Belgeler

Yine Bir 10 Kasım ve Hissettirdikleri...

Mustafa Kemal yalnız savaşlar kazanmış bir kahraman değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve büyük yenilikler yapmış bir Türk büyüğüdür.

Bugün bu mukaddes vatanın her köşesinde, teneffüs ettiğimiz havanın her zerresinde Ata’nın ideali yaşamaktadır.

Öyle bir meşale yaktın ki bize Atatürk, aradan geçen 69 yıla rağmen içimizdeki sevgin hiç bitmedi, bitmeyecek. Kurduğun cumhuriyeti emanet ettiğin bu gençlik sana verdiği sözden asla dönmeyecek.

Sen yaşarken milletini el üstünde tutardın. Duygu ve düşüncelerinde hep bu milletin derdi-kederi vardı. Türk olmaktan gurur duyar, “İnsanların başta gelen görevi milletine hizmet etmek olmalıdır.” fikrini savunurdun.

Ne mutlu Atatürk’ü olan millete!

Türk halkının Atatürk’e olan sevgisi tarihsel bir sezgiden kaynaklanan sürekli bir duyguya dönüşmüş, kuşaktan kuşağa aktarılan değerli bir miras gibi yüreklere işlenmiştir. Çünkü bu topraklarda var oluş nedenimiz Mustafa Kemal’dir.

Mustafa Kemal, büyük bir asker ve ender yetişen komutanlardandır. O, sahip olduğu komutanlık yeteneğini çeşitli cephelerde ve savaş alanlarında kazandığı tecrübelerle pekiştirmiştir. Trablusgarp’ta, Balkanlarda, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı görevler ve elde ettiği başarışlar, onun askerlik dehasını gösteren en güzel örneklerdir.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığın bağımsızlık hareketini layıkıyla başarıya ulaştırmış, çok sevdiğin memleketini düşman işgalinden kurtararak yine o çok sevdiğin milletine cumhuriyeti ve nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağını emanet ettin. Bu milletin gönlünde senin sevgin var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Seni ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Yücel Kesen

Site Editörü

Türkiye Cumhuriyeti 87 Yaşında...

Osmanlı Devleti, 1914 yılında girdiği I. Dünya Savaşından yenik çıkmış ve 30 Ekim 1918 yılında şartları çok ağır bir ateşkes antlaşması imzalamıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması…

AKRAN DEĞERLENDİRME: Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşlarını değerlendirmeleridir.

ARA DİSİPLİNLER: Derslerle yaşam arasında bağlantı kuran alanlardır.

ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOLARI: Öğrencilerin de katıldığı bir etkinlik ile kavramların özelliklerinin gösterildiği tablolardır. Anlam Çözümleme Tabloları kavramların tanımlayıcı ve ayırt edici özelliklerinin öğrenilmesinde etkili biçimde kullanılabilir. Anlam Çözümleme Tablosu bir defa hazırlandıktan sonra kavramları pekiştirmek için de kullanılabilir.

BECERİ: Uygun öğrenme ve öğretim ortamında bireyin, hazır bulunuşluk düzeyine göre düşünsel ve davranışsal bir çabaya girmesi sonucu bir işi kolaylıkla ve ustalıkla yapar hâle gelmesidir.

DEĞER: Değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır.

DERECELENDİRME ÖLÇEKLERİ (RUBRIC): Derecelendirme ölçekleri, performansı tanımlayan kriterleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

GİRİŞİMCİ: Yeni bir ürün yaratmak veya bir işi yürütmek amacıyla daha iyi yollar geliştirmek için risk alan kişidir.

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME (KUBAŞIK ÖĞRENME): Öğrencilerin küçük gruplar hâlinde  belirli amaçlara ulaşmak için tüm kaynak ve çabalarını birleştirdikleri öğrenme türüdür. İşbirliğine dayalı öğrenme türünde, öğrenciler ortak amaçlara dönük olarak çalışırlar.

KANITI TANIMA VE KULLANMA: Kanıt, bir şeyin doğruluğu ve gerçekliği konusunda kullanılan her türlü belgedir. Birincil kaynak, olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır. İkincil kaynaklar ise; bu kaynaklara dayanılarak hazırlanmış telif eserlerdir. Birincil kaynaklar yazılı, görsel ve işitsel dokümanlardan ve nesnelerden oluşmaktadır. Gazeteler, mektuplar, kimlikler, günlükler, nüfus verileri, haritalar, mimari çizimler, fotoğraflar, aile fotoğrafları, filmler, videolar, sözlü tarih kayıtları, görüşme kayıtları, müzik kayıtları, buluntular, aletler, silahlar, atadan kalma aletler, malzemeler, giysiler, icatlar, mezar taşları birincil kaynaklardır.

KAVRAM: Kavram; bir şey üzerine ve özellikle o şeyin nitelikleri ya da imleri üzerine taşıdığımız genel düşünceye verilen addır. Temel kavramlar, yüksek düzeyde soyutlamalar taşıyan sözlü örüntülerdir. Kavramlar soyut olup belli bir hüküm taşırlar.

KAVRAM AĞLARI: Öğrencilerin izlenimlerini, düşüncelerini yazılı öğretim araçlarındaki (ders kitabı, dergi, ansiklopedi, vs.) kavram ve ilkelerle uyumlu bir biçimde sergileyen grafik araçlardır.

KAVRAM HARİTASI: Temel bir kavram etrafında, bu temel kavramla ilişkili diğer kavramları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren şematik yapılardır.

KAZANIM: Öğrenme süreci içerisinde, planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde öğrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri ve tutumlardır.

KÜLTÜR ÖGESİ: Toplumlar halinde yaşayan, karşılıklı etkileşim içindeki insanların çevrelerindeki koşulara uyum gereksinimi içinde şekillenen, kuşaktan kuşağa simge sistemleri, özellikle de eğitim ve dil aracılığıyla aktarılan, insanları benzer davranmaya iten idealler, değerler ve davranışlar bütünüdür.

Kültür ögesi: Kültürü anlamlı hale getiren, onu yansıtan her türlü maddi öge, duygu ve davranıştır.

Sözlü kültür ögesi: Kültürün aktarılmasını veya sürekliliğini sağlayan her türlü sözlü gelenek ögesidir(masal, destan, deyim, atasözü vb.). Nasreddin Hoca Fıkraları, Dede Korkut Hikâyeleri vb.

Yazılı kültür ögesi: Sözlü kültür öğelerini görsel ve yazılı biçime aktaran her türlü işaret sistemidir( yazı, resim vb.).

KÜME: Ünitenin işlenmesi çalışmalarında ünitedeki problemlerden ve konulardan doğan ilgi ve ihtiyaçlara göre genel olarak amaçları aynı olan fakat farklı yetenek seviyelerindeki 3 – 7 öğrenciden oluşturulan gruplara küme denir.

MEKÂNI ALGILAMA: Bir cismin şeklini göz önünde canlandırabilme, mekânla ilgili çizimleri  okuma, mekâna ait bilgileri kullanarak kâğıt üzerinde çeşitli çizimler yapabilme ve bir yeri kâğıt üzerine çizilmiş hâli ile karşılaştırabilme becerisidir. Mekânı algılama becerisi varlıklar arasındaki ilişkiyi anlamayı mümkün kılar. Bu sayede coğrafî kavramların algılanması, bunlar arasındaki ilişkilerle, sebep ve sonuçlarının açıklanabilmesi mümkün olur. Mekânı algılama becerisi sadece ortamda olan unsurları fark edip söyleme, onların niceliği ve niteliklerini tanıma ile ilgili değildir. Özellikle mekânın farklı şekillerde ifade edilmesinde, yani en basit anlamıyla çizilmesinde mekânı algılama becerisi çok önemlidir.

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO): Öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. Sınıf içi etkinliklerin bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir.

ÖĞRENME ALANI: Öğrencilere kazandırılacak birbiriyle ilişkili tema, kavram, beceri, anlayış tutum ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği bilgi ve becerileri organize eden yapıdır.

ÖN BİLGİ: Gözlem, deney ya da çeşitli zihinsel çıkarımlar yoluyla bireyin önceden edindiği bilgilerdir. Ön bilgiler yapılandırıcı yaklaşımda özel bir öneme sahiptir. Çünkü ön bilgilerin ışığında yeni kazanılan bilgilerin incelenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılarak beyinde yapılandırılması söz konusudur.

ÖZ DEĞERLENDİRME: Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesidir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME: Performans değerlendirme, öğrencinin bilgiyi nasıl anladığı ve nasıl kullandığı hakkında bilgi veren bir değerlendirme türüdür. Öğrencinin var olan bilgilerini bir ürüne veya aktiviteye dönüştürmesini, günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını inceleyerek süreç içinde değerlendirilmesidir..

PROJE: Proje; öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar hâlinde bir görev üzerinde uzun bir süre bireysel veya birlikte çalışmalarıdır. Projelerin temel amacı, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve onları başkalarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya motive etmektir.

SİMÜLASYON: İncelenen bir gerçek hayat sisteminin belli bir zaman diliminde istenilen gerçek karakteristiklerini tahmin etmek amacıyla sistemin matematiksel, mantıksal bir modelinin geliştirilmesi ve bu sistem üzerinde deneyler yapılması sürecidir. Simülasyon yazılımları, laboratuvarda pahalı veya ulaşılamayan materyal veya araç gereci, tehlikeli maddeleri veya işlemleri, öğrencilerin henüz ulaşmadığı beceri düzeylerini, çok uzun zaman alacak deneyler sonucunda yapılandırılacak olan kavram ve modelleri inceleme fırsatları verir. Eğitici ortamda simülasyonlar, gerçekte olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir.  Simülasyonlar, öğrencileri motive eder, olayların gerçek ortamda nasıl bir tepki vereceğini öğretir. Simülasyon gerçek olayları basitleştirir. Öğrenci olayları, gerçek ortamlara benzer ortamlarda öğrenir.

SOSYAL BİLGİLER: Sosyal Bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Hukuk gibi Sosyal Bilimlerin ve Yurttaşlık Bilgisinin konularının, öğrenme alanlarını yansıtan bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren, insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir.

TARİHSEL EMPATİ: Dönemin şartlarına uygun olarak geçmişteki insanların düşünce, amaç ve duygularını anlama becerisidir.

TOPLUM HİZMETİ UYGULAMALARI: Yaşamları boyunca insanlığa hizmet etmek amacıyla, demokratik süreçlere katılan gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler yetiştirmek ve öğrencileri küçük yaşlardan itibaren sosyalleşmeyi amaçlayan uygulamalardır. Çocuk Esirgeme Yurdunu ziyaret, gönüllü çevre kuruluşlarında çalışmak gibi.

TUTUM: Tutum; bireylerin belli bir kişiyi, grubu, kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen, duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir. Tutum bir bireye atfedilen bir eğilimdir. Gözlenebilen, ortaya konan davranış değil, davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir.

OKUL KANTİNİ DENETİM FORMU EK:1

A. Fiziki Koşullar, Araç-Gereçler

Uygun

Uygun Değil

1. Zemin, tavan ve duvarların temiz ve bakımlı olması

 

 

2. Zeminde kirli suların, yiyecek kırıntılarının kolay tahliyesini sağlayan gider bulunması

 

 

3.* Havalandırma ve baca düzeninin, her türlü kokuyu önleyecek şekilde olması

 

 

4. Ortamın aydınlanmasının ve ısınmasının yeterli ve sağlıklı olması

 

 

5. Gıdaların hazırlandığı çalışma tezgâhlarının mermer, paslanmaz çelik veya benzeri malzemeden yapılmış olması

 

 

6. Gıdaların hazırlandığı çalışma tezgâhlarının, doğrama tahtalarının ve diğer araç-gerecin temiz olması

 

 

7. Tost makinesi, bıçak, spatula gibi araçların ve gıdalar ile temas eden diğer malzemelerin paslanmaz çelikten yapılmış olması, düzenli olarak temizlenmesi ve bakımlarının yapılması

 

 

8. İçilebilir nitelikte soğuk ve sıcak su tesisatının bulunması

 

 

9. *Bulaşık yıkama lavabosunun olması

 

 

10. *Ambalajsız gıda satışı varsa (tost, sandviç, simit vb) ayrı bir el yıkama lavabosunun bulunması ve burada el yıkama amaçlı dezenfektanlı sıvı el sabunu ile kağıt havlunun bulunması

 

 

11. Tezgâh ve lavabonun bulunduğu yerdeki duvarın en az 2 metre yüksekliğe kadar açık renkli fayans, mermer veya benzeri kolay temizlenebilir malzeme ile kaplı olması

 

 

12. Tuvaletlerin kantinlerdeki gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıkta bulunması

 

 

13. Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayıda ve büyüklükte,  ağzı kapalı, paslanmaz metal veya plastik malzemeden yapılmış, silindirik, kolay yıkanabilir, ayak pedallı çöp kutusu olması ve çöp kutusunun içerisinde çöp torbası bulunması

 

 

14. İlgili mevzuat gereğince haşere ve kemirgenlere karşı gerekli önlemlerin alınmış olması

 

 

15. Temizlik amaçlı kullanılan bezlerin temiz olması ve rutin aralıklarla dezenfeksiyonunun sağlanması (mümkünse tek kullanımlık temizlik bezlerinin tercihi önerilmektedir)

 

 

16. *Satışı yapılan gıdaların tüketimi için kantin önünde uygun, hijyenik ve güvenilir bir tüketim alanının olması

 

 

B. Gıda Hijyeni

 

 

17. Gıda ile temas eden tezgah ve/veya doğrama tahtaları, araç ve gereçlerin temizliğinde uygun dezenfektanlı maddelerin kullanılması, kullanılan deterjan ve dezenfektanların ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığından izinli/ruhsatlı olması

 

 

18. Kullanılan ve satışa sunulan tüm gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Tarım ve Köy işleri Bakanlığından üretim veya ithalat izinli olması,

 

 

19. Son kullanım tarihi geçmiş gıda maddelerinin tüketime sunulmaması, kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş,  bombaj yapmış, kurtlu ve küflü olmaması

 

 

20. Gıdaların ambalajsız ve açıkta satışının yapılmaması, satış ve servis sırasında gazete kağıdı kullanılmaması, uygun gıda ambalajı kullanılması ambalajlı gıda maddesinin ambalajının yırtılmış, kırılmış, paslanmış olmaması

 

 

21. Ambalajlı ve soğuk ortamda saklanması gereken gıdaların (süt, ayran, yoğurt vb) muhafazası için bir buzdolabı bulunması

 

 

22. Çiğ et ve ürünlerinin hiçbir şekilde bulundurulmaması,

 

 

23. Hazır ve yarı hazır işlenmiş et ve et ürünlerinin (kırmızı ve beyaz etten imal edilmiş döner, köfte, nugget, şnitzel, hamburger köftesi, tavuk burger, sucuk vb) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim veya ithalat izni almış, etiketinde üretim ve son kullanım tarihi bulunmuş olması ve uygun koşullarda ve sıcaklıkta muhafaza ediliyor olması,

 

 

24. Çiğ olarak servis edilecek olan gıdaların (salata, meyve vb)  bol su ile iyice yıkanarak hazırlanması,  hazırlandıktan sonra üzeri streç-film ile kapatılarak servise kadar buzdolabında muhafaza edilmesi

 

 

* Bu hükümler sadece ambalajlı gıda (bisküvi, UHT süt, kraker vb.) satışı yapan yerler için zorunlu değildir.

B. Gıda Hijyeni

Uygun

Uygun Değil

25. Satışı yapılıyor ise sebzeler ile et ürünlerinin hazırlanacağı ekipmanların (bıçak, tezgah, doğrama tahtası vb) ayrı olması

 

 

26. Enerji içecekleri, kızartmalar (patates kızartması vb.), cipsler, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve kolalı içeceklerin satışının caydırılması, süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, sebze suyu, taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, tane ile meyve ve sebze satışının yapılması,

 

 

27. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin tüketimini özendirici her türlü reklam, promosyon ve tanıtım amaçlı afiş, poster, broşür vb. bulunmaması

 

 

28. El ile temas etme zorunluluğu olan gıda maddelerinin satış ve servisinin uygun malzeme ve alet/donanım ile yapılması, hazırlama ve ambalajsız ürünlerin servisi sırasında tek kullanımlık eldiven kullanılması

 

 

29. Gıdalar ile temas eden madde ve malzemelerin, temizlik malzemeleriyle aynı yerde bulundurulmaması

 

 

30. Satışa sunulan gıda maddelerinin uygun koşullarda (Sıcaklık, nem vb.) saklanması; döner, pizza vb sıcak servis yapılacak gıdaların 65 ºC’ üzerindeki sıcaklıklarda bekletilmesi; oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmemesi, süt, yoğurt, ayran, puding vb gıdaların 5 ºC ve altındaki sıcaklıklarda uygun koşullarda bekletilmesi, kullanılıyor ise dondurulmuş ürünlerin – 18 C ‘de iken teslim alınması ve son kullanma tarihine kadar -18 C de saklanması

 

 

31. Servise sunulan gıdaların tüketimi için tek kullanımlık araç-gereçlerin (bardak, çatal, tabak, kaşık vs) kullanılması, bu araç ve gereçlerin tekrar kullanılmaması

 

 

C. Personel Hijyeni

 

 

32. Kantinde çalışan personelin sağlık karneleri ve portör muayenelerinin olması

 

 

33. Portör muayenelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde zamanında yapılıyor olması

 

 

34. Personelin kantinde çalışmayı engelleyecek hastalığının olmaması

 

 

35. Çalışanların tırnaklarının kısa kesilmiş ve temiz olması, sakalsız olunması, ellerde açıkta yara ve kesi bulunmaması, eğer var ise su geçirmez bandaj ile iyice kapatılmış olması

 

 

36. İş kıyafetlerinin bulunması

 

 

37. İş kıyafetlerinin temiz ve yedekli bulunması

 

 

38. Personelin tüm hizmet aşamalarında eldiven, maske ve bone kullanması

 

 

39. Personelin soyunma dolabının olması

 

 

40. Kantin personelinin yaka kartı bulunması

 

 

D. İş Güvenliği

 

 

41. İlk yardım malzeme dolabının olması, ilk yardım malzemelerinin eksiksiz bulunması

 

 

42. Tüp gaz kullanıyor ise emniyetinin bulunması

 

 

43. Yangın söndürücünün bulunması

 

 

E. Diğer Kurallar

 

 

44. Kantinin görünür bir yerinde uygulanan fiyat tarifesi bulunması

 

 

45. İlgili mevzuat ile çocuklar ve gençler için satışı yasak olan (enerji içecekleri, alkol, tütün ve tütün mamulleri) ürünlerin satışının olmaması

 

 

F. Görülen Diğer Eksiklikler, Düşünceler

 

 

 

Denetleme Tarihi

Denetleyenin Adı/Soyadı

Ünvanı/İmzası

Denetleyenin Adı/Soyadı

Ünvanı/İmzası

Kantin Sorumlusunun Adı/Soyadı

Ünvanı/İmzasıDokümanın Zip'li Halini İndirmek İçin Tıklayın...

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı    : B.08.0.SDB.0.31.06.01/1008                                                                                17 NİSAN 2007

Konu : Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları

…………….…. VALİLİĞİ

(Millî Eğitim Müdürlüğüne)

G  E  N   E  L  G  E

2007 / …33…

İlgi :  a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.

b) 3797 sayılı MEB. Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun.

c) MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

ç)5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

d)22.03.2006 tarih ve SDB.0.31.06.00/0792–2006/25 sayılı genelge.

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 18.000.000 öğrenci ve kursiyerin büyük bir kısmı; bilhassa beslenme ile ilgili bazı ihtiyaçlarını, bu okul ve kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerden karşılamaktadırlar. Bazı bulaşıcı hastalıklar ile gıda zehirlenmelerinin kaynağını büyük ölçüde, gıda güvenliği kurallarına uyulmadan üretilen, satışa veya tüketime sunulan gıda maddelerinin teşkil ettiği, söz konusu yerlerden bilinçsizce alınan ürünlerin yetersiz ve dengesiz beslenme ile şişmanlığa (obezite) neden olduğu bilinmektedir.

Öğrenci ve kursiyerlerimizin güvenli ve sağlıklı beslenme bilinci kazanmalarına katkı sağlamak, olabilecek gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ile şişmanlığı önlemek amacıyla; öğrenci ve kursiyerlerimiz ile çalışanların, gıda güvenliği konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının (Özel öğretim kurumları dahil) bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerin aşağıda belirtilen gıda güvenliği ile teknik ve hijyenik şartları taşımalı ve ilgi (ç) kanun hükümleri çerçevesinde denetimleri sağlanmalıdır.

KANTİN, KAFETERYA, BÜFE, ÇAY OCAĞI, VB. YERLERİN TAŞIMASI GEREKEN, GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN ŞARTLARI

A-GENEL KURALLAR

1. Satışı yapılan gıdaların tüketimi için kantin önünde uygun, hijyenik ve güvenilir bir tüketim alanı olmalıdır.

2. Havalandırma ve baca düzeni her türlü kokuyu önleyecek şekilde yapılmalı, ortamın aydınlanması ve ısınması yeterli ve sağlıklı olmalıdır.

3. Kantinlerde; üzeri mermer, paslanmaz çelik veya benzeri malzeme ile kaplı tezgâh olmalı, içilebilir nitelikte soğuk ve sıcak su tesisatı bulunmalı, bulaşık yıkama lavabosu olmalı, ayrı bir el yıkama lavabosu bulunmalı ve burada el yıkama amaçlı Sağlık Bakanlığından izinli dezenfektanlı sıvı el sabunu ile kâğıt havlu bulundurulmalıdır.

4. Tezgâh ve lavabonun bulunduğu yerdeki duvar (dolap kısımları hariç) en az 2 metre yüksekliğe kadar açık renkli fayans, mermer veya benzeri kolay temizlenebilir malzeme ile, zemin mermer, seramik, karo vb. su geçirmez malzeme ile kaplı olmalıdır. Zemin ve tavan bakımlı (kırıksız, çatlaksız vb.) ve gözle görülür şekilde temiz olmalı, zeminde kirli suların ve yiyecek kırıntılarının kolay tahliyesini sağlayan bir gider bulunmalıdır.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı    : B.08.0.SDB.0.31.06.01/

Konu : Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları

5. Tuvaletler kantinlerdeki gıda üretim,  satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıklarda bulunmalı, tuvaletler doğrudan satış veya tüketim yerlerine açılmamalıdır.

6. Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayıda ve büyüklükte,  ağzı kapalı, paslanmaz metal veya plastik malzemeden yapılmış, silindirik, kolay yıkanabilir, ayak pedallı çöp kutusu bulundurulmalı ve çöp kutularına ayrıca çöp torbası geçirilmelidir.

7. Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre haşere ve kemirgenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

8. Yüzeyin, araç ve gereçlerin temizliği amacıyla deterjan yanında dezenfektanlar da kullanılmalı, deterjan ve dezenfektanlar ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığından izinli olmalıdır.

9. Temizlikte mümkünse tek kullanımlık temizlik bezleri tercih edilmeli, mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bezler temiz olmalı ve rutin aralıklarla dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

10. Kullanılan ve satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından üretim/ithalat izinleri olmalıdır.

11. Kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş,  bombaj yapmış, kurtlu, küflü ve son kullanım tarihi geçmiş gıda maddeleri kesinlikle tüketime (satışa) sunulmamalıdır.

12. Gıdaların ambalajsız ve açıkta satışı yapılmamalı, ambalajlı gıdaların ambalajı yırtılmış, kırılmış, paslanmış olmamalıdır. Ambalajlı ve soğuk ortamda saklanması gereken gıdaların (süt, ayran, yoğurt vb.) muhafazası için bir buzdolabı bulunmalıdır.

13. Kantinlerde çiğ et ve ürünleri hiçbir şekilde bulundurulmamalı ve bu ürünler kantinlerde pişirilerek satışa sunulmamalıdır. Hazır veya yarı hazır halde işlenmiş et ve et ürünleri ise soğuk zincir kırılmadan uygun şartlarda muhafaza edilmelidir. Bu ürünlerin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından üretim veya ithalat izni olmalı, etiketinde üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır. Isıtılarak servise sunulacak bu ürünlerin servisi sırasında mümkünse garnitür olarak salata verilmelidir.

14. Çiğ olarak servis edilecek olan gıdalar (salata, meyve vb) bol su ile iyice yıkanarak hazırlanmalı,  hazırlandıktan sonra üzeri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından üretim veya ithalat izni olan streç-film gibi ambalaj malzemeleri ile kapatılarak servise kadar buzdolabında muhafaza edilmeli ve sebzeler ile et ürünlerinin hazırlanacağı ekipmanlar (bıçak, tezgâh, doğrama tahtası vb) ayrı olmalıdır.

15. Okul kantinlerinin hijyen denetimi, satın alınan ürünlerin üretim izinlerinin kontrolü ve üretim yerindeki denetimi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın yetkili kıldığı kurum ve kişilerce yapılmalıdır.

16. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımızın konu ile ilgili bilim adamları, akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonun 22/03/2007 tarihli önerileri gereği; dengesiz beslenmeye ve şişmanlığa (OBEZİTE) sebep olabileceği için, enerjisi yüksek ancak besin değeri düşük olan enerji içecekleri, gazlı,kolalı,, aromalı içecekler ile kızartmalar (patates kızartması gibi) ve cipslerin satışının caydırılması ve  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan üretim veya ithalat izni bulunan süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, sebze suyu, taze sıkılmış meyve suyu, sebze suyu ve tane ile meyve ve sebze satışının özendirilmesi ile ilgili olarak okul kantin sözleşmesine birer madde eklenecektir.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı    : B.08.0.SDB.0.31.06.01/

Konu : Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları

17. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin tüketimini özendirici her türlü reklâm, promosyon ve tanıtım amaçlı afiş, poster, broşür vb. kullanılmamalıdır. Reklâm, promosyon ve tanıtım amaçlı afiş, poster, broşür vb. öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini olumlu yönde etkileyecek nitelikte olmasına özen gösterilmeli ve bu konuda okul yönetimden izin alınmış olmalıdır.

18. El ile temas etme zorunluluğu olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme ve alet/donanım ile yapılmalı, hazırlama ve ambalajsız ürünlerin servisi sırasında mutlaka tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Temizlik sırasında kullanılan eldivenler hazırlama ve servis sırasında kesinlikle kullanılmamalıdır. Satış ve servis sırasında ambalaj amaçlı gazete kâğıdı kullanılmamalı, uygun gıda ambalajı kullanılmalıdır.

19. Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, temizlik malzemeleriyle aynı yerde bulundurulmamalı, kırtasiye malzemeleri ile gıda maddeleri ayrı bölümlerde satışa sunulmalıdır.

20. Gıda maddeleri ile temas eden malzemeler uygun malzemelerden (cam, paslanmaz çelik v.b.) yapılmış olmalı, düzenli olarak temizlenmeli ve bakımları yapılmalıdır.

21. Satışa sunulan gıda maddeleri uygun muhafaza koşullarında (sıcaklık, nem vb.) saklanmalı; pişmiş döner, pizza v.b. sıcak servis yapılacak gıdalar 65 ºC üzerindeki sıcaklıklarda servis edilmeli, oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmemelidir. Süt, yoğurt, ayran, puding v.b. gıdaların son kullanma tarihleri de göz önünde bulundurularak 5 ºC ve altındaki sıcaklıklarda ve uygun koşullarda bekletilmelidir. Kantine alınacak dondurulmuş ürünler -18 ºC’de iken teslim alınmalı ve son kullanma tarihine kadar -18 ºC’de saklanmalıdır.

22. Servise sunulan gıdaların tüketimi için tercihen tek kullanımlık araç-gereçler (bardak, tabak, çatal, kaşık v.b.) kullanılmalıdır.

23. Kantinlerde hiçbir şekilde yağda kızartma yapılmamalıdır.

24. Kantinin görünür bir yerinde uygulanan fiyat tarifesi rahatlıkla okunabilecek bir şekilde bulundurulmalıdır.

25. Çocuklar ve gençler için satışı yasak olan (alkol, tütün ve tütün mamulleri) ürünlerin doğrudan veya dolaylı bir şekilde satılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

26. Öğrenciler seyyar satıcılardan yiyecek satın almamaları konusunda uyarılmalı ve okul önlerinde yiyecek satılmasını önleyici tedbirler alınmalıdır.

27. İlkyardım malzemeleri eksiksiz bulundurulmalıdır.

B.   ÇALIŞANLARLA İLGİLİ KURALLAR

1. Sağlık ve gıda mevzuatı yönünden, çalışanların yerine getirmesi gereken hususlar ( tüberküloz taraması, portör muayenesi v.b.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aksatılmadan yürütülmelidir.

2. Çalışanların tırnakları kısa kesilmiş ve temiz olmalı, ellerinde açık yara ve kesik bulunmamalı, eğer var ise su geçirmez bandaj ile iyice kapatılmalı, iş kıyafetleri temiz olmalı, üretim ve servis aşamalarında eldiven, maske ve bone kullanmalı ve bunun gibi kişisel hijyen kurallarına uyması sağlanmalıdır.

3. Çalışanlar yaka kartı taşımalıdır.

4. Personele ait soyunma dolabı olmalıdır.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı    : B.08.0.SDB.0.31.06.01/

Konu : Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları

C.   DİĞER HUSUSLAR

1. Okulların bünyesinde faaliyet gösteren kantinlerin; gıda denetimi, Tarım İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen kişi ve kurumlarca yapılır, kantinlerin genel denetimi ise okul müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez “Okul Kantini Denetim Formu”na uygun olarak denetlenmelidir. Bu komisyon öğrenim yılı başında öğretmenler kurulu toplantısında seçilmelidir. Komisyon; müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında tercihen sağlık bilgisi/biyoloji öğretmeni, okul aile birliğinden bir yetkili, öğrencilerin oylarıyla seçilen okul meclisi başkanı veya yardımcısından oluşturulmalıdır. Acil durumlarda gereği için Tarım İl / İlçe Müdürlüklerinin gıda denetçileri kontrol ve denetim için davet edilmelidir.

2. Yukarıda belirlenen gıda güvenliği ve hijyenik şartlarla ilgili eksiklikler var ise, okul ve kurum yöneticileri; İl/İlçe Tarım Müdürlükleriyle işbirliği yaparak, okul ve kurumlarının bünyesinde faaliyet gösteren kantinlerde bunların en kısa sürede giderilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamalıdırlar.

3. Yapılan uyarılara rağmen; ilgili mevzuatlara uygun çalışmadığı gerek okul bünyesinde kurulan komisyon-gerekse denetime yetkili makamlarca tespiti halinde; yükümlülüklerini yerine getirmeyen kantin işletmecilerinin, insan sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle sözleşmelerinin feshi yoluna gidilecek ve ilgi (ç) kanun hükümleri gereğince haklarında yasal işlem uygulanacaktır.

4. Ayrıca Valiliğiniz sorumluluğunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek; İl Hıfzıssıhha Kurulunda, okullar ve benzeri yerlerde öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla kantinlerle ilgili gereken kararların alınması sağlanacaktır.

5.  22.03.2006 tarih ve 2006/25 sayılı ilgi (d) genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

EK: 1- Okul Kantini Denetim Formu

DAĞITIM:

Gereği       : Bilgi     :

B Planı                                                                             1-A Planı

2-Sağlık Bakanlığı

3-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

……/…../2007         :Şef.        G.ÖZCAN

……/…../2007         :Şb.Md.  H.POLAT

……/…../2007         :Dai. Bşk.N.KAHRAMAN

……/…../2007         :Müst.Yrd.R.IŞIK

……/…../2007         :Müst.Prof.Dr.N.BİRİNCİ

Adana İzmir Izmir Hava Durumu
Adıyaman Adiyaman Hava Durumu Kahraman maraş K.Maras Hava Durumu
Afyon Afyon Hava Durumu Karabük Karabuk Hava Durumu
Ağrı Agri Hava Durumu Karaman Karaman Hava Durumu
Aksaray Aksaray Hava Durumu Kars Kars Hava Durumu
Amasya Amasya Hava Durumu Kastamonu Kastamonu Hava Durumu
Ankara Ankara Hava Durumu Kayseri Kayseri Hava Durumu
Antalya Antalya Hava Durumu Kilis Kilis Hava Durumu
Ardahan Ardahan Hava Durumu Kırıkkale Kirikkale Hava Durumu
Artvin Artvin Hava Durumu Kırklareli Kirklareli Hava Durumu
Aydın Aydin Hava Durumu Kırşehir Kirsehir Hava Durumu
Balıkesir Balikesir Hava Durumu Kocaeli - İzmit Kocaeli Hava Durumu
Bartın Bartin Hava Durumu Konya Konya Hava Durumu
Batman Batman Hava Durumu Kütahya Kutahya Hava Durumu
Bayburt Bayburt Hava Durumu Malatya Malatya Hava Durumu
Bilecik Bilecik Hava Durumu Manisa Manisa Hava Durumu
Bingöl Bingol Hava Durumu Mardin Mardin Hava Durumu
Bitlis Bitlis Hava Durumu Muğla Mugla Hava Durumu
Bolu Bolu Hava Durumu Muş Mus Hava Durumu
Burdur Burdur Hava Durumu Nevşehir Nevsehir Hava Durumu
Bursa Bursa Hava Durumu Niğde Nigde Hava Durumu
Çanakkale Canakkale Hava Durumu Ordu Ordu Hava Durumu
Çankırı Cankiri Hava Durumu Osmaniye Osmaniye Hava Durumu
Çorum Corum Hava Durumu Rize Rize Hava Durumu
Denizli Denizli Hava Durumu Sakarya - Adapazarı Sakarya Hava Durumu
Diyarbakır Diyarbakir Hava Durumu Samsun Samsun Hava Durumu
Düzce Duzce Hava Durumu Şanlıurfa Sanliurfa Hava Durumu
Edirne Edirne Hava Durumu Siirt Siirt Hava Durumu
Elazığ Elazig Hava Durumu Sinop Sinop Hava Durumu
Erzincan Erzincan Hava Durumu Şırnak Sirnak Hava Durumu
Erzurum Erzurum Hava Durumu Sivas Sivas Hava Durumu
Eskişehir Eskisehir Hava Durumu Tekirdağ Tekirdag Hava Durumu
Gaziantep Gaziantep Hava Durumu Tokat Tokat Hava Durumu
Giresun Giresun Hava Durumu Trabzon Trabzon Hava Durumu
Gümüşhane Gumushane Hava Durumu Tunceli Tunceli Hava Durumu
Hakkari Hakkari Hava Durumu Uşak Usak Hava Durumu
Hatay (Antakya) Hatay Hava Durumu Van Van Hava Durumu
Içel ( Mersin ) Mersin Hava Durumu Yalova Yalova Hava Durumu
Iğdır Igdir Hava Durumu Yozgat Yozgat Hava Durumu
Isparta Isparta Hava Durumu Zonguldak Zonguldak Hava Durumu
İstanbul Istanbul Hava Durumu

Adana 01 Giresun 28 Samsun 55
Adıyaman 02 Gümüşhane 29 Siirt 56
Afyon 03 Hakkari 30 Sinop 57
Ağrı 04 Hatay 31 Sivas 58
Amasya 05 Isparta 32 Tekirdağ 59
Ankara 06 İçel 33 Tokat 60
Antalya 07 İstanbul 34 Trabzon 61
Artvin 08 İzmir 35 Tunceli 62
Aydın 09 Kars 36 Şanlıurfa 63
Balıkesir 10 Kastamonu 37 Uşak 64
Bilecik 11 Kayseri 38 Van 65
Bingöl 12 Kırklareli 39 Yozgat 66
Bitlis 13 Kırşehir 40 Zonguldak 67
Bolu 14 Kocaeli 41 Aksaray 68
Burdur 15 Konya 42 Bayburt 69
Bursa 16 Kütahya 43 Karaman 70
Çanakkale 17 Malatya 44 Kırıkkale 71
Çankırı 18 Manisa 45 Batman 72
Çorum 19 K.Maraş 46 Şırnak 73
Denizli 20 Mardin 47 Bartın 74
Diyarbakır 21 Muğla 48 Ardahan 75
Edirne 22 Muş 49 Iğdır 76
Elazığ 23 Nevşehir 50 Yalova 77
Erzincan 24 Niğde 51 Karabük 78
Erzurum 25 Ordu 52 Kilis 79
Eskişehir 26 Rize 53 Osmaniye 80
Gaziantep 27 Sakarya 54 Düzce 81

Anguilla 1264
Antigua 1268
Arjantin 54
Arnavutluk 355
Aruba 297
Asension 247
Avustralya 61
Avusturya 43
Azerbaycan 994
Azor-Mader Adaları 351
BAE 971
Bahama 1242
Bahreyn 973
Bangladeţ 880
Barbados 1246
Batı Samoa 685
Belçika 32
Belize 501
Benin 229
Bermuda 1441
Beyaz Rusya 375
Bolivya 591
Bosna Hersek 387
Botsvana 267
Brezılya 55
Brıtısh Vırgın Adl. 1284
Bruney 673
Bulgaristan 359
Burkına Faso 226
Burma 95
Burundı 257
Butan 975
Cad 235
Cebelitarık 350
Çek Cum. 420
Cezayir 213
Cibuti 253
Çin 86
Cook Adası 682
Danimarka 45
Dıego Garsıa 246
Dominik 1767
Dominik Cum. 1809
Ekvator 593
Ekvator Gine 240
El Salvador 503
Endonezya 62
Erıtre 291
Ermenistan 374
Estonya 372
Etiyopya 251
Falkland Adl. 500
Faroe Adaları 298
Fas 212
Fiji 679
Fildiţi Sahili 225
Filipinler 63
Finlandiya 358
Fransa 33
Fransız Guyanası 594
Fransız Polenazyası 689
Gabon 241
Gambia 220
Gana 233
Gine 224
Gine Bissau 245
Grenada 1473
Grönland 299
Guadalup 590
Guam 1671
Guatemala 502
Güney Afrika Cum. 27
Güney Kore 82
Gürcistan 995
Güyana 592
Haiti 509
Hindistan 91
Hırvatistan 385
Hollanda 31
Hollanda Antilleri 599
Honduras 504
Hongkong 852
Irak 964
İngiltere 44
İran 98
İrlanda 353
İspanya 34
İsrail 972
İsveç 46
İsviçre 41
İtalya 39
İzlanda 354
Jamaika 1876
Japonya 81
Kamboçya 855
Kamerun 237
Kanada 1
Kap Verd 238
Katar 974
Kayman Adaları 1345
Kazakistan 7
Kenya 254
Kırgızistan 996
Kırıbatı 686
Kolombiya 57
Komor Adaları 269
Kongo 242
Kosta Rika 506
Küba 53
Kuveyt 965
Kuzey Kore 850
Lao Dem. Halk Cum. 856
Lesotho 266
Letonya 371
Liberya 231
Libya 218
Lihtenstayn 41
Litvanya 370
Lübnan 961
Lüksemburg 352
Macaristan 36
Madagaskar 261
Makao 853
Makedonya 389
Malavi 265
Maldiv Adaları 960
Malezya 60
Mali 223
Malta 356
Mariyan Adaları 1670
Malsar Adaları 692
Martinik 596
Meksika 52
Merkezi Afrika Cum. 236
Mıkronezya 691
Mısır 20
Moğolistan 976
Moldovya 373
Monaco 377
Montserrat 1664
Moris Adaları 230
Moritanya 222
Mozambik 258
Nakhodka 7504915
Nakhodka 750492
Namibya 264
Nauru Adası 674
Nepal 977
Nijer 227
Nijerya 234
Nikaragua 505
Niue Adaları 683
Norfolk Adaları 672
Norveç 47
Özbekistan 998
Pakistan 92
Palau 680
Panama 507
Papua Yeni Gine 675
Paraguay 595
Peru 51
Polonya 48
Portekiz 351
Porto Riko 1787
Radıus 750996
Reunyon 262
Romanya 40
Ruanda 250
Rusya Federasyonu 7
Sakhalın 750440
Sakhalın 7504416
Sakhalın 750442
Sakhalın 750443
San Marıno 378
Sao Tome &Prıncıpe 239
Senegal 221
Seysel 248
Sierra Leone 232
Ţili 56
Singapur 65
Slovak Cum. 421
Slovenya 386
Solomon Adaları 677
Somali 252
Sri Lanka 94
St.Helena 290
St.Kıttıs&Nevıs 1869
St. Lucia 1758
St. Marten 5995
St.Piyer&Mikelon 508
St.Vıncent&Grenada 1784
Sudan 249
Surinam 597
Suriye 963
Suudi Arabistan 966
Svaziland 268
Tacikistan 7
Tanzanya 255
Tataristan 7843
Tatıncom 7513
Tayland 66
Tayvan 886
Togo 228
Tokelan 690
Tonga 676
Trinidad&Tobago 1868
Tunus 216
Türkiye 90
Türkmenistan 993
Turks&Caıcos Adl. 1649
Tuvalu 688
U.S.Vırgın Adası 1340
Uganda 256
Ukrayna 380
Umman 968
Uraguay 598
Ürdün 962
Vallis Fununa Adl. 681
Venezuela 58
Vietnam 84
Yemen Arap Cum. 967
Yemen Halk Cum. 969
Yeni Hebritler 678
Yeni Kaledonya 687
Yeni Zelenda 64
Yugoslavya 381
Yunanistan 30
Zaire 243
Zambiya 260
Zanzibar 259
Zimbabve 263

Meraklısına Bilgi

Facebook/SosyalBireyler

Uyarıyoruz!

Popüler İçerikler

Sponsorlu Bağlantı