Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konu Tarama Testi-1

TEST---------1

1.     Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen arka­sından  itilâf devletleri  vatanımızı  yer yer işgale başladılar.

İşte bu nedenle, vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kuva-yı Milliye

B) Kuva-yı Seyyare

C)  Kuva-yı inzibatiye

D) Tekallifi Milliye

2.     Kuva-yı Milliye birlikleri arasında komuta birliği sağlanamaması vatanın kurtarılmasını gecikti­riyordu. Bundan dolayı TBMM aşağıdaki hangi önlemi almıştır?

A)  Ali  Fuat  Paşayı  Batı  cephesi  komu­tanlığına atamak

B)   Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmak

C)  Düzenli bir ordu kurmak

D)   Mitingler yapmak

3. Mustafa Kemal'e, hem O'nu İstanbul’dan uzaklaştırmak, hem de Samsun ve çevre­sindeki karışıklıkları önlemek amacıyla aşa­ğıdaki görevlerden hangisi verilmiştir?

A)  Yıldırım Orduları Komutanlığı

B) 9. Ordu müfettişliği

C)  Başkomutanlık yetkisi

D) Hareket Ordusu komutanlığı

4. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığı­na kavuşması için yapılan ilk çağrı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)  Amasya Genelgesi

B)  Amasya Görüşmesi

C) Sivas Kongresi

D) Havza Genelgesi

5. Yunanlılara karşı batıda oluşturulan "Batı Cephesi’nin oluşumu aşağıdakilerden hangi­sinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A)  Balıkesir - Alaşehir Kongreleri

B)   Havza - Amasya Genelgeleri

C)  Erzurum - Sivas Kongreleri

D) Amasya Genelgesi - Amasya Görüşmesi

6.     Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşımız içindeki en önemli yeri; savaşın amaç, gerekçe ve yöntemini belirtmesidir.

Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşının yöntemi nasıl açıklanmıştır?

A)  Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve ka­rarı kurtaracaktır.

B)   Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

C)  Ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.

D)   Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü tehlikededir.

7.     işgallere karşı bulundukları yörelerin haklarını koruyan milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı.

Eğer bu birleşme yapılmasaydı, Türk ulusu aşağıdaki sonuçların hangisi ile karşılaşabili­rdi?

A)  Vatan savunması daha kolay yapılabilirdi.

B)   En güçlü cemiyet diğerlerine egemen olurdu.

C)  Yurdumuz, Anadolu Selçuklu Devleti gibi parçalanırdı.

D)   Manda yönetimi ile kurtuluş sağlanırdı.

8.     Tarihçiler,  Erzurum Kongresi'nin toplamış açısından yöresel fakat kararları açısından ulu­sal olduğunu söylerler.

Kararlarının ulusal olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisi ile anlaşılır?

A)  Alınan   kararların   padişah   yönetimini eleştirmesi

B)   Alınan kararların sadece Doğu Anadolu'yu değil    bütün    Türkiye'yi    kurtarmayı amaçlaması

C)  Alınan kararların işgalci devletlere bildiri özelliği taşıması

D)   Alınan kararların sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçerli olması

9. Temsil   Kurulu   ile   İstanbul   hükümeti arasındaki |jk uzlaşma nerede olmuştur?

A)  Damat Ferit Paşa'nın görevden ayrılması

B)   Amasya görüşmelerinin yapılması

C)  Sivas Kongresi kararlarının yayınlanması

D)   işgallere karşı yurdun birlikte savunulması

10. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplan­masına ilk defa nerede kararlaştırılmıştır?

A)  Havza Genelgesinde

B)   Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde

C)  Erzurum Kongresinde O) Amasya Genelgesinde

11. İstanbul hükümeti ile Temsil Kurulu arasında 20 - 22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmelerinin önemini aşağıdaki hangi seçenek en doğru şekilde açıklar?

A)  Temsil Kurulu gücünü göstermiştir.

B)   İstanbul hükümeti Temsil Kurulunun hukukî varlığını tanımıştır.

C)  Temsil Kurulu, İstanbul hükümetine baskı yapmıştır.

O) Mustafa Kemal'in tutuklanma emri kaldırıl­mıştır.

12. Son  Osmanlı  Meclisi,   Erzurum  ve  Sivas Kongrelerindeki   kararları   vatan  sınırlarını belirleyen belge (Misak-ı Milli) olarak kabul etmiştir.

itilaf devletleri ise bu karar üzerine Osmanlı Meclisini kapatmıştır.

Osmanlı Meclisi'nin dağıtılıp kapatılması aşağıdaki oluşumlardan hangisini hızlandır­mıştır?

A)  Kuva-yi Milliye'nin güçlenmesini

B)   TBMM'nin Ankara'da açılmasını

C)   Milli Cemiyetlerin birleşmesini

ö) Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını

13. Misak-ı Milli'ye İtilâf devletlerinin gösterdiği tepki ne olmuştur?

A)  Kararları kabul etmişlerdir.

B)   Kararların geri alınması istenmiştir.

C)  İstanbul resmen işgal edilmiştir. ö) Mustafa Kemal tutuklanmıştır.

14. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)  Ankara'nın daha güvenli olması

B)   Ulaşım ağının yeterli olması

C)  İstanbul'a yakın olması

O) İstanbul hükümetine bağlı olmadığını gös­termek

15.   l.    İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi

yerini getirememektedir.

II.    Milletin sesini ve haklılığını Dünyaya du­yuracak milli bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Yukarıda Amasya Genelgesi'nin iki maddesi verilmiştir.

Bu iki maddeye göre aşağıdakilerden han­gisi amaçlanmaktadır?

A)   Laik bir devlet düzeni

B)   Kuva-yi Milli'ye birliklerinin yaygınlaştırıl­ması

C)  Halifelik makamının kaldırılması

D)   Bağımsız, milli bir hükümet kurulması

16. Erzurum Kongresi'nde manda ve himayenin kabul   edilmeyeceği   söylenmiş   ve   karşı çıkılmıştır.

Manda ve himayenin kabul edilmesi duru­munda aşağıdakilerden hangisi tehlikeye gi­rerdi?

A)  Vatanın bütünlüğü

B)   Ülkenin ekonomik zenginlikleri

C)   Ulusal bağımsızlık

O) Düzenli ordunun kurulması

17. Sevr Antlaşması Türk milletine yok eden ve Türk vatanını parçalayan bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktı.

itilaf Devletleri İstanbul'un Türklerin elinden alınabileceğini de şartlara bağlıyorlardı. İstanbul aşağıdaki şartların hangisi yerine getirilmezse Türklerin elinden alınacaktı?

A)   Kapitülasyonların kaldırılması halinde

B)   Osmanlı Devleti'nin antlaşma hükümlerine uymaması durumunda

C)   Bazı devletlere yeni kapitülasyon hakkı verilmesi

D)   İstanbul'daki asker sayısının azaltılması

18. itilaf Devletleri  Doğu Anadolu'da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan Devletleri kurulmasını istiyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu konudaki amaçlarından biri sayılamaz?

A)  Sovyet   Rusya'nın   Akdeniz'e   inmesini önlemek

B)   Anadolu Türklüğünü, Orta Asya Türkleri ile ilişkisini keserek yok etmek

C)  Anadolu'daki  Türkleri   Ermeni  ve  Kürt saldırılarından korumak

D)   Kendilerine bağlı Ermeni ve Kürt devletleri ile Sovyet Rusya'yı ve Orta doğu ülkelerini kontrol edebilmek

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN