HAÇLI SEFERLERİ

1095 yılı sonbaharında Papa II. Urban dinadamlarından ve halktan oluşan büyük kalabalığa Haçlı Seferi çağrısı yaptı. Bu çağnnın pek çok sebebi vardı. Türkiye Selçuklu­larının Anadolu'da hızla ilerlemesi Bizans Devleti'ni rahat­sız etmiş ve Bizans imparatorları Avrupalı devletlerden yardım istemişti.

Orta Çağ boyunca ekonomik açıdan sıkıntı içinde olan Avrupalılar, Doğunun zenginliklerinden de yararlanmak is­tiyordu. Ancak esas hedef Müslümanlann elinde olan kut­sal toprakların geri alınması idi.

HAÇLI SEFERLERİ ve TÜRKLER

Bizans'ın da yardım isteği sonucunda oluşturulan Haçlı ordulan hızla istanbul'a gelerek Anado­lu'ya geçti. Bu seferler sırasında Bizans imparatorluğu Haçlılara rehberlik yapmış ve onlann yiye­cek ihtiyaçlarını karşılamıştır, iznik'te Haçlı ordusu ile Türk ordusunun karşılaşması çetin bir müca­deleye sahne oldu. Haçlı ordusu, güçlü silahlarla donanmış şövalyeleri, güçlü atlan üzerinde ta­mamen zırhlı ve ellerinde uzun mızraklanyla gruplar hâlinde mücadele ediyorlardı. Türkler ise ha­reket yeteneği fazla ve çok hızlı koşan atlara biniyorlar, toplu hâlde durmuyorlardı. Türk atlıları iyi nişan alabiliyor, oklarını fırlattıktan sonra hızla uzaklaşryorlardı. ince zırh giyiyor, hafif kalkan kulla­nıyorlardı. Mücadele sabaha kadar sürdü.

Haçlılar ağır kayba uğramasına rağmen sayılarının çokluğu Türklerin kuşatmayı yarmasına engel oldu. 18 Haziran 1097 günü Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arş­tan İznik'i terk etmek zorunda kaldı ve devlet merkezini Konya'ya taşımıştır.

Daha sonra yapılan seferlerde Türkiye Selçukluları ve Anadolu'daki Türk beylik­leri Haçlı ordularını yenerek Anadolu top­raklarını Haçlılara kapatmışlardır.