Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konu Tarama Testi-2

TEST---------2

1.      l.   Dünya Savaşından sonra imzalanan ant­laşmalardan yürürlüğe konulmayan tek ant­laşma Sevr'dir.

Bu antlaşmanın yürürlüğe girmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Padişahın antlaşmayı benimsememesi

B)   TBMM'nin bu antlaşmayı, kabul etmemesi

C)  Gizli olarak yapılması

D)   Wilson ilkeleriyle bağdaşmaması

2.      Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Misak-ı Millî kararlarını alması İstanbul'un işgaline neden olmuştur. İstanbul'un işgalinin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?

A)   Ankara'da TBMM'nin açılmasına

B)   Padişahın güçlenmesine

C)   Sevr'in Türk milletince kabul edilmesine

D)    İtilâf devletlerinin TBMM'yi tanımalarına

3.      TBMM   ilk  açılışında  "Egemenlik  kayıtsız, şartsız milletindir." ve "TBMM'nin üstünde bir güç yoktur." ilkelerini kabul etmiştir.

Bu ilkelerle aşağıdakilerden hangisinin etkisi yok edilmek istenilmiştir?

A)   Halifelik makamının

B)   Osmanlı padişahlığının

C)   itilaf devletlerinin

D)    İsyancı güçlerin

4. l. TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan han­gisi yeni bir devlet kurmaya doğru gi­dildiğinin göstergesi değildir?

A)   Hükümet kurmak gereklidir.

B)   Ulusal  iradeyi meclise egemen kılmak esastır.

C)   Yasama   ve   yürütme    mecliste   top­lanmıştır.

D)    İşgallere karşı çıkılacaktır.

5. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye  karşı Anadolu'da çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir?

A)   Halkın din duygularının kışkırtılması

B)   Osmanlı yönetiminin, halkın Mustafa Ke­mal'in etrafında toplanmasına engel olmak istemesi

C)   Mustafa Kemal'in asi sayılması ö) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması

6.      Sivas Kongresi'nde vatanın parçalanmasını önlemek için kurulmuş olan bütün millî cemi­yetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi.

Aynı kongre sonunda bu cemiyet adına söz söyleme ve iş görmeye yetkili bir kurul da oluşturuldu.

Bu kurul, aşağıdakilerden hangisidir?

A)  TBMM

B)   Temsil Heyeti

C)   Mebusan Meclisi

D)    Felah-ı Vatan Grubu

7. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi İstanbul yönetimince halkın din duygularının kul­lanılması sonucu çıkan ayaklanma değildir?

A)   Bolu - Düzce - Hendek Ayaklanmaları

B)   Yozgat Ayaklanması

C)   Çerkez Ethem Ayaklanması

D)    Konya Ayaklanması

8. Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır?

A)   Ulusal birliği gerçekleştirme

B)   Düzenli bir ordu kurma

C)   Vatanı düşmanlardan kurtarma

D)    Halifeliği kaldırma

9.     İlk TBMM'de  hem TBMM  üyeleri  hem de Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri vardı. Bunun nedeni nedir?

A)   Ulusal iradeye ters düşmemek

B)   Mecliste çok üye bulundurmak

C)   Deneyimli diplomatların da meclise katıl­masını sağlamak

ö) Seçilmiş milletvekillerinden yararlanmak

10. İlk TBMM Cumhuriyet ilanı edilene kadar hem yasa çıkarmış hem kurduğu hükümetle yasa­ları uygulanmış hemde milletvekillerinin görev aldığı istiklal Mahkemeleriyle yargı görevini yerine getirmiştir.

TBMM'nin bu güzelliğini aşağıdakilerin han­gisi ile açıklayabiliriz?

A)   Kuvvetler ayrılığı ilkesi

B)   TBMM'nin üstünde güç olmayışı

C)   Düzenli ordunun önemi

D)   Kuvvetler birliği ilkesi

11. TBMM açıldıktan sonra, O'na karşı Anado­lu'nun çeşitli yerlerinde isyanlar çıkarılmıştır. Bu isyanların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Anadolu'da Amerikan mandasını egemen kılmak

B)   Mustafa Kemal'i görevden uzaklaştırmak

C)  TBMM'nin İstanbul'da toplanmasını sağla­mak

D)   TBMM'nin otorite ve gücünü zayıflatmak, çalışamaz hale getirmek

12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ayaklan­maları  önlemek  için  aldığı  tedbirlerden değildir?

A)  Osmanlı yönetiminin yapacağı işlemler ge­çersiz sayılmıştır.

B)   Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapmıştır.

C)   Şeyhülislâmın fetvasına karşı fetva yayın­lamıştır.

D)   İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur.

13. TBMM'nin açılışından 6 gün sonra 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarma­sının nedeni nedir?

A)   Siyasî gücünü göstermek

B)   Osmanlı yönetimini yıkmak

C)  Halifeliği kaldırmak

D)   Ayaklanmaları bastırmak

14. TBMM açıldıktan sonra, Türk halkı birçok ayak­lanmalar çıkarmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların çıkış nedenlerinden biri olamaz?

A)  TBMM'yi yıkıp yeni bir devlet kurmak

B)   Padişahın kışkırtması

C)   İtilâf devletlerinin boğazları egemenlikleri altında tutmak istemesi

D)   Mustafa  Kemal'in gıyaben yargılanarak ölüm cezasına çarptırılması

15. Aşağıda verilenlerden hangisi l. TBMM'nin kuruluş amaçlarından  biri olarak kabul edilemez?

A)   Ulusal egemenliği sağlamak

B)   İşgalci düşmanları yurttan atmak

C)   İşgal ordularını  ve  padişah  hükümetini denetlemek

D)   Yeni bir hükümet kurmak

16. Osmanlı   yönetimi   tarafından   Kuva-yi Milliyeyi yok etmek amacıyla oluşturulan ordu hangisidir?

A)  Ahmet Anzavur ordusu

B)   Çerkez Ethem kuvvetleri

C)   Kuva-yi İnzibatiye ordusu

D)   Millî Aşiret kuvvetleri

17. TBMM tarafından düzenli ordunun oluşturul­masının nedenleri arasında hangisi yoktur?

A)   Kuva-yi Milliye’nin Yunan Ordusunu durdu­ramaması

B)   Kuva-yi Milliye’nin disiplinsiz olması

C)   Kuva-yi Milliye’nin bazı olumsuz davranış­ları

D)   Kuva-yi  Milliye’nin Osmanlı  yönetimince idare edilmesi

18. TBMM açıldıktan sonra Anadolu'da ayaklan­maların   çıkarılmasının   temel    nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Düzenli orduya katılmama

B)  TBMM'ni ortadan kaldırmak

C)  Halkın din duygularını sömürme

D)  Boğazları ele geçirme

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN