Lise 9. Sınıf Coğrafya Karma Test Soruları

Lise 9. Sınıf Coğrafya Karma Test Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özelliklerinden biri değildir?

A)Yeryüzünün aşırı ısınma ve soğumasını engeller

B)Zararlı ışınların bir bölümünün tutulmasını sağlar

C)Işınları doğrudan almayan yerlerin aydınlanmasını sağlar

D)İklim olaylarının görülmesini sağlar

E)Yaz mevsiminin kış mevsiminden daha sıcak olmasını sağlar

 

2-Aşağıdakilerden hangisi,Troposferin özellikleri arasında gösterilemez?

A)Su buharının tamamı bu katmandadır

B)İklim olayları burada gerçekleşir

C)Yatay ve dikey hava hareketleri görülür

D)Radyo dalgalarını yansıtır

E)Yoğunluğu en fazla olan katmandır

 

3-Troposferde yükseklere çıkıldıkça her 100 m.2de ortalama 0,50C azalır.Bu durum;

I. alttan ısınıp alttan soğuması

II. yükseklere çıkıldıkça gazların yoğunluğunun azalması

III. ışınların gelme açısı

IV. su buharının yükseklerde azalması

faktörlerinden hangileri ile açıklanamaz?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 

4- * Stratosfer ile Şemosfer katları arasında yer alan bir ara tabakadır

* Oksijen parçalanarak O3 gazına dönüşür

* Güneş’ten gelen mor ötesi ışınlarının canlılar için zararlı olacak kadarını süzer ve gerekli

miktarını yeryüzüne gönderir

Yukarıda Atmosfer’in hangi katına ait özellikler verilmiştir?

A)Troposfer B)Stratosfer C)Ozonosfer D)Eksosfer E)İyonosfer

 

5-Troposferin kalınlığının Ekvator’da yaklaşık olarak 16 km, kutuplarda ise 6 km olmasında;

I. sıcaklık ortalamalarının farklı olması

II. yerçekimi kuvvetinin farklı olması

III. kara ve denizlerin dağılışının farklı olması

faktörlerinden hangileri daha etkili değildir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I ve III

 

6-Aşağıdakilerin oluşmasında atmosferin etkisi yoktur?

A)Kar ve yağmur C)Gölgede kalan yerlerin aydınlanması E)Göktaşlarının yeryüzüne

B)Sıcak su kaynakları D)Bulut ve rüzgârlar parçalanarak düşmesi

 

7-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerdeki hava durumunu tanımlayan bir belirlemedir?

A)Yazların sıcak ve kurak geçmesi

B)Havanın bulutlu olması

C)Kış aylarının ılık geçmesi

D)En yağışlı mevsimin ilkbahar olması

E)Yaz ve kış aylarının sıcaklıkları arasında büyük farklar olması

 

8-Atmosfer yer ile birlikte döner.Bunun nedeni; I. yerçekimi II. gazların alt katlarda yoğun oluşu

III. açısal hız faktörlerinden hangileridir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E) II ve III

 

9-Herhangi bir yamacın Güneş’i görme özelliğine bakı denir.Aşağıdakilerden hangisi,bakının

sonucunda dağların Güneş’e dönük yamaçlarında gerçekleşen durumlardan biri değildir?

A)Aydınlanma süresinin uzun olması

B)Kalıcı kar alt sınırının yüksek olması

C)Aynı tür ürünlerin olgunlaşma süresinin daha kısa olması

D)Bitki örtüsünün gür olması

E)Tarım ürünlerinin üst sınırının daha yüksekte olması

 

10-Temmuz ayında Kuzey Yarım Küre’de kutup noktasına yaklaştıkça aydınlanma süresi

uzamaktadır.Fakat aynı koşullara iki merkezden,Ekvator’a daha yakın olan merkezde sıcaklık

ortalaması daha fazladır.Aşağıdakilerden hangisi bu farklılığın temel nedeni olarak gösterilebilir?

A)Güneş ışınlarının düşme açısı C)Yağış miktarları E)Basınç koşulları

B)Doğal bitki örtüsü D)Yeryüzü şekilleri

 

11-Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe ışınların düşme açısı küçüldüğünden,sıcaklıklar da

kutuplara gidildikçe azalır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

A)Kuzey Yarım Küre’de güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması

B)Bir dağın yamaçlarında yükseldikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması

C)Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe sıcaklık farklarının artması

D)Dönencelerin çevresinin Ekvator’dan daha sıcak olması

E)Tropikal kuşakta karaların doğu kıyılarının batı kıyılarından fazla yağış alması

 

12-Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de ışınların gelme açısıdır.

Güneş ışınlarının geliş açısı büyüdükçe sıcaklık artar.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun

nedenlerinden biri değildir?

A)Güneşin ufukta daha yüksek noktaya gelmesi

B)Güneş ışınlarının atmosferdeki yolunun kısalması

C)Yer ışımasının artması

D)Işınların tutulma oranının azalması

E)Birim alana düşen enerji miktarının artması

 

13-Sıcaklığın yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörlerden biri de havadaki nem miktarıdır.Buna göre;

I. Karasal iklimlerdeki kış sıcaklıklarının,denizel iklimlerden düşük olması

II. Dönenceler çevresindeki çöllerde günlük sıcaklık farklılıklarının fazla olması

III. Dağların yüksek kesimlerinde havanın çabuk ısınıp soğuması

IV. Türkiye’deki bir dağın aynı yükseltiye sahip iki yamacından güneyde olanın sıcaklığının daha

fazla olması

bilgilerinden hangisi bu durumla açıklanamaz?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız IV D)I ve III E) II ve IV

 

14-800 metre yükseklikteki bir yerde sıcaklık 240C olduğunda,diğer koşullar eşit kabul edilirse,deniz

kıyısındaki bir yerde sıcaklığın kaç derece olması gerekir?

A)12 B)20 C)26 D)28 E)34

 

15-Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ortalamalarının yükseltiye göre değiştiğine örnek olarak

gösterilebilir?

A)Ekvator çevresinde yayvan yapraklı ağaçların yaygın olması

B)Çöllerde sıcaklık farklarının fazla olması

C)Aynı tür bitkilerin Güneş alan yamaçlarda erken olgunlaşması

D)Kutuplarda örtü buzulların görülmesi

E)Ekvator’da yerleşmelerin yükseklerde kurulması

 

16-Herhangi bir yörede havanın çabuk ısınıp çabuk soğuması bu yöreyle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisini kanıtlar?

A)Orta kuşakta olduğunu C)İklim çeşitliliğinin olduğunu E)Doğal bitki örtüsünün gür

B)Nemliliğin az olduğunu D)Yer şekillerinin engebesiz olduğunu olduğunu

 

17-Gerçek sıcaklık değeri 120C,indirgenmiş sıcaklık değeri 210C olan bir merkezin deniz

seviyesinden yüksekliği kaç metredir?

A)900 B)1200 C)1600 D)1800 E)2100

 

18-Bir bölgenin gerçek sıcaklık değeri ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık değerleri

biliniyorsa o bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle belirlenir?

A)Doğal bitki örtüsü C)Denize olan uzaklığı E)Yer altı zenginlikleri

B)Yükseklik değeri D)İklim tipi

 

19-Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın

olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Orta kuşakta yer alması C)Yükselti ortalamasının fazla olması E)Karasallığın fazla

B)Yarımada ülkesi olması D)Bitki çeşitliliğinin fazla olması olması

 

20-Eş sıcaklık eğrilerinin okyanuslarda enlemlere uygun bir şekilde uzanmasını engelleyen

faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Işınların düşme açısı C)Sürekli rüzgârlar E)Okyanus akıntıları

B)Sulardaki yoğunluk farkı D)Dünya’nın şekli

 

21-Yıllık sıcaklık farkı;ortalama düşük sıcaklık değerleriyle,ortalama yüksek sıcaklık

değerleri arasındaki farktır.Buna göre;Dünya’da yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu

alan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kutup noktaları C)Dönencelerdeki karalar E)Asya kıtasının iç kesimleri

B)Ekvator çevresi D)Orta kuşak karalarının batısı

 

22-İklim olaylarının tamamı troposferde oluşur.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?

A)Azot ve oksijen miktarının fazla olması

B)Yoğunluğunun fazla olması

C)Su buharının tamamının burada bulunması

D)Karbondioksit gazının sıcaklığı dengelemesi

E)Kalınlığının Ekvator’dan kutuplara doğru azalması

 

23-Türkiye’de gerçek sıcaklık değerleriyle indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkın

en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)Marmara B)Doğu Anadolu C)İç Anadolu D)Akdeniz E)Karadeniz

 

24-Bir merkezin indirgenmiş izoterm haritasında 120C olan sıcaklığının gerçek izoterm

haritasındaki ile aynı olmasının nedeni nedir?

A)Yükseltisinin fazla olması

B)Deniz seviyesinde olması

C)Nemliliğin fazla olması

D)Soğuk su akıntılarının fazla olmaması

E)Yüzeyinin hızlı ısınıp soğuması

 

25-Dünya üzerindeki basınç kuşaklarının oluşmasında;

I. Dünya’nın şekli

II. Dünya’nın günlük hareketi

III. Karaların ve denizlerin dağılışı

IV. Yeryüzü şekillerinin dağılışı

faktörlerinden hangileri etkilidir?

A)Yalnız I B)Yalnız IV C) I ve III D) II ve III E) III ve IV

 

26- 300 enlemlerinde alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması,aşağıdakilerden hangisinin bir

sonucudur?

A)Dünya’nın eksen hareketinin

B)Sıcaklık koşullarının

C)Bitki örtüsünün cılız olmasının

D)Buharlaşmanın şiddetli olmasının

E)Yer şekillerinin az engebeli olmasının

 

27-Yeryüzünde dinamik basınç merkezlerinin oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?

A)Dünya’nın şekli

B)Yer şekilleri

C)Yörüngenin elips şeklinde olması

D)Dünya’nın eksenindeki hareketi

E)Yer’in eksen eğikliği

28-Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınç merkezlerinin özelliklerinden değildir?

A)Alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi

B)Yatay hava akımlarının çevreden merkeze doğru olması

C)Nemlilik az olduğu için sıcaklık farklarının fazla olması

D)Dünya’nın en az yağış alan bölgeleri olması

E)Havanın genelde açık olması

 

29-Bir bölgede etkili olan rüzgârın esme hızının az veya çok olmasında aşağıdakilerden

hangisinin etkisi yoktur?

A)Atmosferin kalınlığının C)Basınç farkının E)Bitki örtüsünün

B)Basınç merkezleri arasındaki mesafenin D)Yer şekillerinin

 

30-İki merkez arasında rüzgâr esmeye başlaması aşağıdakilerden öncelikle hangisine

bağlıdır?

A)Yer şekillerinin farklı olmasına

B)Sıcaklık ortalamasının yüksek olmasına

C)Merkezler arasındaki uzaklığın az olmasına

D)Nemlilik oranlarının farklı olmasına

E)Basınç farkının oluşmasına

 

31-Aşağıdakilerden hangisi Muson ve Meltem rüzgârlarının ortak özelliği olarak

gösterilebilir?

A)Mevsimlik basınç farklarından oluşurlar

B)Etki alanları dardır

C)Kara ve denizlerin farklı ısınmaları sonucunda oluşurlar

D)Denizden estiklerinde bol yağış bırakırlar

E)Dünya’nın günlük hareketi sonucunda oluşurlar

 

32-Aşağıdakilerden hangisi Fön rüzgârlarının özellikleri arasında gösterilebilir?

A)Sürekli basınç merkezleri arasında eserler

B)Her 100m.de 10C ısınarak alçalırlar

C)Devirli rüzgârlardandır

D)Yıllık basınç farklarından oluşurlar

E)Etki alanları çok geniştir

 

33-Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Havzası’nda etkili olan yerel rüzgârlardan değildir?

A)Bora B)Mistral C)Hamsin D)Muson E)Siroko

 

34-Bir bölgede etkili olan rüzgârların,o bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine etki

yapması beklenmez?

A)Sıcaklık ortalamalarına C)Buharlaşma miktarına E)Yağış miktarlarına

B)Nemlilik durumlarına D)Yer yapısına

 

35-Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’de etkili olan soğuk yerel rüzgârlardan biridir?

A)Hamsin B)Sirokko C)Kıble D)Mistral E)Lodos

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN