T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi I. Dönem II. Sınav Soruları

ADI-SOYADI :

SINIFI-NO    :

 

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8.SINIFLAR T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SINAVI

1-) Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin amaçları arasında gösterilemez?

A) Millî birliği sağlamak

B) Düzenli bir ordu kurmak

C) Saltanatı devam ettirmek

D) Ülkeyi düşmandan kurtarmak

2-) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti özellikle aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?

A) Ermeniler                 B) Ruslar

C) Fransızlar                  D) Yunanlılar

3-) Osmanlı Hükümeti tarafından Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinin sonunda tanınmıştır?

A) Erzurum Kongresinin toplanması

B) Amasya Genelgesinin yayımlanması

C) I. İnönü Savaşı’nın kazanılması

D) Amasya Görüşmelerinin yapılması

4-) Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan zararlı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan Millî Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti

B) Millî Kongre Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

5-) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında,Anadolu’da “yararlı” ve “zararlı” cemiyetler adı altında bazı cemiyetler kurulmuştur.

Cemiyetlerde bu tarz bir ayırıma gidilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurulan cemiyetlerin vatanseverlerle olan işbirliği

B) Cemiyet kurucularının azınlık veya Müslüman olması

C) Millî mücadeleyi destekleyip-desteklememeleri

D) Kurulan cemiyetlere Mustafa Kemal’in üye olup-olmaması

6-) İtilaf Devletleri, hazırladıkları Sevr Antlaşması’nın metnini Osmanlı Devleti’ne imzalatmak isteyince, Osmanlı Padişahı da, Meclis-i Mebusan’ın kapalı olması nedeniyle, İstanbul’da aydınlardan ve devlet adamlarından oluşan Saltanat Şûrası’nı toplayarak antlaşma şartlarını incelettirmiştir. Toplantı sonunda antlaşma şartları kabul edilmiş, Paris’e giden Türk heyeti Sevr Barış Antlaşması’nı imzalamıştır.

Osmanlı Padişahının bu davranışıyla aşağıdakilerden

hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?

A) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar çalışmasını sağlamayı

B) TBMM’nin Osmanlı Devleti’yle işbirliği içinde olduğunu göstermeyi

C) Sevr Antlaşmasını imzalama sorumluluğunu Saltanat Şurası üyeleriyle paylaşmayı

D) İtilaf Devletleriyle işbirliği içinde olduğunu Göstermeyi

7-) Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında meclise verdiği bir önergede şu konulara değinmiştir;

Hükümet kurmak zorunludur.

Geçici olduğu bildirilecek bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir.

TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.

Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde yerini alır.

TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde

toplamıştır.

Verilen önerge esaslarına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Türk halkının padişaha ve İstanbul Hükümeti’ne destek vermediği vurgulanmıştır.

B) Kurtuluş Savaşının Türk halkının desteği ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

C) Kurulacak olan devletin yönetim şekli ortaya konmuştur.

D) Millî iradeye dayalı yeni bir devletin temelleri atılmıştır.

8-) Sivas Kongresi’ni engellemek için çeşitli yollar deneyen ancak başarılı olamayan İstanbul Hükümeti’ne karşı, Anadolu’nun tavrı İstanbul’la her türlü bağlantıyı kesmek ve İstanbul Hükümeti tarafından yapılan atamaları kabul etmemek oldu.

İstanbul Hükümeti’ne karşı alınan bu tavırla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin işgalci kuvvetlerle işbirliğini engellemek

B) Anadolu’daki düşman işgaline son vermek

C) İstanbul Hükümeti’ne bağımlı olunmadığını göstermek

D) Kurtuluş Savaşı için gereken uluslar arası desteği sağlamak

9-) I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.

Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki  Genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılamaz.

B) Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenleri de vardır.

C) Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.

D) Küçük olaylar birikerek büyük olaylara yol açarlar.

10-) Mustafa Kemal, Ordu Müfettişi olarak Samsun’a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda,yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacaklarını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir.

Bu raporuyla Mustafa Kemal, İstanbul hükümetine daha çok hangi mesajı vermek istemiştir?

A) Türk topraklarının hızla bölündüğü

B) Yabancıların Samsun dahil tüm yurdu işgal ettiği

C) Ulusal mücadelenin başlatılması gerektiği

D) İstanbul hükümetinin pekçok şeyi bilmediği

11-) Mustafa Kemal’in, ulusal kurtuluşu öngören mücadelesinden rahatsız olan padişah ve İstanbul Hükümeti, Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasından sonra O’nun askerlik görevine son verdi.Üniformasını çıkaran Mustafa Kemal, mücadeleye devam edeceğini, orduya ve ulusa duyurdu.

Bu parçada, Mustafa Kemal’in ulusal mücadeleyi sürdürmedeki hangi özelliği dile getirilmiştir?

A) Hedefe ulaşmada ödünsüz ve kararlı olma

B) Amaçlarına ulaşmada öncelikleri belirleme

C) Mücadeleye İstanbul Hükümeti’nin desteğini alarak devam etme

D) Güçlükleri aşmada farklı yöntemler kullanma

12-) Paris Barış Konferansına katılan devletler arasında bir  uzlaşmaya varılmasını geciktiren asıl neden hangisidir?

a)  Yenilenlerin ulusal haklarının gözetilmesi

b)  Osmanlı yönetimindeki azınlıkların istekleri

c)  Galip devletler arasındaki çıkar çatışmaları

d)  Yenilenlerin konferansa çağrılmamaları

13-) Sivas Kongresi’nde tüm Anadolu temsilcilerinin bir olması ve alınan kararları uygulayacak Temsil Kurulu’nun oluşması kamuoyunda Mustafa Kemal Paşa’nın gücünü ve otoritesini artırmış, Padişah, Mustafa Kemal Paşa ile iyi geçinme yollarını aramaya başlamıştır. Bu amaçla Damat Ferit Paşa’nın yerine getirilen ve vatanseverlik duygusu ağır basan Ali Rıza Paşa kabinesi, bir bakanını Mustafa Kemal Paşa’yla görüşmek için Anadolu’ya göndermiştir.

Bu gelişmelere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İstanbul Hükümetinin görev ve yetkilerini Temsil Kurulu’na devrettiği

B) İstanbul’daki hükümet değişikliğinin millî hareket yanlılarının bir başarısı olduğu

C) İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyeti’nin varlığını kabullendiği

D) Padişahın baskı ve şiddet yoluyla millî hareketi engelleyemeyeceğini gördüğü

14-) Mustafa Kemal Paşa’nın son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne katılacak olan milletvekillerinden bir bölümüyle yaptığı görüşmelerde, millî davayı savunan bir grup oluşturulmasını ve bu grubun meclisin tüm çalışmalarına ağırlığını koymasını istemesi, aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?

A) İstanbul Hükümetini istifa ettirmeyi

B) Meclis-i Mebusan’ı Ankara’ya taşımayı

C) İtilâf Devletleri arasında çözülmeyi

D) Vatanın bütünlüğünü koruyan kararlar almayı

15-) Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılmasının amaçlandığına bir işaret sayılabilir?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür,parçalanamaz.

B) Osmanlı Hükümeti’nin dağıtılması halinde

ulus hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

C) Kuvayı Milliye’yi etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

D) Manda ve himaye kabul olunamaz

 

 

16-) Esas, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak bağımsızlıkla sağlanabilir. Türk’ün onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Bunun için ya bağımsızlık ya ölüm.İşgaller karşısında değişik düşünceler ileri sürenlere karşı Mustafa Kemal’in bu sözü Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Ulusal Cemiyetlerin birleştirilmesi

B) Mustafa Kemal’in temsil heyeti başkanlığına seçilmesi

C) Başka bir devletin himayesinin kesin olarak reddedilmesi

D) Kuvayi Milliye birliklerinin tek elden yönetilmesinin sağlanması

17-) Atatürk, Türk yurdunun kurtarılması için düşündüğü çareyi Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.”sözüyle ifade etmiştir. Atatürk’ün bu düşüncesi Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılmasına ve TBMM’nin kurulmasına dayanak olmuştur.

Bu bilgilere göre, Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Ulusun egemenliğine dayalı bir yönetim kurmayı

B) Ulusal mücadelede kendini baş komutan seçtirmeyi

C) TBMM’nin yetkilerini süresiz kullanabilmeyi

D) Yapacağı devrimleri halka benimsetmeyi

18-) Mustafa Kemal, Başkomutan olarak yaptığı ilk konuşmasında: “Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, ne yapıp edip yeneceğimize dair güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır.”demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözünde, O’nun hangi kişisel yönü vurgulanmak istenmiştir?

A) Yöneticiliği

B) İnsan sevgisi

C) Vatan ve millet sevgisi

D) Ümitsizliğe yer vermemesi

19-) 19. yy. boyunca Avrupa’da sanayileşme hız kazandı; devletler,  hammadde kaynakları ve Pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu.

Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmparatorluklardaki ayaklanmalar

B) Kralların yetkilerini genişletme isteği

C) Demokratik haklar elde etme çabası

D) Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları

20-) Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış üç delegenin gönderilmesini istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu yönde bir karar vermesinde rol oynayan etkenlerden biri olamaz?

A) Halkın İstanbul Hükümetin’den etkilenmesini engellemek

B) Ulusal mücadelede halkın desteğini almak

C) Kararlarda halkın isteklerine önem vermek

D) Halkla olan haberleşme kanallarını açık tutmak

Yücel Kesen

Ders Öğretmeni

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN