4-11 Eylül 1919

-Amasya Genelgesiyle, Sivas'ta bir kongre­nin toplanması istenmişti.

İstanbul Hükümeti bu kongrenin toplan­masını engellemeye çalıştı. Mustafa Kemal'in tutuklanması emrini verdi, itilâf Devletleri de aynı çabayı gösterdi. Fakat engelleyemediler. Kongre toplandı ve baş­kanlığına da Mustafa Kemal seçildi.

-Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağım­sızlığının nasıl sağlanacağı konusu ele alındı. Bu konuda Erzurum Kongresinde alınan kararlar aynen kabul edildi.

Vatanın parçalanmasını önlemek için ku­rulmuş olan bütün millî cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi.

-Bu cemiyet adına söz söyleme ve iş gör­meye   yetkili   Temsil   Heyeti   seçildi. Başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi. Mustafa Kemal, İstanbul'da yasal bir hü­kümet  kuruluncaya  kadar  Anadolu   ile İstanbul’un resmî haberleşmesinin kesil­mesini ve hükümet işleri için yazışmaların Sivas'taki Temsil Heyeti ile yapılmasını is­tedi. Damat Ferit Paşa istifa etti.

Mustafa Kemal'in,  Amasya Genelgesini yayımladığı  sırada  söylediği  "İstanbul, Anadolu'ya egemen değil, bağlı olacaktır, sözü gerçekleşti.

Önemi

Amacı, toplanış şekli ve kararları bakımın­dan millî bir kongredir. Vatanın bütününü korumak ve bütünlü­ğünü sağlamak amacı taşır. Millî Cemiyetlerin birleştirilmesiyle, kuvvet­lerin bir merkezden ve aynı amaca yönlen­dirilmesi sağlanmıştır.

-     Ali Fuat Paşa'yı,  Batı Anadolu Kuva-yi Milliye komutanlığına getirmekle, yürütme yetkisini kullandığını göstermiştir.

-     Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir. TBMM'nin kuruluşuna yönelik gelişmeleri hızlandırmıştır.

Sonucu:

Padişah, baskı yoluyla M. Kemâl'i durdurama­yacağını anlayarak, O'na yaklaşma gereği duydu. Damat Ferit Hükümeti istifa ederek, Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.