Tarımsal Faaliyetler

TARIM

İnsanların  toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine  tarım denir.

Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları

Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. Buna göre ülkemiz arazisinin  % 36 ‘sı ekili-dikili alan, % 32’si çayır ve otlak,  % 26 ‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri , tarıma elverişsiz çıplak kayalıklar gibi) dır.

Not: Tarımdaki makineleşmenin etkisiyle çayır ve otlakların alanı   daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir.

Bölge Yüz Ölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları:

1.      Marmara Bölgesi: %30

2.      İç Anadolu Bölgesi: %27

3.      Ege Bölgesi: %24

4.      Güney Doğu Anadolu Bölgesi: %20

5.      Akdeniz Bölgesi: %18

6.      Karadeniz Bölgesi: %16

7.      Doğu Anadolu Bölgesi: %10  

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

1.Coğrafi Konum: Türkiye'nin orta kuşakta yer almasından dolayı insan yaşamı ve ekonomik faaliyetler için elverişli bir durumdadır. Ayrıca kıtalar arası yollarda bulunmasından dolayı da ayrı bir önemi vardır.

2.Yer Şekilleri: Türkiye engebeli bir ülke konumundadır. Bundan dolayı yükseltinin arttığı yerlerde ekonomik faaliyetler azalma göstermektedir. Bu ayrıca ulaşımı da etkilemesinden dolayı ekonomik faaliyet kollarının kurulma yerlerinde kısıtlamalara sebep olmaktadır.

3.İklim: Orta kuşakta yer almasından dolayı yükselti şartlarının etkili olmadığı durumlarda ekonomik ve tarımsal faaliyet açısından uygundur.

4.Nüfus Özellikleri: Genç nüfuslu bir ülke olmasından dolayı ilerleyen zamanlarda yüksek bir potansiyel oluşturmaktadır.

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler

1.Sulama: Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur.  Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesi iken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir. Güneydoğudaki bu sorunu halledebilmek için GAP projesi kapsamında 21 adet baraj yapılmaktadır.

Akarsularımızın derin vadilerden akması ve rejimlerinin düzensiz olmasından dolayı sulamada yeterince faydalanamıyoruz. Bunun için mutlaka akarsular üzerindeki  baraj  sayısı artırılmalıdır. Baraj yapılarak akarsuların akımları düzenli bir hale getirilmek istenmektedir.

Sulama Sorunu Çözüldüğünde;

 • Üretim artar.
 • Nadas olayı ortadan kalkar.
 • Tarımda iklime bağlılık büyük oranda azalır.
 • Üretimde süreklilik sağlanır.
 • Üretim dalgalanmaları önlenir.
 • Daha önce sebze tarımı yapılmayan bir yerde sebze tarımı da yapılmaya başlanır.
 • Tarım ürün çeşidi artar.
 • Köyden Kente göçler azalır. Yılda birden fazla ürün alınabilir. Bu konuda en şanslı bölgemiz  Akdeniz, en şanssız bölgemiz  Doğu Anadolu Bölgesidir

2.Gübre Kullanımı: Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır.

Ülkemizde hayvancılığın gelişmiş olması tabii gübre imkanını oluşturmaktadır. Ancak yurdumuzda tabii gübrenin yakacak olarak kullanılması bu olumlu durumu ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde üretilen suni gübre yeterli olmadığı için ithal (Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden) etmekteyiz. Bu da maliyeti artırdığından çiftçilerimiz yeterince  gübre kullanamamaktadır.

Gübre ihtiyacı, tabii gübrenin yakacak olmaktan kurtarılması ve gübre fabrikalarının artırılması ile karşılanabilir.  

3.Tohum Islahı: Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır. Ülkemizde kalite tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri  ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır. Ancak kaliteli tohum ithali devam etmektedir.

4.Makine Kullanımı: Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda yeterli ölçüde gelişmemiştir.

Sebepleri:

 • Makine kullanıma elverişsiz alanların varlığı,
 • Makine kullanımının ekonomik olmadığı küçül alanların varlığı,
 • İş gücünün bazı bölgelerde daha ucuz olması,
 • Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması

NOT: Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması iş gücüne olan gereksinimin azaldığından köyden kente göçe neden olmuştur.

5.Zirai Mücadele: Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin  meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullanılmaktadır.

6.Toprak Bakımı: Tarla yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır. Erozyona karşı korunmalıdır.

7.Toprak Analizi: Toprak analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak gübre belirlenir.

8.Destekleme Alımı ve Pazar: Verimi etkilemez. Üretim miktarını etkiler. Çiftçi ürettiği malı pazarda zarar etmeden   satabilmelidir. Çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır (Destekleme alımı: Devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.)  Destekleme alımı yapılan ürünler: Pamuk, tütün (2002 yılından itibaren kaldırıldı), Ş.Pancarı, buğday, çay, fındık, K.Üzüm, K.İncir, K.Kayısı, Haşhaş gibi dayanıklı ve sanayiye dayalı ürünlerdir.

Not: Destekleme alımı yapılan ürünlerin üretiminde dalgalanmalar az olur ve fiyatı sürekli   artar. 

9.Eğitim ve Destek: Çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak kurulan kuruluşlar: Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odası, Toprak Mahsulleri Ofisi vb…