumak için aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmalıdır?

a)    Bankalara

b)    Karakola

c)     Tüketici Hakları Mahkemesine

d)    Yetkili Teknik Servise

2- Aşağıdakilerden hangisi, çöl bölgelerinin genel özelliklerinden biri değildir?

a)    Vahşi hayvanların bulunması

b)    Kum tepelerinin yaygın olması

c)     Doğal bitki örtüsünün orman olması

d)    Gündüzlerin çok sıcak, gecelerin çok so­ğuk olması

3- Afrika Kıtası’nın orta kesimindeki bir çiftlikte şeker kamışı ve muz tarımı yapılırken; Asya Kıtası'nın orta kesimindeki bir çiftlikte buğday, şeker pancarı ve üzüm tarımı yapılmaktadır.

Buna göre, iki çiftlikte yetiştirilen tanırı ürünlerinin farklı olması, çiftliklerin hangi bakımdan farklı olmasıyla daha çok ilgili­dir?

a)    Nüfus

b)    İklim şartları

c)     Yüzölçümü

d)    Hayvan türleri

4- Vatandaşlar devlet kurumlarından herhangi bir talepte bulunmak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdırlar?

a)    Taleplerini ifade eden bir dilekçe yazarak ilgili kuruma başvurmalıdırlar.

b)    Bakanlar Kurulu'na mektup yazmalıdırlar.

c)     Bakanlardan biri ile görüşmelidirler.

d)    Milletvekillerinden biri ile konuşmalıdırlar.

5- Dün akşam bir haber dinledim. İtfaiye ara­cı, yangın çıkan bir gecekonduya ulaşama­mış. Bu yüzden birçok ev ve insan yangın­dan zarar görmüş. Haberdeki insanlar evlerini yaparlarken hak ve özgürlüklere dik­kat etmedikleri için sorunlarla karşı karşıya kalmışladır.

Orhan'ın söylediklerine göre itfaiye araçla­rının yangın yerine ulaşamamalarının nede­ni aşağıdakilerden hangisidir?

a)       Yerel yönetimlerin ev yapımında yetkileri­nin bulunmaması

b)       Evleri yapan insanların yasal çerçevenin dışına çıkmış olmaları

c)        İtfaiye araçlarının teknik olarak yetersiz ol­maları

d)       Evlerin yapımında eski teknolojilerin kulla­nılmış olması

6- Aşağıda verilen ürünlerden hangisinin dünya­da ekim alanı en geniştir?

a)       Mısır

b)       Buğday

c)        Çavdar

d)    Ayçiçeği

7- Sulama, tarımı iklime bağımlılıktan kurtarır.

Bu bilgiye göre ülkemizde sulama olanakları gerçekleştirildiğinde aşağıdaki hangi iki böl­gede üretim artışı olacaktır?

a)       İç Anadolu-Karadeniz

b)       Akdeniz-Ege

c)     İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu

d)       Marmara-Doğu Anadolu

8- Aşağıdakilerden hangisi, devletin ülke kalkın­masını sağlamadaki görevlerinden biri değildir?

a)       Yatırımları teşvik etmek

b)       Dış alım ve satımı devlet eliyle gerçekleştirmek

c)     Kalkınmanın dengeli olmasını sağlamak

d)    Kalkınma planları hazırlamak

9- Aşağıdakilerden hangisi, ormanlarımızın yok edilmesiyle meydana gelen sonuçlardan biri değildir?

a)       Doğal dengenin bozulması

b)    Toprağın erozyona uğraması

c)     Tarımda verimin artması

d)    Yağışların azalması

10- Ülkemizde bazı ürünlerin yetişme koşulları, hayvancılık faaliyetlerini de etkilemektedir.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ürünlerin han­gisinin yetiştirildiği yerde, küçükbaş hayvan­cılık en az yapılmaktadır?

a)    Çay

b)    Ayçiçeği

c)     Buğday

d)    Şeker pancarı

11- Ülkemizde balıkçılıktan elde edilen gelirin dü­şük olmasında aşağıdakilerden hangisinin et­kili olduğu söylenemez?

a)       Açık deniz balıkçılığının yapılmaması

b)       İlkel yöntemlerle avlanılması

c)     Deniz kirliliğinin artması

d)       Balıkçılıkla uğraşanların azalması

12- Bir ülke ya da bölgede tarımla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle tarımsal nüfus yo­ğunluğu elde edilir.

Bu tanıma göre aşağıdaki illerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun daha az olduğu söylenebilir?

a)    Rize

b)    Şanlıurfa

c)     Artvin

d)    Zonguldak

13- Büyük kentlerde özellikle 1950 yılından sonra gö­çe bağlı nüfus artışı görülür.

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artışının ne­denlerinden biri olamaz?

a)    İklim

b)    Eğitim

c)     Sanayi

d)    İş olanakları

14- Türkiye'deki konut tipleri incelendiğinde;

  • İç Anadolu'da - kerpiç
  • Doğu Anadolu'da – taş
  • Karadeniz'de - ahşap

Yapı malzemesinin kullanıldığı görülür.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıkla­nabilir?

a)       Konut tipinin yöreden yöreye değişmesiyle

b)       Temel yaşam biçiminin konut tipini belirlemesiyle

c)        Coğrafi çevrenin temel yapı malzemesini belirlemesiyle

d)       Teknolojinin çevreye olan bağımlılığı azaltmasıyla

15- Kök Türk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan ülkeyi iki idari bölüme ayırmıştır. Bumin Kağan doğu kanadını yönetirken kardeşi İstemi Yabgu'yu da kendisine bağlı kalmak şartıyla batı kanadını yönetmekle görevlendirmiştir. Ancak İstemi Yabgu'dan sonra batı kanadını yönetenler doğunun üstünlüğünü tanımamışlardır.

Kök Türklerdeki bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir?

a)    Ülke sınırlarının genişlemesine

b)    Türklük özelliğinin kaybedilmesine

c)     Devletin ikiye ayrılmasına

d)    Göçebe yaşamın benimsenmesine

16- Uygurlar mal edinme, satış sözleşmesi, kiralama, ortaklık kurma, iş sözleşmesi, vakıfname, vasiyetname, ipotek senedi gibi konuları düzenleyen yasaları yazılı hale getirmişlerdir.

Bu durum Uygurların,

I.        Hukuk

II.        Sanat

III.        Sosyal yaşam

Alanlarının hangisi ya da hangilerinde ilerlediklerini göstermektedir?

a)    Yalnız I

b)     I ve III

c)     I ve II

d)    I, II ve III

17- İslâmiyet'ten önceki Türkler birbirinden bağımsız dev­letler halinde yaşamışlardır. Ancak bu devletlerin tama­mında hukuk kuralları eski Türk gelenek ve görenekle­rinden oluşan töreye dayanıyordu.

İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin tamamında töre hükümlerinin geçerli olmasının, aşağıdakiler­den hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

a)    Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasını

b)    Türk boylarının göçebelikten yerleşik düzene geç­mesini

c)     Türkler arasında kültürel birliğin korunmasını

d)    Türklerin değişik bölgelere göç etmesini

18- Orta Asya Türklerinde devlet işleri Kurultay denilen mecliste görüşülürdü. Bu meclise boy beyleri de çağrılır, onların alınan kararlarda rol almalarına önem verilirdi.

Bu bilgilerde Kurultay'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

a)    Belirli aralıklarda toplanmasına

b)    Danışma meclisi gibi çalışmasına

c)     Birçok Türk devleti tarafından örnek alınmasına

d)    Toplum üzerinde birleştirici ve bağlayıcı olmasına

19- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlardan değildir?

a)    Talas

b)    Bedir

c)     Uhud

d)    Hendek

20- Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu’nun geçtiği şehirlerden birisi değildir?

a)    Şian

b)    Kaşgar

c)     Mekke

d)    İstanbul

Test Bitti. Cevaplarını kontrol et!..

Yücel Kesen

Ders Öğretmeni

 

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN