Amerika Birleşik Devleti’nde 1975 yılında çıkarılan Tüm Engelliler İçin Eğitim Yasası olan PL 94–142 ile BEP süreç olarak devlet kontrolünde uygulanmaya başladı. Bu yasa ile Amerikan toplumu ve eğitim sistemi, Tüm engelli çocuklar ve yetişkinler için  BEP’i hazırlamayı yasal zorunluluk haline getirdi.

1990 yılında PL 94-142’de bazı değişiklikler yapılmış ve bu yasa PL 101- 476 Özürlülerin Eğitim Yasası (IDEA) adını almıştır.

Türkiye’de Yasal Temeller

1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu”.

İlgili kanunda özel eğitime gereksinimi olan çocukların tanımları, özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve görevleri, özel gereksinimli çocukların belirlenmesi, yerleştirilmesi, izlenmesi ve çeşitli hükümleri içeren bölümler yer almış ve bu kanun doğrultusunda çeşitli yönetmelikler yayımlanmıştır.

Yasal Temeller

Bu kararname, engelli çocuklara fırsat eşitliği ve eşit katılımlarını sağlamada yeni bir anlayış getirmiştir. Kaynaştırmayı ve çocuk merkezli bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla bireylere en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitilme fırsatları sağlamaktadır.

Kararnamenin çeşitli maddelerinde eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi, belirlenen eğitsel performans düzeyine göre bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, ailelerin de sürecin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması gibi ayrıntılara inildiği görülmektedir.

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Madde (f) bendinde “özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP’i yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde de bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

MADDE-69 

1)Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı,

a)Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,

b)Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,

c)Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,

ç)Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,

d)Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,

e)Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.

3)Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.

4)Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.