Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Soruları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test Soruları

1- Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nde bir yandan Ortodoks Kilisesi'ni koruyarak Avrupa Hıristiyan bir­liğini bozmaya çalışırken bir yandan da halifeliği ele geçirerek Müslümanların birleştiricisi olmayı amaç­lamıştır.

Osmanlı Devleti'nin bu politikalarla ulaşmak iste­diği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumuna hoşgörülü davrandığını ispatlamak

B) Doğu yönünde gelişmeye ağırlık vermek

C) Devletin bütünlüğünü koruyup, otoritesini arttır­mak

D) Coğrafi keşiflerin olumsuzluklarından korunmak

2- Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde ilk eyaletler kurulmuş Yükselme Dönemi'nde bu eyaletlerin sayı­ları artmıştır.

Bu durumun;

  1. devletin sınırlarının genişlemesi,
  2. Türk nüfusunun giderek artması,
  3. önemli ticaret yollarının ele geçirilmesi gelişmelerinin hangilerinin bir sonucu olduğu söylenebilir?

A) Yalnızl                      B) I ve II

C) II ve III                      D) I ve III

3- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Batı seferlerine daha çok ağırlık verilmiştir.

Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden han­gisi gösterilebilir?

A) Batı devletlerine olan hayranlık

B) Doğunun çok güçlü olması

C) Batının gelişmelerinden faydalanma düşüncesi

D) Yavuz döneminde Doğuda üstünlüğün sağlan­mış olması

4- Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki ilerleyişine son vermek isteyen Avrupalılar bu amaçla büyük bir Haçlı donanması hazırlamışlardır. 1538 yılında Os­manlı donanması ile Haçlı donanması arasında ya­şanan Preveze Savaşı'nı kazanan Osmanlı Devleti savaş sonrasında Akdenizdeki egemenliğini güçlen­dirmiş ve Venedik'i vergiye bağlamıştır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılamaz?

A) Hıristiyan devletler, Osmanlı Devleti'ne karşı itti­fak kurmuşlardır.

B) Osmanlı siyasi üstünlük sağlamıştır.

C) Osmanlı ekonomik kazanç elde etmiştir.

D) Akdeniz limanları önem kazanmıştır.

5-

  1. Rusya'nın güneye inişine engel olmak
  2. Akdeniz'le Kızıldeniz'i birleştirmek

Yukarıda Sokullu Mehmet Paşa'nın hazırladığı Don-Volga Projesi ve Süveyş Kanalı Projesi ile ilgili amaçları verilmiştir.

Buna göre, proje ve amaçlananlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Don-Volga Don-Volga Süveyş Kanalı Süveyş Kanalı

A)Süveyş Kanalı

B)Don-Volga

C)Süveyş Kanalı

D)Don-Volga

6- Fatih döneminde;

-    1459'da Cenevizlilerden Amasra'nın alınması

-    1460'da Candaroğullarından Kastamonu ve Si-nop'un alınması

-    1461 'de Trabzon Rum Imparatorluğu'na son ve­rilmesi

gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Bu bilgilere göre, bu fetihlerdeki ortak amaç aşğıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu Türk birliğini sağlamak

B) Akdeniz ticaretini canlandırmak

C) Iskan politikasını uygulamak

D) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek

7- 1568 yılında Portekizlilerle Fas'ta yapılan Vadi-üs Seyl Savaşı'nı Osmanlı kazanınca;

-    Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki gücü kırıldı.

-    Baharat Yolu'nun kontrolü Osmanlı'ya geçi.

-    Osmanlı sınırı Atlas Okyanusu'na kadar genişledi.

-    Hint Okyanusu'nda üstünlük İngilizlere geçti.

Sokullu Mehmet Paşa döneminde yukarıda belir­tilen olay ve sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki­lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ticaret yoluna egemen olunduğuna

B) Osmanlı'nın güçlü bir devlet olduğuna

C) İpek yolunun önem kazandığına

D) Denizlerde güç dengesinin bozulduğuna

8- Mısır Seferi sonucunda,

  1. Suriye, Mısır ve Filistin toprakları Osmanlı Devle-ti'ne katılmıştır.
  2. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da fetihler gerçek­leştirmiştir.

B) Osmanlı Devleti'nin teokratik özelliği artmıştır.

C) Osmanlı Devleti yeni gelir kaynakları elde etmiş­tir.

D) İslam dünyasında siyasi birlik sağlanmıştır.

9- Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk dönemlerinde Suri­ye'de Canberdi Gazali, Mısır'da Ahmet Paşa, Ana­dolu'da ise Baba Zünnun ve Kalenderoğlu isyanları çıkmıştır. Bu isyanlar Osmanlı ordusu tarafından kı­sa sürede bastırılmıştır.

Buna göre, Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Devletin sınırlarının Anadolu ile sınırlı olduğu

B) Devlet otoritesinin güçlü olduğu

C) Halkın devlet yönetimine katılmak istediği

D) Ayaklanmalarda milliyetçilik duygularının etkili olduğu

10- Ridaniye ve Mercidabık Savaşı sonucunda;

-    Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiş,

-    Baharat Yolu Osmanlı kontrolüne geçmiştir.

Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırladığı söylenemez?

A) Osmanlı Devleti'nin teokratik yapı kazandığına

B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının genişle­diğine

C) Ekonomik kazanç elde edildiğine

D) İslam dünyası üzerindeki Haçlı tehlikesinin son bulduğuna

11- II.Bayezitın hükümdarlığını kabul etmeyerek isyan eden Cem Sultan, başarılı olamayınca önce Memlüklere, ardından da Rodos şövalyelerine sığınmıştır. Rodos Şövalyeleri de Cem Sultan'ı Papa'ya teslim etmişlerdir.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Cem Sultan olayı uluslararası sorun haline gel­miştir.

B) Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları devam et­mektedir.

C) Osmanlıda veraset sistemi uygulanmaktadır.

D) Bizans Imparatorluğu'nun ömrü uzamıştır.

12- 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi'ni himaye altına ala­rak kiliseye din ve mezhep özgürlüğü tanımıştır.

Fatih'in bu yolla aşağıdakilerden hangisini amaç­ladığı söylenemez?

A) Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak

B) Ortodoks Kilisesi'ni denetim altına almak

C) Reform hareketlerini başlatmak

D) Merkezi denetimi artırmak

13- II. Selim ve III. Murat'ın saltanat sürelerinin Sokollu dönemi olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sokollu'nun tahta oturması

B) Tarihçilerin bu şekilde adlandırması

C) Sokollu'nun iç ve dış politikada etkili olması

D) Sokollu'nun baskı ve şiddeti kullanması

14- Osmanlı kuruluş ve yükselme sürecinde, aşağı­dakilerden hangisine yönelik bir çalışma yapıldı­ğı söylenemez?

A) Devlet kurumlarının oluşturulması

B) Yönetim biçimini değiştirme

C) Fetihler yoluyla sınırların genişletilmesi

D) Güvenliğin ve ekonomik canlılığın sağlanması

15- Karadeniz'in Türk gölü olmasıyla ticari kayıplara uğ­rayan Venedikliler Osmanlı'nın Ege ve Balkanlardaki topraklarına saldırarak bu kayıplarını telafi etmek is­tiyorlardı. Bunun üzerine Fatih Ege Adalarını fehet-meye başlamış tamamını almadan İtalya'ya sefer düzenleyerek Otronto'yu ele geirmiştir.

Buna göre, Fatih'in italya'ya yönelmesinin amaç­ları arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A) Hıristiyan birliğinin oluşmasını engellemek

B) Venedik donanmasının Ege ve Akdeniz'deki fa­aliyetlerini durdurmak

C) Osmanlının ticari yapısını korumak

D) Venediklilerle dostluk sürecini başlatmak

16- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlara verilen ticari imtiyazlarda yer alan;

  1. Kapitülasyonlar her iki ülke hükümdarının sağlı­ğında geçerli olacak
  2. Fransız tüccarlar arasındaki davalara Fransız yargıçlar bakacak
  3. Fransız tüccarlara düşük gümrük vergisi uygula­nacak

maddelerinden hangileri imtiyazların ileride Os­manlıya zarar verebileceğinin düşünüldüğünün kanıtı sayılabilir?

A) Yalnızl                      B) I ve II

C) II ve III                      D) Yalnız II

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN