Haçlı Seferleri 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar devam etmiştir. 8 Haçlı seferinden üçünde Haçlılar Türkiye Selçukluları ile mücadele etmişlerdir. Çünkü bu üç sefer doğrudan Anadolu üzerine yapıl­mıştır. Haçlılar Urfa, Antakya, Trablus ve Kudüs'te devlet kurmalarına rağmen bu dev­letler hâkimiyetlerini sürdüre­memişlerdir.

Kudüs'ü Eyyubilerden geri almak için yapılan Dördüncü Haçlı Seferi 1204'te İstan­bul'un yağmalanmasıyla so­na ermiştir. Bu sefer sonun­da Bizans İmparatorluğu or­tadan kaldırılmış, İstanbul yağmalanmıştır. İstanbul'dan kaçan Bizanslılar, İznik ve Trabzon'da Rum İmparator­luklarını kurmuşlardır.

Haçlı Seferleri Anadolu üzerinde başlangıçta olumsuz etki yaptı ve Türki­ye Selçuklularının Anadolu'daki ilerleyişini bir süreliğine durdurdu. Fakat Haçlılarla yaptıkları mücadelelerde başarılı olan Türkler, daha sonra Ana­dolu'ya tamamen yerleştiler. Özellikle 1176 Miryokefalon Savaşı Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini kesinleştirdi.

Haçlı Seferleri sadece siyasî ve askeri sonuçlar doğurmamış; Doğu ile Batı'nın kültürel ve sosyal açıdan etkileşimine ortam hazırlamıştır.

Bu seferler sırasında Doğu ile Batı arasındaki ilişkiler artmış özellikle do­ğudan batıya bilgi aktarımı hızlanmıştır (Yunanlı filozofların eserleri, pusula, barut bilgisi vb). Aynı zamanda ticaret de gelişmiştir. Özellikle Haçlı as­kerlerini taşıyan ve dönüşte de Orta Doğu'dan mal getiren italyan deniz­ciler çok para kazanmışlardır.