İSTANBUL'UN İŞGALİ (16 Mart 1920)

Misak-ı Milli kararlarını beklentilerine aykırı bulan itilâf Devletleri:

-İstanbul’u resmen işgal ettiler.

-Mebuslar   Meclisi'ni   basarak,   Temsil Heyeti'nin görüşleri doğrultusunda çalışan Mebusları tutukladılar. Bazıları Anadolu'ya kaçtılar.

-Anadolu'da sürdürülen millî mücadeleden vazgeçilmezse, İstanbul’u tamamen ala­caklarını ilân ettiler.

-Vahdettin, Mebuslar Meclisini kapattı. (11 Nisan 1920)

-Ali Rıza Paşa, Hükümet Başkanlığından istifa etti. Salih Paşa Hükümeti kuruldu. O da istifa etti ve yerine tekrar Damat Ferit Paşa geçti.

ANADOLU'NUN TEPKİSİ

Mustafa Kemal bu olay üzerine:

1.Durumu vatanın her tarafına duyurdu ve protesto etti.

2.İstanbul ile telgraf ve telefon haberleşme­sinin kesilmesini istedi.

3.İstanbul'daki    tutuklamalara    karşı, Anadolu'daki İtilâf Devletleri subaylarının tutuklanmasını istedi.

4.İşgal güçlerinin İstanbul ve Adana'dan Anadolu'ya yapacakları sevkıyata engel ol­mak için Geyve ve Ulukışla demiryollarını tahrip ettirdi.

5.Anadolu'dan İstanbul'a her türlü malî kay­nak gönderimini durdurdu.

İşgalin Sonucu:

-TBMM'nin açılmasına imkân hazırladı.

-Osmanlı Saltanatının bir nevi sonu oldu. Çünkü, TBMM, aldığı bir kararla 16 Mart 1920 tarihini, Osmanlı Devleti'nin   sona erdiği gün olarak kabul etti.