Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren (yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı) canlı tür ya da cinslerine endemik denir. Endemikler, iklim  değişmelerinde ve izolasyon koşullarında oluşur. Daha önce geniş alanlara yayılmış bir tür, iklim  değişimi sonucu, ekolojik özelliklerine uygun belli bir yere çekilerek yaşamını sürdürür. Örneğin, Kazdağı göknarı, yalnızca Kazdağı'nda görülür.

Yunanca Endomos (İndigenous) kelimesinden gelir. yerli, o yere ait demektir. endemizm de bir bitki türünün o yere ait olması durumudur. bir bitki, sınırları belli dar bir alanda yayılış gösterirse o bitkiye endemik bitki denir. 4 grupta toplanır:

  1. Paleoendemikler: sistematik olarak izole edilmiş taksonlardır. olası atasal taksonlar ile ilişkileri kesilmiş, köken buldukları alanla ilişkileri kopmuştur.
  2. Şizoendemikler: ortak orjinli olup kardeş veya aynı ebeveynden ortaya çıkan taksonlardır. zamanla yayılım alanları değişmiştir.
  3. Patroendemikler: kendileri diploid olup komşu bölgelere poliploidi yolu ile yeni taksonlar veren endemiklerdir.
  4. Apoendemikler: atasal bir taksondan oluşmuş endemiklerdir.

Türkiye dünyadaki endemik bölgelerin en önemlileri arasında yer alır. En bilinen endemik tür Liquidambar Orientalis'dir.

Ayrıca bakınız Türkiye'deki Endemik Bitki Türleri