Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 2. Dönem 2. Sınav Test Soruları

............ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI .............. İ.Ö.O. 6. SINIFLAR

SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM II. DEĞERLENDİRME SORULARI

 

1- Türklerin anayurdu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mısır                                     b)Mezopotamya

c)Orta Asya                               d)Anadolu

 

2- Orhun Abideleri arasında aşağıdakilerin hangisi adına bir yazıt dikilmemiştir?

a)Mete Han                               b)Tonyukuk

c)Bilge Kağan                            d)Kültegin

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk devletlerinin yöneticilerinden değildir?

a)İstemi Kağan                          b)Melikşah

c)Gazneli Mahmut                     d)Tuğrul Bey

 

4- Aşağıdaki devletlerden hangisinin eski Türk devletleriyle siyasi bir mücadelesi olmamıştır?

a)Çin                                       b)Sasani Devleti

c)Japonya                                 d)Emevi Devleti

 

5- Aşağıdakilerden hangisi Türk destanı değildir?

a)Göç                                      b)Nibelungen

c)Oğuz Kağan                            d)Türeyiş

 

6- Türk kara ordusunun kuruluşu aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

a)Uygur                        b)Büyük Selçuklu Devleti

c)Büyük Hun Devleti                  d)Kök Türk Devleti

 

7- Aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu’nun geçtiği şehirlerden birisi değildir?

a)Şian                                       b)Kaşgar

c)Mekke                                    d)İstanbul

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan savaşlardan değildir?

a)Talas                                     b)Bedir

c)Uhud                                      d)Hendek

 

9- Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm medeniyetine katkı sağlayan bilim adamlarından değildir?

a)Birunî                                    b)Kaşgarlı Mahmut

c)Yusuf Has Hacib                     d)İstemi Kağan

 

10- Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm medeniyetlerinde yer alan sanatlardan değildir?

a)Minyatür                                 b)Tezhip

c)Hat                                        d)Heykel

 

11- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde imparator, kraliçe ve kral gibi yöneticiler yer almamaktadır?

a)İngiltere                                 b)Ürdün

c)Yunanistan                              d)Japonya

 

12- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

a)Seçimler ve temsil                  b)Çoğulculuk ve katılım

c)Güçler birliği                          d)Milli Egemenlik

 

13- İslâmiyet öncesi Türk devletlerinin Çin’le yaptığı savaşların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çin’in uygarlık verilerine sahip olmak

b)İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmek

c)Çin halkını Türk Kültüründe asimile etmek

d)Çin’in Türklere karşı entrikalarını (hile) önlemek

 

14- Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri olamaz?

a)İslâmiyet’i cihatla yayma düşüncesi

b)Boylar arası egemenlik savaşı

c)Nüfus artışının yarattığı sorunlar

d)İklim koşullarının değişmesi

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinin nedenlerinden biri değildir?

a)Abbasilerin Türklere karşı iyi davranması

b)Türklerin zamanla Araplaşması

c)İslamiyetle, Gök Tanrı dininin benzeşmesi

d)Fetih anlayışıyla cihadın örtüşmesi

 

16- Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi Millet egemenliğine dayalıdır?

a)Demokrasi                              b)Teokrasi

c)Oligarşi                                  d)Monarşi

 

17- Temsili demokrasilerde yurttaşlar egemenlik haklarını aşağıdakilerden hangisiyle kullanır?

a)Anketlerle                              b)Sendikalarla

c)Partilerle                                d)Seçimle

 

18- Aşağıdakilerden hangisi, Johann Gutenberg tarafından bulunan, insanların duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşmaya yarayan, demokratik hak ve talepleri hızlandıran buluştur?

a)Matbaa                                  b)Televizyon

c)Alfabe                                   d)Yazı

 

19- Aşağıdakilerden hangisi T.C.’nin anayasada belirtilen niteliklerinden biri değildir?

a)Demokratiklik             b)Lâiklik

c)Sosyallik                                 d)Törecilik

 

20- Aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisi, toplumda eşitlik sağlamaya yöneliktir?

a)Milliyetçilik                            b)İnkılâpçılık

c)Halkçılık                                d)Lâiklik

 

 

 

 

***HER DOĞRU CEVAP 5 PUAN DEĞERİNDEDİR.***

(5X20=100)

 

 

 

YÜCEL KESEN

Ders Öğretmeni

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN