22 Haziran 1919

-Kendi bölgelerini, itilâf devletlerinin işgalle­rinden korumaya çalışan cemiyetleri bir çatı altında   toplamak   gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmek için milletin içinden doğan millî bir kurula ihtiyaç vardı.

Mustafa Kemal, millî bir kurul oluşturmak düşüncesini, Havza Genelgesiyle komutan ve valilere bildirmiş ve teşkilatlanma ça­lışmalarını başlatmıştı.

Amasya Genelgesiyle de:

-     Vatanın içinde bulunduğu durumu İstanbul Hükümetinin tutumunu

-     Bu durumdan nasıl kurtulabileceğimizi ve neler yapılması gerektiğini belirtmişti.

Maddeleri

1-   Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlike­dedir.

2-   İstanbul Hükümeti, sorumluluğunun gerek­lerini yerine getirememektedir. Bu hal mille­timizi yok durumuna düşürüyor.

3-   Milletin İstiklâlini yine milletin azim ve ka­rarı kurtaracaktır.

4-   Milletin  durumunu  ve  davranışını   göz önünde tutmak, haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve de­netimden kurtulmuş millî bir kurulun varlığı gereklidir.

5-   Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.

6-   Bunun için illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış üç delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

7-   Her ihtimale karşı durum gizli tutulmalıdır.

Önemi

-Kurtuluş Savaşı  için  atılmış ilk önemli

adımdır.

-Kurtuluş Savaşı'nın ilk defa gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.

-Türk Milleti'ne egemenliği eline alması ko­nusunda bir çağrıdır.

Mustafa Kemal, yeni bir meclis ve hükü­met, daha doğrusu yeni bir devlet kurmayı amaçlıyordu.

Artık millet yönetilmeyecek, yönetecekti. Mustafa Kemal, İstanbul, Anadolu'ya ege­men değil,  bağlı olmak zorundadır, di­yordu.

NOT: Bu genelgeyle, Türk Milletinin önüne iki hedef konulmuştur:

1-   Bağımsızlık

2-   Egemenlik

İstanbul Hükümeti ve işgal güçleri Mustafa Kemal'in bu çalışmalarından rahatsız oldu. İşgal güçlerinin de baskısı ile Mustafa ke­mal İstanbul'a çağrıldı. Dönmeyince göre­vinden alınmaya karar verildi. Bunun üze­rine Mustafa Kemal de 8/9 temmuz 1919

gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ederek mücadelesine devam etti.