1- “Lâle Devri” aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle beraber başlamıştır?

 

A)  Pasarofça                                    B)  Belgrad

C)  Prut                                              D)  Karlofça

 

2- Ege Bölgesi’nde kıyı Ege ile iç Batı Anadolu bölümlerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Yağış rejiminin farklı olması

B) İkliminin farklılık göstermesi

C) Yükseltisinin farklı olması

D) Tarım yöntemlerinin farklı olması

 

3- Doğu Anadolu Bölgesi'nde akarsular baraj yapımına elverişlidir. Bölge hidroelektrik enerjisi üretiminde en büyük paya sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi bölgedeki akarsuların hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasının nedenleri arasında yer almaz?

 

A) Boylarının uzun olması

B) Bol su taşımaları

C) Akış hızlarının fazla olması

D) Derin vadiler içinde akmaları

 

4- Fındık en çok Ordu - Giresun arasında yetiştirilen bir üründür. Fakat bu ürün Marmara Bölgesi'nde de yetişmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Marmara Bölgesi her mevsim yağış alır.

B) Fındık üretimi zamanla batıya kaydırılacaktır.

C) Marmara Bölgesinde Karadeniz ikliminin etkileri hissedilir.

D) Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen her ürün Marmara Bölgesi'nde de yetiştirilebilir

 

5- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin Türk Tarihi açısından sonuçları arasında sayılamaz?

A) Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri başladı.

B) Osmanlı merkezi yönetimi güçlendi.

C) Feodalitenin yıkılışı hızlandı.

D) İstanbul Osmanlı'nın merkezi haline geldi

 

6- Osmanlı Devleti ilk kez hangi antlaşma ile ilk kez büyük miktarda toprak kaybetmiştir?

 

A)  Karlofça                                       B)  Belgrad

C)  Yaş                                               D)  İstanbul

 

7- Aşağıdakilerden hangisi, Rönesans ve Reform hareketleri ile Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesinde ortak etken olmuştur?

A) Barutun ateşli silahlarda kullanılması

B) Kağıdın ucuza elde edilmesi ve matbaanın geliştirilmesi

C) İpek ve Baharat yollarının Müslümanların eline geçmesi

D) Pusulanın geliştirilmesi

 

8- Kendisine sadrazamlık teklif edilen Köprülü Meh­met Paşa, saraya bazı şartlar sunmuştur. Bu şartlar;

 • Saray devlet işlerine karışmayacak.
 • Hakkında çıkacak dedikodular dikkate alınma­yacak,
 • Kendisi dinlenilmeden karar verilmeye­cek.
 • Yapacağı atamalara kimse karışmayacak.

Köprülü Mehmet Paşa bu şartlan öne sürmekle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

 

A) Devlet yönetimini ele geçirmek

B) Diğer devlet adamlarını etkisiz hale getirmek

C) Osmanlı Devleti'nin yönetiminde köklü ıslahatlar yapmak

D) Serbestçe çalışabileceği bir ortam oluşturmak

 

9- II. Osman  zamanında;

 • Bozulan Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istenmiştir.
 • Saray dışından evlenme geleneği başlatılmıştır.
 • Şeyhülislamın yetkileri sınırlandırılarak ilmiye sınıfı devlet işlerinden uzaklaştırılmıştır.

 

Bu bilgilere göre II. Osman’ın aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat yaptığı söylenemez?

 

A)  Ekonomik                           B) Sosyal hayat

C)  İdari                                    D) Askeri

 

10- Aşağıda Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen bazı önemli olaylar ile bu olayların başlangıcında etkili olan ülkeler eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 

A) Rönesans hareketleri–Fransa

B) Reform hareketleri–İtalya

C) Sanayi İnkılabı–İngiltere

D) Coğrafi Keşifler–Almanya

 

11- Erzurum ve Ankara hemen hemen aynı enlemlerde yer almalarına rağmen, Erzurum’da yıllık sıcaklık ortalamasının Ankara’dan düşük olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Doğuda yer alması

B) Yükseltinin fazla olması

C) Kuzey ve güneyinde sıradağların uzanması

D) Yağış miktarının fazla olması

 

12- Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat yapan ve ilk devlet bütçesini hazırlayan sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Köprülü Mehmet Paşa

B) Fazıl Ahmet Paşa

C) Tarhuncu Ahmet Paşa

D) Damat İbrahim Paşa

 

13-

 • Prut Antlaşması
 • Belgrat Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Yaş Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaları Osmanlı Devleti hangi ülkeyle imzalamıştır?

A)  Avusturya                                    B)  Rusya

C)  Lehistan                                      D)  İran

 

14- Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir.

Milliyetçilik akımının etkisiyle ilk kez Osmanlı Devletine karşı ayaklanan millet aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Yunanlılar                                     B)  Bulgarlar

C)  Sırplar                                          D)  Arnavutlar

 

15- Katolik Kilisesi’nin gerçek Hıristiyanlıktan ayrıldığını görerek Almanya’da papanın uygulamalarına karşı mücadele başlatan ve taraftarlarına “Protestan” adı verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Jan Jak Russo                                 B)  Dekart

C) Şekspir                                             D)  Luther

 

16- Avrupa’da derebeylik yönetiminin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur?

 

A) Matbaanın icadı

B) Pusulanın geliştirilmesi

C) Topun icadı

D) Kağıdın ucuza mal edilmesi

 

17-

 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmanlı topraklarına katıldı.
 • Mısır ve Suriye, Osmanlı topraklarına katıldı.
 • Halifelik, Osmanlı Devleti’ne geçti.

 

Yukarıda verilenler hangi Osmanlı padişahının döneminde gerçekleştirilmiştir?

 

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Yıldırım Bayezit

C) Kanuni Sultan Süleyman

D) Yavuz Sultan Selim

 

18- Aşağıdaki beyliklerin hangisinin alınmasıyla “Anadolu’da Türk Birliği” kesin olarak sağlanmıştır?

 

A)  Ramazanoğulları                        B)  Hamitoğulları

C)  Karesioğulları                             D)  Dulkadiroğulları

 

19- Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır.

Buna göre, bölgelerimizdeki tüm fiziki şartların aynı olduğu düşünüldüğünde aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaz ve kış sıcaklığı diğerlerinden daha az olur?

 

A)  Karadeniz                                    B)  İç Anadolu

C)  Ege                                              D)  Akdeniz

 

20- Mercimek, neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir.

Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge Aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Karadeniz Bölgesi

B)  Güneydoğu Anadolu Bölgesi

C)  Doğu Anadolu Bölgesi

D)  Ege Bölgesi

 

21- Bugünkü Türk-İran sınırının yaklaşık olarak çizildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Ferhat Paşa                                  B) Serav

C)  Nasuh Paşa                                  D) Kasr-ı Şirin

 

22- Bir yerde endüstri tesisi kurulurken bazı özellikler aranır. Bu özelliklerden biri de hammadde kaynağına yakınlıktır.

Buna göre aşağıda verilen bölge–endüstri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

A) İç Anadolu – Unlu gıda

B) Doğu Anadolu – Et kombinası

C) Güneydoğu Anadolu – Kağıt

D) Akdeniz – Pamuklu dokuma

 

23- Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Zitvatorok                                B)  Vasvar

C)  Bucaş                                        D)  Hotin

 

24-

 • Fethiye
 • Köyceğiz
 • Guleman
 • Maden

 

Yukarıdaki yörelerde çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Demir          B) Bakır        C)  Krom          D)  Bor

 

25- Marmara Bölgesi'nde orman, maki ve step (bozkır) bitki örtülen yaygın olarak görülmektedir. Bölgede doğal bitki örtüsünün diğer bölgelere göre çeşitlilik göstermesinin nedeni aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Yağış ve sıcaklığın yeterli olması

B) İklimin çeşitli olması

C) Deniz etkisine açık olması

D) Toprağın verimli olması