7. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Test Soruları

1.Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle topraklarına son kez toprak katmıştır?

a)Ferhat Paşa Antlaşması         b)Bucaş Antlaşması         c)Vasvar Antlaşması         d)Karlofça Antlaşması

2.I.1590 Ferhat Paşa Antlaşması    II.1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması     Bu iki antlaşma hangi devletle imzalanmıştır?

a)Fransa                   b)İran                    c)Avusturya                        d)Rusya

3.Aşağıdaki devletlerden hangisine kapitülasyonlar ilk defa sürekli olarak verilmiştir?

a)Fransa               b)Venedik                  c)Ceneviz                        d)Lehistan

4.Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden değildir?

a)İtfaiye teşkilatının kuruldu.                                c)Matbaa Osmanlı’ya getirildi.

b)İlk çiçek aşısı uygulandı.                                   d)Posta teşkilatı oluşturuldu.

5.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini almıştır?

a)Bükreş Antlaşması          b)Edirne Antlaşması           c)Paris Antlaşması             d)Berlin Antlaşması

6.Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut dönemi yenilik hareketlerinden değildir?

a)İlk nüfus sayımının yapılması                              c)İlk posta teşkilâtının kurulması

b)Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması                          d)İlk matbaanın kurulması

7.Aşağıdaki isyanların hangisinde Fransız İhtilâli sonucu ortaya çıkan fikirler etkili olmamıştır?

a)Mora İsyanı                b)Sırp İsyanı                   c)Mısır İsyanı                   d)Bulgar İsyanı

8.Fransız İhtilâli’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisiyle ilk bağımsızlığını kazanan millet kimdir?

a)Yunanlılar                   b)Araplar                         c)Bulgarlar                          d)Sırplar

9.II.Mahmut, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İsyanı’nı bastıramayınca hangi devletten yardım istemiştir?

a)Fransa                        b)Rusya                     c)Avusturya                     d)İngiltere

10.III.Selim dönemini sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

a)Patrona Halil İsyanı          b)Ahmet Paşa İsyanı           c)Kabakçı Mustafa İsyanı            d)Celâli İsyanı

11.Avrupa örnek alınarak yapılan ilk ıslahatlar aşağıdaki dönemlerin hangisinde yapılmıştır?

a)I.Mahmut Devri            b)III.Mustafa Devri              c)III.Selim Devri               d)Lale Devri

12.Avrupa’nın önemli başkentlerinde devamlı elçiliklerin açılması hangi padişah devrinde gerçekleşmiştir?

a)III.Selim                b)III.Ahmet              c)II.Mahmut                d)III.Mustafa

13.Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Amasya Antlaşması        b)Nasuh Paşa Antlaşması       c)Ferhat Paşa Antlaşması            d)Serav Antlaşması

14.Osmanlı’nın duraklama döneminde özellikle ekonomik yapının bozulması ve uzun süren savaşların etkisiyle

Anadolu’da çıkan isyanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a)İstanbul İsyanları           b)Celâli İsyanları              c)Eyalet İsyanları           d)Azınlık İsyanları

15.Yeniçeri Ocağı’nı kaldırma fikrini ilk defa ortaya atan ve sarayın halka açılmasını sağlamak için ilk defa saray dışından evlenen Osmanlı padişahı kimdir?

a)II.Osman                   b)IV.Murat                   c)III.Selim                 d)Köprülü Mehmet Paşa

16.Osmanlı Devleti’nin 18. yy’da imzaladığı en kârlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Prut Antlaşması             b)Hotin Antlaşması           c)Yaş Antlaşması              d)Belgrat Antlaşması

17.Gerileme Dönemi’ni bitirip Dağılma Dönemi’ni başlatan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yaş Antlaşması           b)Karlofça Antlaşması           c)Küçük Kaynarca Antlaşması           d)Berlin Antlaşması

18.Osmanlı Devleti ilk defa ne zaman Avrupa’dan borç almıştır?

a)93 Harbi’nde         b)Kırım Savaşı’nda             c)Nizip Savaşı’nda       d)Trablusgarp Savaşı’nda

19.Türk Tarihi’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

a)Teşkilat-ı Esasiye              b)Kanun-i Esasi               c)Sened-i İttifak          d)II.Meşrutiyet

20.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethedilmesini sonuçlarından değildir?

a)Osmanlı padişahlarının halife unvanının alması
b)Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerin kolaylaşması
c)Karadeniz ticaret yollarının Osmanlı denetimine girmesi
d)Anadolu’daki Osmanlı hakimiyetinin  kuvvetlenmesi

21.Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden değildir?

a)İtfaiye teşkilatının kurulması              c)Matbaanın getirilmesi

b)İlk çiçek aşısısın uygulanması            d)Posta teşkilatının oluşturulması

22.Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Amasya Antlaşması   b)Nasuh Paşa Antlaşması   c)Ferhat Paşa Antlaşması   d)Serav Antlaşması

23.Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa’dan ne zaman borç para almıştır?

a)Kırım Savaşı             b)93 Harbi         c)Nizip Savaşı             d)Trablusgarp Savaşı

24.Ülkemizde çiçek aşısı ilk defa hangi padişah zamanında uygulanmıştır?

a)I.Murat                      b)III.Ahmet            c)I.Abdülhamit             d)III.Mustafa

25.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının kullandığı ünvanlardan değildir?

a)Bey                      b)Gazi                 c)Hüdâvendigâr                 d)Kaan

26.Aşağıdakilerden hangisi Yükselme döneminde divanın üyesi olmuştur?

a)Kazasker              b)Nişancı            c)Kaptan-ı Derya                d)Defterdar

27. Osmanlı tarihinde "Mısır Seferi" olarak bilinen sefer sırasında yapılan savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

a)Çaldıran - Mercidabık                    b) Ridaniye - Otlukbeli

c) Otlukbeli - Turna dağı                     d) Mercidabık - Ridaniye

28.Osmanlı Devleti’nde ilk altın para hangi padişah zamanında bastırılmıştır?

a)Orhan Bey           b)II.Murat             c)II.Mehmet                        d)Osman Bey

29.Has,Zeamet ve Tımar defterlerini tutan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Reis’ül Küttap        b)Nişancı            c)Defterdar                d)Kazasker

30.Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yurtluk                b)Ocaklık              c)Dirlik                      d)Mukataa

31.Osmanlı padişahları hangi olay ile halife ünvanını kullanmaya başlamışlardır?

a)Mısır Seferi         b)Kırım’ın fethi        c)Çaldıran Savaşı         d)Turnadağ Savaşı

32.Osmanlı Devleti’nde gayri müslimlerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Öşür                    b)Haraç                      c)Çiftbozan                  d)İltizam

33.Osmanlı Devleti Avrupa’dan aldığı borçları ödeyemeyince Avrupalılar hangi kurumu kurmuştur?

a)Nizam-ı Cedid       b)İrad-ı Cedid         c)Duyun-u Umumiye           d)Hiçbiri

34.I.Meşrutiyet’in ilan edilmesinde hangi cemiyetin katkısı vardır?

a)Jön Türkler         b)İttihat ve Terakki       c)Felah-ı Vatan           d)Müdafa-i Hukuk

35.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde merkeze bağlı eyaletlerdendir?

a)Bağdat                b)Budin                      c)Tunus                    d)Trabzon

36.Osmanlı Devleti Kuzey Afrikada’ki son toprak parçasını hangi antlaşma ile kaybetmiştir?

a)Uşi                    b)İstanbul                   c)Atina                    d)Londra

37.I.Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çanakkale            b)Kafkasya             c)Galiçya                   d)Irak Cephesi

38.Türk Tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

a)Teşkilat-ı Esasiye       b)Tanzimat          c)II.Meşrutiyet        d)Kanun-i Esasi

39.I.Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmalardan hangisi Avusturya ile imzalanmıştır?

a)Varsay                b)Nöyyi                  c)Sen Jermen                  d)Sevr

40.Osmanlı Devleti’nde mali işlere bakan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kazasker            b)Nişancı                c)Sadrazam               d)Defterdar

Facebook'ta bizi takip et!

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN