Sosyal Bilgiler 6. Sınıf SBS Deneme Sınavı

…………………………….İLKÖĞRETİM OKULU

SOSYAL BİLGİLER 6

SBS HAZIRLIK TESTİ

1. I.  Hititler anal adı verilen ,kralların icraatlarını anlatan yıllıklar tutmuşlardır.

II. Urartular, Asur çivi yazısını kullanmışlardır.

III. İbraniler tek tanrı inancını benimsemişlerdir.

IV. Fenikelilerin buldukları 22 harfli alfabe Romalılar tarafından geliştirilmiştir.

Yukarıda ilk çağ medeniyetlerine ait bazı bilgiler verilmiştir.Bunlardan hangileri medeniyetlerin birbirlerinden etkilendiklerinin kanıtıdır?

A) II-III          B) II-IV          C) III-IV         D) I-IV

2. Tarihçiler, tarih öncesini devirlere ayırarak incelerler.Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri ve Maden devri sınıflaması bunlardan biridir.

Tarihçiler bu sınıflamayı,aşağıdakilerden hangisini temel alarak yapmışlardır?

Toplumdaki yönetim biçimlerini

Kullanılan araç gereçlerin cinsini

İnsanlar arası ilişkilerin türünü

Yaşanılan bölgenin özelliklerini

3. Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra,Türkler çeşitli Balkan toplulukları arasına karışarak kimliklerini kaybettiler.Buna karşılık, M.S 630 – 680 yılları arasında Çinliler tarafından esir edilen Köktürkler, kültürel kimliklerini korudukları gibi yaptıkları mücadelelerle bağımsızlık özlemlerini de dile getirdiler.

Köktürklerin bu davranışları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz ?

Tutsaklığa tepki göstermeleriyle

Kültürel değerlerine sahip çıkmalarıyla

Farklı kültürlere uyum göstermeleriyle

Milli yapılarını korumalarıyla

4. Aşağıda Karasal İklimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Yazları kurak ve sıcaktır

Kışları soğuk ve kar yağışlıdır

Kıyı bölgelerimizde görülür

En fazla yağış ilkbaharda görülür

5. Kutup noktalarını birleştiren ve ekvatoru dik olarak kesen yarım dairelere ne ad verilir ?

Kutup

Paralel

Meridyen

Dönence

6. İlk çağda Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye ……………. Denirdi.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Çukurova

Maveraünnehir

Mezopotamya

Anadolu

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinini resmi din olarak kabul eden ilk Türk devletidir ?

Karahanlılar

Gazneliler

Selçuklular

Osmanlılar

8.   Orta Asya ilk Türk devletlerini yöneten hükümdarlar kendilerine hükümdarlık yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı.

İlk Türk devletlerindeki bu anlayışa aşağıdaki isimlerden hangisi verilirdi ?

Şaman

Balbal

Sagu

Kut

9. Orta Asya’da kurulmuş olan ilk Türk devletlerinden hangisi Maniheizm ( Işık ) dinini seçerek kültürel benlikleri ve bağımsızlıklarını kaybederek Çin egemenliğine girmişlerdir ?

Uygurlar

Kök Türkler

Karluklar

Asya Hun Devleti

10.  Abbasiler hangi savaşta Türklerin desteğini alarak Çinlileri yenilgiye uğratmışlardır ?

Katvan savaşı

Tatvan Savaşı

Dandanakan Savaşı

Malazgirt Savaşı

11. Hitit devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne ad verilirdi ?

Kurultay

Ziggurat

Pankuş

Tavananna

12. Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimindeki zaman kavramlarından biri değildir ?

A) Yıl          B) Yüzyıl       C) Mevsim        D) Asır

15. Emevi devletinin yıkılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

Abbasi devletiyle iyi geçinememeleri

Arap milliyetçiliği yapmaları

Sınırlarının doğal sınırlara ulaşması

Meydana gelen taht kavgaları

16.  İlkçağ medeniyetlerinden;

- Sümerler çivi yazısını bulmuşlardır.

- Babiller Hammurabi kanunlarını yapmışlardır.

- Asurlar kara ticareti yaparak zenginleşmişlerdir.

- Akadlar ilk merkezi imparatorluğu kurmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisinde ilk çağ medeniyetlerinin gelişme gösterdikleri alan doğru olarak verilmiştir?

Sümerler Babiller Asurlar Akadlar

A)      Kültürel        Ekonomi       Siyasi         Hukuk

B)      Hukuk           Kültürel        Siyasi         Ekonomi

C)      Askeri           Ekonomi       Hukuk        Kültürel

D)      Kültürel        Hukuk           Ekonomi    Siyasi

17. Müslümanlar aşağıdaki savaşlardan hangisinde yenilmişlerdir ?

Bedir Savaşı

Uhud Savaşı

Hendek Savaşı

Hıttin Savaşı

18. Hz. Muhammed ( S.A.V ) aşağıdaki kentlerden hangisine Hicret etmiştir ?

Mekke

Medine

Taif

Habeşistan

19. Bilinen ilk düzenli ordu kimin tarafından kurulmuştur ?

A)   Mete Han          B) Teoman

C)   Bilge Kağan      D) Bumin Kağan

20. Aşağıdakilerden hangisi Tuşpa merkez olarak kurulan Anadolu medeniyetidir ?

A) Frigler                  B) Lidyalılar

C) Asurlar                 D) Urartular

Facebook'ta bizi takip et!

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN