Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test-2

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test-2

1. Kanuni Döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonların "iki hükümdarın sağlığında geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm Kanuni Sultan Süleyman'ın hangi özelliğini gösterir?

A) Ticarete önem verdiğini

B) İleri görüşlülüğünü

C) Kendisinden sonrasını düşünmediğini

D) Askerî tecrübesini

E) Cesur olduğunu

2. Tanım: Fatih Kanunnamesine göre hükümdar olanın, Devletin güçlü olmasını sağlamak için kardeşlerini öldürmesi caizdir.

Durum: II. Bayezit henüz hükümdar iken çocukları taht mücadelesine başlamıştır.

Yukarıdaki tanım ve durum göz önüne alındığında Fatih Kanunnamesi aşağıda-kilerden hangisine neden olmuştur?

A) Taht kavgalarının önlenmesine

B) Taht kavgalarının daha da erken başlamasına

C) Merkezî yönetimin zayıflamasına

D) Yönetiminde saray görevlilerinin etkilerini yitirmelerine

E) Osmanlı Devlet anlayışının değişmesine

3. Yavuz Sultan Selim zamanında:

I. Çaldıran Savaşı ile Safevilerin yenilgiye uğratılmasının,

II. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarının ortadan kaldırılmasının,

Osmanlı Devleti için sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Anadolu Türk birliğinin sağlanması

B) Baharat yolu üzerinde tam hakimiyet kurulması

C) Kutsal yerlerin Osmanlı ülkesine katılması

D) Osmanlı - Memlûk çekişmesinin sona ermesi

E) Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurulması

4. Atman imparatoru Şarlken'in Avrupa birliğini kurmak için Fransa ile savaştığı, Almanya'da ortaya çıkan Protestanları yok etmeye çalıştığı sırada Kanuni Alman seferlerine başlamıştır. Kanuni'nin Alman seferleri Osmanlı Devletine net bir kazanç sağlamamıştır.

Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Alman Seferlerinin Osmanlı Devleti'ne yararı olmamıştır.

B) Kanuni'nin Alman seferleri amaçsız yapılmıştır.

C) Kanuni'nin Alman seferleri Fransa ve Protestanlar için yararlı olmuştur.

D) Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

E) Osmanlı Devleti Alman seferleri ile uğraşmış, doğudaki sorunlarla ilgilenememiştir.

5. Sokullu Mehmet Paşa döneminde, Don ile Volga nehirlerinin birbirlerine en çok yaklaştıkları yerden bir kanalla birleştirilmesi projesine başlandı, ancak başarılamadı.

Bu projenin gerçekleşmesi halinde Osmanlı Devleti'ne kazandıracağı avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Donanmanın Hazar Denizi'ne geçebilmesi

B) İran Savaşlarında donanmadan yararlanılması

C) Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurulması

D) Rusların güneye, Karadeniz'e inmelerinin önlenmesi

E) Avusturya'ya karşı Kırım kuvvetlerinin yardımının sağlanması

6. İstanbul'un fethi sırasında İtalya'ya kaçan Bizanslı âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.

Bu gelişme Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

A) Coğrafî keşiflerin

B) Rönesans hareketlerinin

C) Reform hareketlerinin

D) Sanayi İnkılâbının

E) Fransız İhtilâlinin

7. Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi ile Baharat Yolu'nu denetim altına almasına rağmen, bu yoldan büyük bir yarar sağlayamamıştır.

Bu duruma yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'e hakim olması

B) İpek Yolu'ndan gelen ticarî kervanların Baharat Yolu'na önem kaybettirmesi

C) Avrupalıların Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaşmaları

D) Osmanlı Devleti'nin batılı devletlerle yapılan ticarete önem vermesi

E) Akdeniz etrafındaki ticarî faaliyetlerin önem kazanması

8. Fatih, sefer yaptığı ülkelerden dönerken alimleri yanına alarak İstanbul'a getirmiştir. İstanbul'da Sahn-ı Seman Medresesi de Fatih zamanında açılmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden çıkarılacak doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih döneminde bilimsel çalışmalara önem verilmiştir.

B) Osmanlı ülkesindeki alimler bilimsel alanda yetersizdir.

C) Fatih'in seferleri bilimsel çalışmaları geliştirmek için yapılmıştır.

D) Sahn-ı Seman Medresesi o çağın en ileri eğitim kurumudur.

E) Fatih zamanında bilim dili olarak Türkçe kullanılmıştır.

9. İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi üzerine Papa, Avrupa halkına çağrı yaparak yeni bir Haçlı Seferi düzenlenmesini istemiştir. Ancak bu istek gerçekleşmemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Avrupalıların Osmanlı Devleti ile baş edemeyeceklerini anladıklarının

B) Papanın Avrupa halkı üzerindeki etkisinin zayıfladığının

C) Avrupa halkının Bizans'a yardım etmekten bıktığının

D) Osmanlı Devleti'nin Avrupalılara tanıdığı kapitülasyonların etkili olduğunun

E) Osmanlı yönetim anlayışının Avrupalılarca beğenildiğinin

10. II. Bayezit ile mücadeleye girişen Şehzade Cem'in Rodos şövalyelerine sığınması ile Avrupa devletleri arasında bir Cem'i ele geçirme yarışı başlamıştır. Fransa, Venedik ve Papalık Cem'i elde etmeye çalışmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ?

A) Cem'in Avrupalılar için kıymetli olduğu

B) Cem olayının uluslararası problem olduğu

C) Avrupalıların Cem'i kullanarak Osmanlı Devleti'nin büyümesini önlemeye çalıştıkları

D) Bazı Avrupa devletlerinin Cem üzerine plânlar yaptıkları

E) II. Bayezit'e yardımcı olmaya çalıştıkları

11. Kanuni'nin Avusturya ile yaptığı ilk antlaşma olan İstanbul antlaşmasına göre, Avusturya kralı Osmanlı veziriazamına denk sayılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Avusturya kralının yönetim bilgisi Osmanlı Veziriazamının bilgisi kadardır.

B) Padişah devletlerarası görüşmelerle ilgilenmeyecektir.

C) Padişah, bütün devlet işlerini veziriazama bırakmıştır.

D) Avusturya, Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

E) Osmanlı - Avusturya - Savaşları sona ermiştir.

 

Cevaplar: 1-B 2-B 3-A 4-C 5-E 6-B 7-C 8-A 9-B 10 -E 11-D

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN